Svátosti

Především přípravy na svátosti, vlastní udělování svátostí bude spíše v bohoslužbách

Setkání seniorů 16. 3. 2011

Opět jsme se sešli na faře při pravidelném setkání seniorů.

Setkání se uskutečnilo dne 16. 3. 2011. Po vytažení donesených potravin k pohoštění a přípravy čaje či kávy (kupodivu ani nebylo znát, že je doba postní Smile) začal vlastní program setkání.

Předvánoční zpověď

17.12.2010 - 17:00

V pátek 17. 12. v 17 hodin bude příležitost ke svátosti smíření přede mší sv. v Ostrovačicích o něco dříve než obvykle. Po půl šesté by měl přijít i o. Dominik, který v případě potřeby bude zpovídat i přede mší svatou. Všichni kajícníci jsou srdečně zváni!

Rok od našeho biřmování

Hlavním tématem setkání mládeže 12. 9. 2010 bylo biřmování, přesněji řečeno "uplynul rok od našeho biřmování".

Většina z účastníků setkání totiž přijala biřmování před rokem dne 6. 9. 2009.

Poprvé u svatého přijímání (2010)

V r. 2010 se konalo 1. sv. přijímání v Říčanech a v Ostrovačicích (ve Veverských Knínicích tentokrát nebyly žádné děti u prvního sv. přijímání).

První sv. přijímání v Říčanech

Nejprve proběhlo 1. sv. přijímání v Říčanech.

Poprvé u svátosti smíření (2010)

O slavnosti Nanebevstoupení Páně ve čtvrtek 13. 5. 2010 v 18 hodin v kostele v Říčanech přistoupilo 9 dětí z Říčan a Ostrovačic poprvé ke svátosti smíření. Mezitím se za ně modlily (růženec i pomocí písní) ostatní děti za doprovodu scholy sv. Petra a Pavla. Modlitba byla skutečně znát, a tak děti bez problémů vyznaly své hříchy a plny radosti přijaly Boží odpuštění.

Oslava života o druhé neděli velikonoční

Křtem jsme byli ponořeni do velikonočního tajemství, dostali jsme podíl na Kristově smrti a zmrtvýchvstání, na křtu zemřel starý člověk a my můžeme žít nyní novým životem.

O druhé neděli velikonoční jsme se modlili ve vstupní modlitbě: Bože, ty o velikonocích vždy znovu oživuješ víru svého lidu; prosíme tě: opatruj a upevňuj v nás, cos nám daroval, ať všichni stále hlouběji chápeme, co to pro nás znamená, že jsme byli obmyti křtem, znovuzrozeni z Ducha svatého a vykoupeni krví tvého Syna.

Křest Zuzany Chaloupkové

Ve čtvrtek 8. dubna, uprostřed velikonočního oktávu, se konala v kostele v Říčanech veliká slavnost - během obvyklé dětské mše svaté přijala svátost křtu Zuzana Chaloupková, 11-leté děvče, které se v této době připravuje rovněž k přijetí prvního svatého přijímání, ale to bude později, 16. května 2010, spolu s ostatními devíti dětmi.

První sv. přijímání 2010 (v Říčanech)

16.05.2010 - 09:00

V neděli 16. 5. v 9.00 v kostele v Říčanech během nedělní mše sv. 7 dětí přijme k sobě poprvé Ježíše Krista v eucharistii.

Příprava na první sv. přijímání v r. 2010

Již potřetí nebo počtvrté se 17. března na naší faře konalo setkání dětí, které se připravují na první sv. přijímání, a jejich rodičů.

Hovořili jsme tentokrát o sv. Patrikovi a o Nejsvětější Trojici.

Jistě Vás všechny zajímá, které děti půjdou letos ke svatému přijímání.

Slavnost biřmování ve Veverských Knínicích

Již za několik dnů se bude konat nejvýznamnější událost tohoto roku v životě našich farností (samozřejmě kromě návštěvy Sv. otce): Přijede brněnský biskup Vojtěch Cikrle a udělí našim 21 biřmovancům svátost křesťanské dospělosti.

Biřmování se uskuteční v rámci oslav 750. výročí trvání farnosti Veverské Knínice během "farního víkendu" 5. a 6. září. Na oba dny je připraven bohatý duchovně-společenský program. Bude mít tři části.

Pozdrav před biřmováním

Drazí farníci,

jak jistě víte, bude se konat v naší farnosti mimořádná událost - v neděli 6. září t. r. v 10 hod. udělí náš otec biskup Vojtěch Cikrle svátost biřmování našim biřmovancům. Bude to jedinečná slavnost také z toho důvodu, že biskup do naší farnosti zavítá po 85 letech.

Bude to událost důležitá na prvním místě pro biřmovance, ale také pro celou farnost.

Vzpomínka na mé první sv. přijímání

V měsíci květnu se s několika dětmi naší farnosti zúčastníme při slavnostní mši jejich prvního sv. přijímání. Ráda bych zavzpomínala na své první svaté přijímání a okolnosti s ním spojené. Proběhlo před 67 lety. Psal se rok 1942 a v celé Evropě zuřila válka.

Jídlo a ošacení bylo tehdy na příděl: jídlo na potravinové lístky, ošacení na tzv. body. Stačilo to sotva na životní minimum. Tak jako většina tehdejších chudých rodin žili jsme, jak se říká, "z ruky do úst".

Příprava na biřmování a naše farnost

Všichni víte, že probíhá příprava na biřmování. Minimálně jste zaregistrovali, že každou neděli v ohláškách je řeč o té přípravě, která bude v pátek, anebo která tentokrát v pátek nebude. Zhruba 20 biřmovanců se připravuje na přijetí této "svátosti křesťanské dospělosti". Modleme se za ně, ale nejen to.

Jejich příprava je podstatnou záležitostí celé farnosti, týká se nejen oněch biřmovanců, případně faráře, ale všech. Když dítě roste, a stává se dospělým, pak se to zásadně týká celé rodiny. Modlit se by bylo málo.

První svaté přijímání (2008)

Letos k prvnímu svatému příjímání přistoupilo 6 dětí. Otec Ludvík a paní Nejezchlebová si vždy v pátek udělali čas, aby tyto mladé lidi naučili něco o Bohu a ukázali jim blíže Ježíše Krista. Paní Nejezchlebová četla z Písma svatého a přečtené jim názorně vysvětlovala, pokud to šlo, tak se zapojením dětí. Otec Ludvík ji vždy výstižně doplnil po teologické stránce a jednouchým slovem přiblížil probíranou látku.

Svátost smíření probíhala individuálně, každý si mohl určit čas, který mu nejlépe vyhovoval.

Biřmování v našich farnostech

Po několika letech bude v našich farnostech opět biřmování, tj. přijede pan biskup a bude udělovat připraveným zájemcům tuto tzv. ?svátost křesťanské dospělosti". Zatím je ještě příliš brzy hovořit o tom, kdy by ona slavnost měla být. Záleží především na připravenosti zájemců a na možnostech otce biskupa. Nyní je čas přípravy a na tu bych chtěl pozvat všechny dospělé a dospívající farníky, kteří již dosáhli 14 let života a přitom ještě tuto posilu křesťanského života nepřijali.

Stránky

Subscribe to RSS - Svátosti