Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě

V minulém čísle Oříku jsme informovali o výsledcích letošní Tříkrálové sbírky, i o tom, že naše vesnice spadají pod úsek Oblastní charity Rajhrad. Značná část výtěžku naší sbírky připadá na nutné úpravy v Domě léčby bolesti s hospicem sv. Josefa (DLB-sH). Pro bližší seznámení s DLBsH jsme vybrali několik informací z webových stránek tohoto zařízení.

DLBsH Rajhrad je charitním projektem, v jehož podstatě je láska k bližním a služebné milosrdenství těžce nemocným a umírajícím v rodinné atmosféře za přispění nejmodernějších metod a vybavení.

Hodnoty organizace jsou:

  • Křesťanská láska k bližním
  • Jedinečnost člověka
  • Svoboda člověka
  • Důstojnost, respekt a úcta k člověku
  • Kvalita života člověka
  • Kvalita péče + aplikace moderních poznatků a postupů.

Hospicové hnutí vyrůstalo z poznatku, že největší obavy v procesu umírání způsobují bolest, osamocenost a pocit ponížení z nemožnosti sebeobslužnosti člověka. Proto hospic reaguje především na tyto tři obavy a garantuje jakémukoli pacientovi,

  • že v průběhu hospitalizace nebude trpět nesnesitelnou bolestí
  • že bude vždy zachována jeho důstojnost
  • že má možnost prožívat závěrečnou etapu života v kruhu blízkých

Plné znění článku je uvedeno na www.dlbsh.cz.

Z webových stránek vybrala Helena Kochová

Autoři článků: