Postní doba

Křížová cesta Modlitby matek

Pane Ježíši, přicházíme k Tobě, abychom prosily za své děti, a abychom prosily samy za sebe. Každé zastavení na Tvé křížové cestě je také zastavením na naší životní cestě. I my na své cestě potkáváme samotu, zklamání, pády a bolest, ale také potkáváme ty, kteří nám chtějí podat ruku a povzbudit nás.

1. zastavení: Ježíš je nespravedlivě souzen a odsouzen na smrt

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Postní obnova 2011

Letošní postní duchovní obnovu v sobotu 9.4.2011 vedl o. Josef Havelka, spirituál CDM Petrinum. Probíhala podle programu uvedeném v pozvánce. Účastnilo se jí, podle posledního sčítání, 34 věřících (14 z Říčan, 10 z Ostrovačic, 7 z Veverských Knínic a po jednom z Rosic, Rudky a Brna).

Postní duchovní obnova 2011

09.04.2011 - 09:00

V sobotu 9. 4. 2011 se u nás uskuteční „Postní duchovní obnova“. Povede ji tentokrát P. Mgr. Josef Havelka, spirituál CDM Petrinum. Hlavním tématem obnovy je svátost křtu.

Program obnovy

  • 9:00 1. přednáška
  • 10:15 2. přednáška
  • 11.30 Mše svatá

Křížové cesty v postě

V době postní probíhají křížové cesty takto: V neděli v 10 hodin ve Veverských Knínicích, ve 14 hodin v Ostrovačicích, ve čtvrtek v 17.30 v Říčanech. Společenství "Modlitby matek" nám nabízí k modlitbě křížové cesty zde a zde.

Život farnosti:

Témata:

Začíná doba postní

Popeleční středou, která se letos slaví 9. března, začíná pro nás křesťany čtyřicetidenní doba postní, období přípravy na největší svátky liturgického roku.

Zavedení Popeleční středy se datuje zhruba do 6.-7. století, kdy byl začátek postního období přeložen ze 6. neděle před Velikonocemi na předcházející středu.

2. zastavení křížové cesty

II.

A potom nastala Cesta křížová.

Břemeno přetěžké
vložili tvému Synu na ramena,

V žádném lese

Na průčelí kostela v centru Prahy svítí zlatě slova z hymnu liturgie Svatého týdne: „Ave crux, spes unica!“ „Zdráv buď kříži, jediná naděje!“ A v druhém hymnu z téhož zdroje pak čteme: „Crux fidelis, inter omnes, arbor una mobilis! Nulla talem silva profert flore, fronde, germine.“ – „Kříži věrný, jediný ušlechtilý strome mezi všemi! Žádný les nepředčí takový strom květy, větvemi ani semeny.“

Pobožnost křížové cesty z pohledu dějin

Podle legend už Panna Maria, apoštolové a první křesťané s úctou navštěvovali v Jeruzalémě místa, kde Pán Ježíš trpěl. Pravidlem se to stalo po křížových výpravách. Ve Svaté zemi se usídlili františkáni, kteří od poloviny 14. století mimo jiné organizovali dva druhy pobožností – „cestu pádů“ a „poslední cestu“ Pána Ježíše. Od roku 1458 je pak známa již jen jedna spojená pobožnost doprovázení Krista od Piláta na Golgotu – pod názvem křížová cesta. Poutníci tuto působivou pobožnost hluboce prožívali a dojmy si odnášeli do svých domovů. Již během 15.

Postní duchovní obnova s P. ThDr. Petrem Marečkem

V sobotu 20. února dopoledne se ve farním centru v Ostrovačicích sešlo 35 farníků k postní duchovní obnově, aby se lépe připravili na Velikonoce, svátky oslavující utrpení, smrt a zmrtvýchvstání Pána Ježíše.

Letošní postní duchovní obnova proběhla s P. Petrem Marečkem, který mezi námi před 13 lety působil za pana faráře Provazníka jako farní vikář. V současnosti jako docent vyučuje na CMTF UP v Olomouci.

Úvodní slovo 2010-1

Milí farníci, bratři a sestry

Blíží se Velikonoce, největší svátky církevního roku. Abychom je mohli náležitě oslavit, snažili jsme se konat postní skutky, kterými jsou modlitba, půst, almužna. Ukázňovali jsme své tělo i duši, abychom byli soustředěni a připraveni oslavit Zmrtvýchvstání Krista.

Úvodní slovo 2009-1

Milí farníci, sestry a bratři
Chtěl bych vás co nejsrdečněji pozdravit v úvodu nového čísla našeho farního zpravodaje. První letošní číslo našeho „Oříka“ vychází ke konci doby postní, tedy v té části doby postní, kdy intenzivně rozjímáme o utrpení našeho Pána Ježíše Krista a snažíme se „v Kristových ranách“ najít zdroj síly a občerstvení pro chvíle našeho utrpení a naší bolesti.

Křížová cesta v brněnské katedrále

V neděli 21. března 2010 v 16.30 se v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně se konala křížová cesta, „Křížová cesta s Matkou Páně“, jejíž hudbu slavný hudební skladatel Zdeněk Pololáník a jejíž texty pochází od paní Běly Schovancové (žijící v Paříži).

Přišlo nás tam poměrně mnoho z našich farností, z Ostrovačic, Říčan i Veverských Knínic, a důvodů, proč jsme přišli, bylo mnoho.

Křížová cesta v brněnské katedrále (pozvánka)

21.03.2010 - 16:30

V neděli 21. března 2010 v 16.30 se v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně bude konat křížová cesta.

Bude to ovšem speciální křížová cesta, "Křížová cesta s Matkou Páně", světová premiéra křížové cesty, jejíž hudbu napsal náš varhaník pan Zdeněk Pololáník a jejíž texty pochází od paní Běly Schovancové (žijící v Paříži), mj. stálé přispěvatelky do našeho farního zpravodaje.

Křížová cesta (společenství "Modlitby matek")

(ze zpravodaje z března r. 2008)

Pane Ježíši, s tebou a před tebou myslíme na naše hříchy i provinění, kterých jsme se dopustili na dětech a přišli jsme ti je odevzdat.

Byly chvíle, kdy jsme vykonali kus práce a byli jsme ve výchově úspěšní. A najednou jsme zase na začátku, postavení do ohniska Boží zkoušky.

Zkoušky nepřicházejí tam, kde nic není, ale tam, kde už něco je. Přijali jsme dobro, které má být vyzkoušeno. Jsme na cestě, ale ne sami.

Jsi s námi ty a ty jsi LÁSKA

... Bůh je Láska, Bůh je Láska a kdo zůstává v Lásce,

Postní duchovní obnova 2010

V sobotu 20. února 2010 se u nás na faře konala postní duchovní obnova, kterou tentokrát vedl Doc. Dr. Petr Mareček, Th.D, bývalý kaplan v Ostrovačicích (před 13 roky), v současné době přednáší biblické vědy na CMTF UP v Olomouci (více o něm je možno se dovědět zde).

Stránky

Subscribe to RSS - Postní doba