Velikonoce

Boží hrob

Na Bílou sobotu jsme jako každý rok drželi „stráž“ u Božího hrobu – samozřejmě se jedná o modlitební stráž. Spolu s Pannou Marií jsme bděli a očekávali Kristovo zmrtvýchvstání, těšili se na velikonoční jitro, kdy budeme zaplaveni paprsky Boží milosti.

V Knínicích byl postaven po letech „boží hrob“

Před dávnými lety bývalo v Knínicích zvykem postavit každým rokem na Velikonoce v kostele boží hrob. Z dob svého ministrování (zhruba před 60 – 65 léty) v éře pana kanovníka Fr. Čermáka si na to velmi dobře pamatuji. Ale dělo se to i za předchozích farářů P. Vybírala a P. Hodovského.

Jitro velikonoční

Rozlom nádobku, pomaž jej nardem,

nepočítej, kolik peněz vydáš,

zdob ho perlami, opály, sardem,

nemluv o chudých, jak Jidáš.

To nejdražší Kristu nabídni,

vždyť je jitro velikonoční!

 

Buduj chrám, sám svatostánkem buď,

ač je prázdný, naplní se již.

Víno pij, jež převzácnou má chuť,

závrať nebeskou v něm okusíš.

Velikonoční pozdrav 2017

Milí farníci, přátelé!

Žijeme ve farnosti nejen nastávajícími velikonočními svátky, ale také blížícím se biřmováním, které u nás bude probíhat už za měsíc. Dá-li Pán Bůh, 14. května 2017 v Ostrovačicích 17 biřmovanců přijme dar Ducha svatého skrze tuto „svátost křesťanské dospělosti“. O to víc si v těchto dnech uvědomujeme důležitost Ducha sv. a jeho působení mezi námi.

Vzkříšení aneb Přetrvávající život

Když jsem byl letos o Velikonocích na Havaji, navštívil jsem jako již tolikrát svého přítele, havajského kněze P. Georga, kterého znám téměř 20 let. Tenkrát mi tam kdosi našeptal: “Jestli chceš zažít mši havajského kněze, zajdi do Hila na Big Islandu do kostela Malia Puka O`Kalani.” Poslechl jsem, dodnes toho nelituji a P. Georga během svých cest na Havaj pravidelně navštěvuji. Letos mu bude 80 let, v kostele již nepůsobí, ze zdravotních i jiných důvodů se stáhl do soukromí. Kněz ale zůstává knězem navěky.

Brána milosrdenství

Po celou postní dobu (2016) probíhal v našich kostelích program pro děti „Brána milosrdenství“. Tento program připravilo Katechetické centrum brněnského biskupství a spočíval v tom, že každý týden děti (a nejen ony) dostaly úkol plnit jeden ze skutků duchovního milosrdenství (o něco podobného jsme se snažili i v adventu před několika měsíci).

Velikonoce - svátek vykoupení a odpuštění

Následkem hříchu je smrt... Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. (Řím 6,23;3,23)   Ale: Kristus zemřel za naše hříchy a byl pohřben. Třetího dne byl vzkříšen. (1Kor 15,3) A když Bůh vzkřísil Krista Ježíše, vzkřísil zároveň s ním i nás (Ef 2,4).

Velikonoční pozdrav 2016

Milí farníci, přátelé!

V probíhajícím Roce milosrdenství zvláště přemýšlíme o tom, co je to vlastně milosrdenství. V internetovém slovníku „Wikipedie“ čteme tuto definici: Milosrdenství je účinný soucit s člověkem v nouzi, s někým potřebným či bezmocným, s člověkem zadluženým, nemajícím nárok na příznivé zacházení. Zatímco pro filosofa Nietzscheho je milosrdenství jedním ze základních pilířů otrocké morálky a projevem slabosti, pro nás křesťany je to naopak základní projev Boží lásky k nám i našeho vztahu k lidem okolo nás.

Vjezd do velikonoc

Květnou nedělí jsme vstoupili do Svatého týdne. Připomněli jsme si vjezd Pána Ježíše do Jeruzaléma. Přivítali jsme Pána Ježíše mezi námi, mávali mu a radovali se, že nás přišel zachránit. Prožijme s ním dny velikonoc, přijměme jeho záchranu! Požehnané Velikonoce!!

Krátká vzpomínka na P. Vladislava Dvořáka

Letos tomu je 30 let, co do našich farností nastoupil P. Vladislav Dvořák. Rodák z nedalekých Chudčic vedl nás po cestě k Bohu plných sedm let. Zemřel v srpnu 2007, pohřben je na vlastní přání v Příměticích u Znojma, které byly jeho prvním kněžským působištěm.

O Vánocích a Velikonocích míval ve zvyku posílat farníkům poselství s připomínkou významu těchto svátků a osobním požehnáním. Otiskujeme velikonoční poselství, které dala k uveřejnění paní M. Ševčáková. 

Velikonoční přání 2015

Milí farníci, přátelé!

Pokud bychom přirovnali liturgický rok k putování krajinou, blížící se Velikonoce by byly největším vrcholem, který na své cestě zdoláme. Do hor jsme vstoupili na začátku postní doby, naše zvýšená postní námaha by měla odpovídat tomuto výstupu. Nyní se už nacházíme těsně pod vrcholkem a za pár dní budeme moci hledět na tu krásu, obdivovat dílo spásy, nového stvoření, které nám daroval Pán.

Sederová večeře 2015

29.03.2015 - 16:00

Podobně jako před dvěma roky se letos uskuteční na naší faře tzv. Sederová večeře, připomínka židovské večeře na oslavu slavného vyjití Izraele z egyptského otroctví. Tato večeře má, podobně jako jiné židovské svátky, hluboký vztah ke křesťanské víře – právě během této večeře Ježíš Kristus ustanovil Nejsvětější svátost a začalo při ní jeho přejití skrze smrt k životu.

Veliká noc

Ó noci, která jsi jasnější než den!           
Ó noci, která jsi světlejší než slunce!
Ó noci, která jsi bělejší než sníh,
která záříš víc než naše pochodně
a jsi lahodnější než ráj!

Velikonoční pozdrav 2014

Již rok máme Svatého otce Františka a v této souvislosti mnozí hodnotí jeho pontifikát. Téměř všude jsou slyšet chvály a uznání vůči němu. Vysoce ceněný lidmi je i P. Tomáš Halík, který obdržel před pár dny vysoké ocenění: Templetonovu cenu. Dokonce i naše společnost, jinak tolik kritická k církvi, nešetří slovy chvály na tyto osobnosti světové i české církve (samozřejmě, pokud pomineme několik málo zlých jazyků, které jako vždy kritizují a hovoří často o zednářích, kteří prý dnes ovládají celou církev).

Naše klasy pro Ježíše

Doba postní už dávno skončila a s ní i postní „hra“ dětí „Naše klásky pro Ježíše“. To, co tam bylo zobrazeno, však dobu postní daleko přesahuje, je aktuální v těchto dnech i v celém našem životě. Děti nejprve semínka zasely do země, ta pak vyklíčila, rostla, nakonec vznikly krásné klásky připravené přinést bohatou úrodu. Podobně Ježíš Kristus byl pohřben (zasetí pšeničného zrna), vstal z mrtvých (vyklíčení) a přinesl spásu celému světu (úroda).

Stránky

Subscribe to RSS - Velikonoce