Konečně jsme se dočkali

Vážení a milí přátelé, bratři a sestry!

V minulém čísle FZ jste na tomto místě mohli číst opatrný příslib toho, že očekávaný nový kněz bude do našich farností jmenován tak, aby své první mše svaté v našich kostelech mohl sloužit už začátkem měsíce října.

S P. Dominikem Eremiášem jsme však měli nakonec možnost se rozloučit až v neděli 28. října. Při tom jsme se od něho dověděli, že naším novým duchovním otcem bude P. Ludvík Bradáč, dosavadní farář v Ratíškovicích. Nicméně P. Dominik přijel ještě znovu i o týden později, protože otec Ludvík měl jisté povinnosti na svém dřívějším působišti. Srdečné a spontánní loučení s milým otcem Dominikem se opakovalo a mělo velmi pěkný osobní ráz.

Otci Dominikovi jsme vyslovili upřímné poděkování za jeho činnost v ŘKF Ostrovačice a Veverské Knínice už v minulém čísle FZ, přesto mu nyní znovu dodatečně ještě jednou děkujeme a touto cestou vyprošujeme hodně sil, zdraví a Boží podporu v pastýřské službě v jeho domovské domašovské farnosti.

Nový pan farář otec Ludvík Bradáč byl do služby v Ostrovačicích, Říčanech a Veverských Knínicích uveden rosickým děkanem P. Tomášem Mikulou o svátku sv. Martina v neděli 11. listopadu 2007. V obou kostelech ho vřelými slovy přivítali zástupci věřících a popřáli mu hojnost Božího požehnání, ochranu a pomoc Panny Marie.

P. Ludvík se hned po svém nástupu do kněžské služby u nás projevil jako činorodý člověk. Sotva se seznámil se situací ve farnostech, svolal redakční radu, aby se zabezpečilo toto vánoční číslo FZ. Ke společnému jednání zasedly farní pastorační rada a obě ekonomické rady. Okamžitě se začal zajímat o činnost říčanské scholy, o práci katechetek a o výuku náboženství.

Dva týdny po jeho odchodu z Ratíškovic vykonali jeho bývalí tamější farníci pouť na jeho nové působiště. V sobotu 24. 11. pro ně sloužil v Ostrovačicích mši sv., jíž se zúčastnila řada zdejších farníků. Ratíškovičtí potom navštívili a prohlédli si všechny 3 kostely (Ostrovačice, Říčany a Veverské Knínice).

Na sobotu 1. prosince u příležitosti konce církevního roku otec Ludvík pozval na faru do Ostrovačic věřící ze všech tří obcí, aby se s ním mohli blíže seznámit. V průběhu večera P. Ludvík povyprávěl o sobě, o svých studiích v Římě a Petrohradě, dosavadním kněžském působení, o svých zálibách. Při té příležitosti prozradil svou lásku k přírodě, což mj. po teologické stránce vedlo k tomu, že pro svou doktorskou práci si vybral téma „Duchovní interpretace přírody v díle Tichona Zadonského“. Zástupci z každé obce pak krátce přiblížili historii farnosti a svého kostela. Večer byl zakončen v ostrovačickém kostele vystavením Nejsvětější Svátosti a krátkou adorací.

Nastupujícímu panu faráři pro jeho působení mezi námi přejeme neutuchající energii, zdraví, tento čas požehnaný Duchem svatým a pomoc Panny Marie!

Autoři článků: