Myšlenky o kněžství

Modlitba za nového kněze

Přichází k nám s radostí a dobrou vůlí - není to však elektronkový mozek. Proto se nebudu vzrušovat, když se mě popáté zeptá, jak se jmenuji. Je jistě jiný než jeho předchůdce, ale každý člověk má své silné a své slabé stránky. Čeká na naše podněty a je tu pro nás všechny, ale čeká také na naši spolupráci. Je to kněz, který potřebuje naši modlitbu.

„Dej, Pane, ať zvěstuje Tvé slovo vhod i nevhod, bez bázně před lidmi a bez stranictví, v neustálé službě Tvé pravdě a Tvému pokoji. Pomáhej mu, aby nám Tvé učení přibližoval i svým životem. Dej mu fantazii a dobré nápady a nové myšlenky, aby nás posiloval v jednotě víry a lásky. Dej, ať je tu pro nás všechny, ale ať také není zklamán ve svém očekávání naší spolupráce. Amen."

Ludmila Franzová

O kněžském povolání

Co nabízí za výhody kněžské povolání? Platově budeš - jako vysokoškolák - na nejnižším stupni. Pracovní doba je po celý týden bez omezení, volné soboty neznáme a v neděli budeš mít nejvíc pilno. Budeš mít hodně práce a málo platu. Ale hlady nezemřeš, a co budeš k životu a práci potřebovat, to mít budeš. Budeš mít vědomí a jistotu, žes nasadil své životní síly na nejdůležitějším úseku pro zajištění existence lidstva. Těch, kteří vyrábějí a vymýšlejí novou techniku, větší komfort, je dost, ale je naprostý nedostatek těch, kteří by učili lidi lidsky žít. Tisícům pomůžeš vyrůst v lidi, v osobnosti. Tisícům pomůžeš najít sebe sama. Tisícům pomůžeš vychovat děti, založit rodinu, přejít přes peřeje a úskalí života. Tisícům budeš linkou důvěry, důvěrníkem a rádcem v nejpalčivějších osobních problémech. Tisícům pomůžeš, aby uměli vytvářet kolem sebe ovzduší evangelia: nesplácet zlo zlem, ale léčit je dobrem, činit jiným, co chceme, aby jiní činili nám. Tisícům pomůžeš, aby se stali lidmi a žili dobře na zemi a šťastně v nebi. Kdo poznal dobrého kněze a získal od něj pomoc a vedení, každý by se měl cítit dlužníkem: jsem povinen pomáhat, aby tu byli kněží, kteří by mohli pomáhat zase dalším. Na každém z nás záleží, jestli mezi námi kněžská povolání dozrají: jak se budeme na ten úmysl modlit, jak budeme sami žít jako celí křesťané, jak budeme zacházet s kněžími. Pojďme teď s touto záležitostí každý v tichosti svého srdce k oltáři, k Ježíši, a prosme se vší vroucností: Pane, vzbuď v nás pochopení pro své kněžství!

Podle úvahy P. Ladislava Simajchla
připravila Jarmila Pololáníková (kráceno).