Adventní roráty – odkud a proč?

Stručnou, ale výstižnou charakteristikou rorátů je možno najít již v Kočího Malém naučném slovníku z roku 1930, který roráty vymezuje slovy: „Mše v době adventní, sloužená před svítáním, její vstup začíná slovy proroka Izajáše: Rorate coeli de super… Rosu dejte, nebesa!“.

Adventní roráty jsou typicky českou záležitostí. Rorátní tradice pochází z doby Karla IV. a dosáhla vrcholu v 16. století, kdy byla do rorátních zpěvů zapojena literátská bratrstva. V pojednáních o historii rorátů se zpravidla poznamenává, že členové literátských bratrstev si při překonávání nepřízně chladu vypomáhali hojným popíjením ohřátého piva. Josef  II. v roce 1783 literátská bratrstva zrušil a rorátní tradice se značně oslabila. K hojnější obnově rorátů pak dochází teprve na začátku 20. století.

V programu jednoho z ročníků kurzu Spirituální dimenze člověka Univerzity třetího věku MU je zařazena také přednáška P. ThLic. Pavla Kopečka. Jeho vyjádření k rorátům lze najít zde.

Tady jen stručně: „Roráty označují mešní vstupní zpěv v době adventní, přičemž se kostel postupně rozsvěcuje, postupně se i zvětšuje počet zapálených svící adventního věnce a zpěvy se prodlužují. Toto narůstání světla a délky zpěvu symbolizuje blížící se příchod Krista, který je „světlem k osvícení pohanů a spásou Izraele“ (Lk 2, 32).

Mnozí si vzpomínáme na cesty na roráty tmou a křupajícím sněhem. Tvrzení, že roráty jsou záležitostí typicky českou, nemá znamenat, že jinde roráty neznali a neznají. Ve středověku byly roráty oblíbeny ve Francii, někteří z nás snad měli možnost zúčastnit se rorátů v sousedním Polsku. Kardinál Mons. Miloslav Vlk napsal: „Když si pomyslíme, že známá vstupní antifona ‚Ejhle, Hospodin přijde‘, v adventu zpívaná všude, pochází z antifonáře prvního pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic z roku 1364, který se uchovává v rukopisu knihovny svatovítské kapituly, naplňuje nás radostí, že duchovní hudba a zpěv našich předků byly na tak vysoké duchovní a kulturní úrovni.“

Vzpomínku na roráty zakončeme úplnějším citátem z knihy proroka Izajáše: „Rorate caeli desuper et nubes pluant iustum, aperiatur terra et germinet salvatorem et iustitia oriatur simul ego Dominus creavit eum.“ Tedy česky podle ekumenického překladu Bible: „Nebesa, vydejte krůpěje shůry, ať kane z oblaků spravedlnost, nechť se otevře země a urodí se spása a spravedlnost vyraší s ní. Já Hospodin to stvořím.“ (Iz 45, 8).

Prof. Květoslav Šipr
Universita 3. věku
kurz „Živá teologie – spirituální dimenze člověka“ (MU Brno)

Autoři článků: