Seslání Ducha svatého

Novéna k Duchu sv. v r. 2024

Konala se ve dnech 10. – 18. května 2024. Byla ještě hojněji navštěvovaná než v předchozích letech, snad kvůli několika posilám z domašovské farnosti. Rozjímali jsme o darech Ducha sv., především jsme se o ně modlili. A mnoha účastníkům bylo líto, že naše modlitby nepokračují dál i po skončení novény. Bylo to pro nás velké povzbuzení.

Novéna k Duchu sv. 2024

10.05.2024 - 19:00

V pátek po slavnosti Nanebevstoupení Páně začne v říčanském kostele obvyklá novéna k Duchu svatému. Každý den se bude modlitba konat v 19:30. Výjimkou je čtvrtek 16. 5., kdy začneme ihned po skončení mše sv. v Říčanech, tedy zhruba v 18:45.

Novéna k Duchu sv. od Jana Pavla II.

Novéna je převzata z webu pastorace.cz. Myšlenky jsou vzaty z poselství Jana Pavla II. mládeži, u příležitosti VI. Světového setkání mládeže v Čenstochové, doplněny otázkami k osobnímu zamyšlení a modlitbě.

Co je třeba k modlitbě této novény? Něco málo z našeho času (např. 15 min denně), ztišení v srdci, ochota k modlitbě (nejlépe společné), víra v sílu modlitby a vytrvalost.

Některé modlitby a písně k Duchu svatému

Modlitba „Přijď Duchu sv.“ (Kancionál, č. 3)

Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky.

K Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno L a obnovíš tvář země.

K Modleme se: Bože, ty nám sesíláš svého Ducha, aby nás osvěcoval světlem pravdy; dej, ať nám tato jeho pomoc nikdy nechybí, abychom se dobře rozhodovali a správně jednali. Skrze Krista, našeho Pána. L Amen.

Píseň „Přijď, Duchu svatý, k nám“ (Koinonia, č. 144)

/: Přijď, Duchu svatý, k nám,

přijď se svým dotykem,

svou náruč otvírám

Seslání Ducha svatého 2022

05.06.2022 - 07:45

Tuto velikou slavnost oslavíme při nedělních bohoslužbách v obvyklou dobu.

Novéna 2021

Většina opatření, spojených s koronavirem, skončila, a tak se novéna v r. 2021 může konat bez jakýchkoliv problémů či omezení. Jediným omezením je naše malé a uzavřené srdce. Každý den se scházíme v kostele sv. Petra a Pavla v Říčanech a prosíme Ducha sv., aby k nám přišel a udělal to, co my nedokážeme: otevřel nás zcela Boží lásce a Božímu vedení. Kéž Bůh žehná nejen nám, našim rodinám a farnostem, ale i celému světu!

Novéna k Duchu svatému 2021

14.05.2021 - 19:30

V pátek po slavnosti Nanebevstoupení Páně začne v říčanském kostele obvyklá novéna k Duchu svatému. Každý den se bude modlitba konat v 19:30. Výjimkou je čtvrtek 20. 5., kdy začneme ihned po skončení mše sv. v Říčanech, tedy zhruba v 18:45.

Novéna k Duchu svatému 2020

22.05.2020 - 19:30

V pátek po slavnosti Nanebevstoupení Páně začne v říčanském kostele obvyklá novéna k Duchu svatému. Každý den se bude modlitba konat v 19:30. Výjimkou je čtvrtek 28. 5., kdy začneme ihned po skončení mše sv. v Říčanech, tedy zhruba v 18:45.

Novéna k Duchu svatému v r. 2016

V pátek po slavnosti Nanebevstoupení Páně začala 6. května 2016 v říčanském kostele obvyklá novéna k Duchu svatému. Každý den po devět dní jsme se scházeli o půl osmé večer k modlitbám chval, díků a proseb, především o dary Ducha svatého. Taky jsme rozjímali o hymnu Přijď, ó Duchu přesvatý a zpívali písně. Setkání trvalo vždy zhruba 45 minut až hodinu. Většina z nás jsme se na setkání těšili a ještě dlouho potom jsme cítili jeho sílu.

Novéna k Duchu svatému 2014

Na Slavnost Seslání Ducha sv. jsme se připravovali devítidenní modlitbou k Duchu svatému. Každý den jsme se na modlitbu scházeli v kostele v Říčanech, pouze jednou byla modlitba v kostele v Ostrovačicích – v rámci setkání k nedožitým narozeninám o. Bedřicha. Manželé Zezulovi ze společenství Emmanuel tam hovořili o důležitosti a kráse chvály. A pak jsme se o to snažili každý den novény. Taky jsme samozřejmě děkovali, prosili. Po posledním setkání v sobotu večer ještě následovalo „agapé“ v naší farní kavárně.

Setkání k nedožitým narozeninám o. Bedřicha 2014

Uběhl rok a znovu jsme se sešli při příležitosti nedožitých narozenin našeho milého o. Bedřicha Provazníka. Bylo zde plno jeho přátel, kteří na něj s láskou vzpomínali a modlili se. Setkání začalo modlitbou na hřbitově v Ostrovačicích. Pak jsme se přesunuli na faru a strávili dvě hodinky většinou na farní zahradě při přátelském rozhovoru. Setkání skončilo v kostele, kde jsme se modlili v rámci svatodušní novény o příchod Ducha svatého k nám. Snažili jsem se především chválit Pána, jak nás k tomu povzbudili manželé Zezulovi na začátku. Díky Bohu za krásné chvíle prožité spolu.

Modlitba k Duchu svatému

Ty, který osvětluješ nejhlubší rokliny země
a ozařuješ nejvyšší vrcholky ledových štítů a skal,
Ty, který oživuješ hlubiny oceánů
a probouzíš život v písečných pouštních lavinách,
Ty, který září hvězd z vesmírných dálek
nám dáváš tušit existenci života
v nám ještě neznámých prostorách,
Ty, který jsi byl seslán k nám,
abychom víru nalezli a cestu do věčnosti neztratili,
Ty, který jsi ústy proroků promlouval
a ohnivými jazyky nad hlavami apoštolů plál,
před tvojí tváří se každá lež propadá,

Novéna k Duchu sv. 2014

31.05.2014 - 19:30

V pátek po slavnosti Nanebevstoupení Páně začne v Říčanském kostele obvyklá novéna k Duchu svatému. Každý den se bude modlitba konat v 19:30. Výjimkou je neděle 1. června, kdy bude setkání novény v 17 hodin v kostele v Ostrovačicích a pak čtvrtek 5. června, kdy začneme hned po skončení mše sv. v Říčanech, tedy zhruba v 18:45.

Novéna v r. 2013

I v letošním roce jsme posledních 10 dní doby velikonoční prožili usilovnou modlitbou o Ducha svatého. Novéna k Duchu sv. se konala ve dnech 10. – 18. května a my jsme se jako každý rok každodenní scházeli k modlitbě v kostele v Říčanech. Prosili jsme Ducha sv. o touhu po Bohu, o lásku k pravdě, o dar duchovního dětství a jiné dary Ducha svatého.

Ducha svatého potřebujeme neustále. I mimo období novény prosme o jeho příchod k nám!

Novéna k Duchu sv. 2013

18.05.2013 - 19:30

Jako každý rok naši farníci pořádají v říčanském kostele devítidenní modlitbu a přípravu na slavnost Seslání Ducha sv. Novéna začíná 10. května, poslední setkání se bude konat 18. května. Začátek bude bývat vždy v 19.30, pouze ve čtvrtek 16. května už v 18.45.

Stránky

Subscribe to RSS - Seslání Ducha svatého