Svátosti

Především přípravy na svátosti, vlastní udělování svátostí bude spíše v bohoslužbách

O svátostech před biřmováním (1995)

NESMÍRNÁ CENA SVÁTOSTÍ

Svátosti jsou v životě člověka - křesťana - nepostradatelné.
"Teofán Zatvornik přirovnává ty, kteří odmítají svátosti, k člověku, který chce na druhý břeh široké řeky, ale odmítá člun a most. Je možné, že přeplave, ale je možné, že utone, nebo se alespoň nerozumně unaví".

Tomáš Špidlík, Prameny světla

Biřmování v Ostrovačicích (1995)

Drazí farníci,

jak jistě víte, bude se konat v naší farnosti mimořádná událost - v neděli 17. září t. r. v 15 hod. udělí náš otec biskup Vojtěch Cikrle svátost biřmování našim biřmovancům. Bude to jedinečná slavnost také z toho důvodu, že biskup do naší farnosti zavítá po 52 letech.
Bude to událost důležitá na prvním místě pro biřmovance, ale také pro celou farnost.

O svátosti smíření

Jak dávno jsme někteří nepřijali tuto svátost. Jak pravidelně někteří chodíme „ke zpovědi“ a přesto nám podstata této svátosti uniká. Proč? Protože „zpověď nemůžeme chápat jen jako jedno z mnoha cvičení zaměřených na růst v duhovním životě. JE TO SVÁTOST, znamení nám dané samým Kristem, v níž se Bůh skutečně setkává s člověkem.“ (Josef Augustyn, Jak se zpovídat)

Křest - brána do života

Abychom dobře porozuměli této jedinečné svátosti, je třeba objasnit si některé skutečnosti z historie.

Noví dospělí křesťané

Tak máme mezi sebou 21 nových dospělých křesťanů! Dne 6. září 2009 z rukou biskupa Vojtěcha Cikrleho přijali tito mladí lidé svátost křesťanské dospělosti a určitě se dary Ducha svatého projeví v jejich životě i v životě našich farností.

Stránky

Subscribe to RSS - Svátosti