Dějiny brněnské diecéze

Dlouhá staletí existovala na Moravě jediná diecéze se sídlem v Olomouci. Dosavadní systém církevní správy přestal časem vyhovovat zejména z demografických příčin a bylo nutno jej reorganizovat. To bylo jasné církevním i státním činitelům, k rozhodujícím krokům se však odhodlaly nejdřív civilní orgány, vedeny ovšem zájmy především vlastními, utilitaristickými a ne vždy církvi přátelskými.

Rozdělení velkých diecézí na menší celky však bez ohledu na úmysly představitelů osvícenské státní správy bylo církvi jednoznačně ku prospěchu.
O zřízení samostatné diecéze v Brně se začalo vážně uvažovat od února 1773, z důvodů personálních i ekonomických se však jeho uskutečnění protahovalo až do roku 1777, kdy 24. května císařovna Marie Terezie sama rozhodla o rozdělení olomoucké diecéze a vytvoření nové diecéze brněnské. Šestého června téhož roku požádala Pia VI. o schválení tohoto svého kroku, na nějž papež reagoval bulou z 5. prosince, jímž nové biskupství schválil.
Původně nevelký rozsah diecéze se zvětšil v roce 1783 (později došlo ještě k určitým územním změnám), roku 1807 byl zřízen vlastní biskupský alumnát a teologické učiliště. Ač biskupové v době habsburské monarchie často přešlapovali mezi trůnem a oltářem, zanechali výrazné stopy právě jako pastýři. To se projevovalo nejen založením chlapeckého semináře (1853), podporou a zakládáním nových řeholních institutů, různých spolků, katolického tisku, stavbou nových kostelů a zřizováním dalších farností, ale i výrazným podílem brněnského duchovenstva na miléniových cyrilometodějských oslavách.
Výrazně pastorační zaměření měly i obě diecézní synody v roce 1909 a 1934. Druhá světová válka přinesla nejen odtržení 104 farností a zřízení generálního vikariátu v Mikulově, ale také otevřené pronásledování církevního života i konkrétních kněží. Po několika letech oddechu pak komunistická totalita pokračovala v nepřátelském tlaku až do roku 1989. Právě dějiny však nejlépe ukazují, co přetrvalo a kdo měl a stále má větší moc, i když působí často ve skrytosti.

(Katalog brněnské diecéze, Brno 2007, str. 11).

O biskupech, kteří během staletí v brněnské diecézi působili, čti zde.