Velikonoce

Krátká modlitbička pro dnešní čas

Prosíme tě, Pane, na našich cestách o Šimony a Veroniky, abychom si nemysleli, že na všechno stačíme sami. Prosíme tě o tvé světlo, abychom v temnotách našich dnů neklopýtali. Prosíme tě o doprovod tvé matky, abychom v samotě a opuštěnosti nemalomyslněli. Prosíme tě, Pane, o velikonoční radost, abychom se nestali středem sami sobě, ale abychom těm, se kterými se setkáme, byli schopni zazpívat pravdivé a radostné Aleluja.

Ze sebraných  modliteb  pro seniory „Minutěnky“ Miroslava Krejčíře, 2004 připravila Marie Ševčáková

Velikonoční pozdrav 2020

Milí farníci, přátelé! 

Chystáme se oslavit Kristovo vítězství nad smrtí a nad každou temnotou. Na jeho vítězství máme podíl, na křtu sv. jsme totiž zemřeli a vstali z mrtvých spolu s Kristem. 

V uplynulých dnech se hodně hovořilo ve sdělovacích prostředcích ještě o jiném vítězství, týkajícím se křesťanů v České republice, ohledně Mariánského sloupu: Tento sloup byl postaven v roce 1650 na poděkování za obhájení Prahy před švédskými vojsky (v roce 1648), byl stržen 3. listopadu 1918, a nyní může být sloup opět postaven – tak totiž rozhodl Pražský magistrát.

Velká noc 2018

Mám na Slovensku vzácného přítele, kněze z období tzv. Skryté církve. Když éra komunismu skončila, rozhodl se, že skrytým knězem zůstane i nadále. Jednak proto, že hierarchická část církve po změně režimu kněžím ze skryté církve nepřála, diskriminovala je a k mnohým z nich se zachovala žel i nekřesťansky, neodpovídajíc tak duchu Evangelia, a také proto, že on nejenom zastává důležité a velice odpovědné zaměstnání, ale toto zaměstnání také miluje, cítí se v něm být plně knězem i přesto, že oficiálně to o něm nikdo neví a v žádném kostele ani před žádným shromážděním mši necelebruje.

Velikonoční pozdrav 2018

Milí farníci, přátelé!

Mnozí autoři si ve svých komentářích všímají osmičkových výročí, která si připomíná letos náš národ.

Boží hrob

Na Bílou sobotu jsme jako každý rok drželi „stráž“ u Božího hrobu – samozřejmě se jedná o modlitební stráž. Spolu s Pannou Marií jsme bděli a očekávali Kristovo zmrtvýchvstání, těšili se na velikonoční jitro, kdy budeme zaplaveni paprsky Boží milosti.

V Knínicích byl postaven po letech „boží hrob“

Před dávnými lety bývalo v Knínicích zvykem postavit každým rokem na Velikonoce v kostele boží hrob. Z dob svého ministrování (zhruba před 60 – 65 léty) v éře pana kanovníka Fr. Čermáka si na to velmi dobře pamatuji. Ale dělo se to i za předchozích farářů P. Vybírala a P. Hodovského.

Jitro velikonoční

Rozlom nádobku, pomaž jej nardem,

nepočítej, kolik peněz vydáš,

zdob ho perlami, opály, sardem,

nemluv o chudých, jak Jidáš.

To nejdražší Kristu nabídni,

vždyť je jitro velikonoční!

 

Buduj chrám, sám svatostánkem buď,

ač je prázdný, naplní se již.

Víno pij, jež převzácnou má chuť,

závrať nebeskou v něm okusíš.

Velikonoční pozdrav 2017

Milí farníci, přátelé!

Žijeme ve farnosti nejen nastávajícími velikonočními svátky, ale také blížícím se biřmováním, které u nás bude probíhat už za měsíc. Dá-li Pán Bůh, 14. května 2017 v Ostrovačicích 17 biřmovanců přijme dar Ducha svatého skrze tuto „svátost křesťanské dospělosti“. O to víc si v těchto dnech uvědomujeme důležitost Ducha sv. a jeho působení mezi námi.

