Farnost

Z jednání farní pastorační rady (2009)

V pátek dne 20. února 2009 se zájemci z obou našich farností mohli po mši sv. ve farním kostele v Ostrovačicích zúčastnit představení "jednoho herce". Na motivy knihy francouzského spisovatele A. de Saint Exupéryho "Malý princ" vystoupil brněnský herec p. Kamil Koula. Přednesl zajímavé partie knihy a do srdcí posluchačů vnesl pohádkově podmanivou náladu těchto známých textů.

Představení bylo dobrým úvodem k 11. zasedání farní pastorační rady, které se po jeho skončení uskutečnilo na ostrovačické faře. Zúčastnilo se ho devět členů.

Předmětem jednání FPR bylo:

Z jednání farní pastorační rady

Jednání FPR společné oběma našim farnostem, celkově už osmé od jejího ustavení v červnu 2005, se konalo 30. ledna 2008 na faře v Ostrovačicích. Jednání se mimořádně zúčastnili také členové ekonomických rad ŘKF Ostrovačice a ŘKF Veverské Knínice. Výsledky jednání jsou sice očividně „hmatatelné" v tomto zpravodaji, přesto se pokusíme o stručný systematický přehled či vysvětlení následujícím výčtem probíraných témat:

• Pro blížící se Velikonoce byl dojednán pořad bohoslužeb v jednotlivých kostelech.

Farnost jako dům s otevřenými dveřmi

V sobotu 20. května 2006 se na Biskupském gymnáziu v Brně uskutečnila konference Brněnské diecéze, jejíž název (shodný s jejím tematickým zaměřením) je použit i pro nadpis tohoto příspěvku. Navazovala na předchozí konferenci, pořádanou před rokem.

Za naše farnosti se letošní konference zúčastnil pan farář Provazník, Helena Malášková a tři další účastníci z Veverských Knínic (Zdeňka Nejezchlebová, Dana Cardová a pisatel tohoto příspěvku Jiří Koch).

Pastorační rada farnosti (2005)

II. vatikánský koncil a také biskupský synod v r. 1987 zdůraznil úlohu laiků v životě církve. Také za život místní církevní obce nesou odpovědnost všichni, kteří ji vytvářejí - kněží, řeholníci, i laici. „Všichni pracují na téže vinici Boží a měli by tedy spolupracovat ve všech oblastech“.

Tyto rozdílné služby v církevní oblasti je třeba koordinovat. Proto kodex církevního práva doporučuje vytvoření pastorační rady ve farnosti (PRF). K hlavním úkolům farní rady patří mj.:

Struktura církve

Diecéze, farnosti

Církevní správa se člení na jurisdikční oblasti, nejčastěji vymezené na územním základě, existují však i jiné možnosti (například vymezení instituční, kupříkladu vojenský vikariát). Za základní a standardní jednotku lze považovat diecézi, která se obvykle dále dělí na farnosti. Diecéze se mohou sdružovat v církevní provincii.

Subscribe to RSS - Farnost