Vzkříšení aneb Přetrvávající život

Když jsem byl letos o Velikonocích na Havaji, navštívil jsem jako již tolikrát svého přítele, havajského kněze P. Georga, kterého znám téměř 20 let. Tenkrát mi tam kdosi našeptal: “Jestli chceš zažít mši havajského kněze, zajdi do Hila na Big Islandu do kostela Malia Puka O`Kalani.” Poslechl jsem, dodnes toho nelituji a P. Georga během svých cest na Havaj pravidelně navštěvuji. Letos mu bude 80 let, v kostele již nepůsobí, ze zdravotních i jiných důvodů se stáhl do soukromí. Kněz ale zůstává knězem navěky.

Brána milosrdenství

Po celou postní dobu (2016) probíhal v našich kostelích program pro děti „Brána milosrdenství“. Tento program připravilo Katechetické centrum brněnského biskupství a spočíval v tom, že každý týden děti (a nejen ony) dostaly úkol plnit jeden ze skutků duchovního milosrdenství (o něco podobného jsme se snažili i v adventu před několika měsíci).

Velikonoce - svátek vykoupení a odpuštění

Následkem hříchu je smrt... Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. (Řím 6,23;3,23)   Ale: Kristus zemřel za naše hříchy a byl pohřben. Třetího dne byl vzkříšen. (1Kor 15,3) A když Bůh vzkřísil Krista Ježíše, vzkřísil zároveň s ním i nás (Ef 2,4).

Velikonoční pozdrav 2016

Milí farníci, přátelé!

V probíhajícím Roce milosrdenství zvláště přemýšlíme o tom, co je to vlastně milosrdenství. V internetovém slovníku „Wikipedie“ čteme tuto definici: Milosrdenství je účinný soucit s člověkem v nouzi, s někým potřebným či bezmocným, s člověkem zadluženým, nemajícím nárok na příznivé zacházení. Zatímco pro filosofa Nietzscheho je milosrdenství jedním ze základních pilířů otrocké morálky a projevem slabosti, pro nás křesťany je to naopak základní projev Boží lásky k nám i našeho vztahu k lidem okolo nás.

Vjezd do velikonoc

Květnou nedělí jsme vstoupili do Svatého týdne. Připomněli jsme si vjezd Pána Ježíše do Jeruzaléma. Přivítali jsme Pána Ježíše mezi námi, mávali mu a radovali se, že nás přišel zachránit. Prožijme s ním dny velikonoc, přijměme jeho záchranu! Požehnané Velikonoce!!

Krátká vzpomínka na P. Vladislava Dvořáka

Letos tomu je 30 let, co do našich farností nastoupil P. Vladislav Dvořák. Rodák z nedalekých Chudčic vedl nás po cestě k Bohu plných sedm let. Zemřel v srpnu 2007, pohřben je na vlastní přání v Příměticích u Znojma, které byly jeho prvním kněžským působištěm.

O Vánocích a Velikonocích míval ve zvyku posílat farníkům poselství s připomínkou významu těchto svátků a osobním požehnáním. Otiskujeme velikonoční poselství, které dala k uveřejnění paní M. Ševčáková. 

Velikonoční přání 2015

Milí farníci, přátelé!

Pokud bychom přirovnali liturgický rok k putování krajinou, blížící se Velikonoce by byly největším vrcholem, který na své cestě zdoláme. Do hor jsme vstoupili na začátku postní doby, naše zvýšená postní námaha by měla odpovídat tomuto výstupu. Nyní se už nacházíme těsně pod vrcholkem a za pár dní budeme moci hledět na tu krásu, obdivovat dílo spásy, nového stvoření, které nám daroval Pán.

Stránky

Subscribe to RSS - Velikonoce