Národní pouť na Velehrad

Snad všichni křesťané naší vlasti spojují kořeny naší víry s Velehradem. Tam se také konaly velké poutě, sjezdy, konference v dobách minulých i nedávných.

Velkým mezníkem velehradských poutí byl 22. duben 1990, kdy Velehrad navštívil papež Jan Pavel II. Tehdy vyzdvihl dějinnou i současnou nezastupitelnou roli tohoto místa, jako průsečíku mezi Východem a Západem, jako spojnici dvou plící, kterými církev dýchá - západní a východní.

Proto také už rok poté vedl Svatý otec jeden mnohatisícový proud mladých z celého světa na setkání mládeže v Czenstochowé právě se zastávkou na Velehradě, aby toto místo vešlo do povědomí světového křesťanstva.

Již jsme si zvykli na cyrilometodějské poutě 5. července na Velehradě za účasti všech biskupů. V povědomí máte jistě i „Koncert dobré vůle“, který velehradským slavnostem předchází večer 4. července. Ráda bych vás krátce seznámila s dalšími doprovodnými programy této národní poutě.

Po II. vatikánském koncilu vzniklo mnoho nových hnutí a komunit. V naší vlastí koordinuje tato hnutí a komunity plzeňský biskup František Radkovský. A právě ve spolupráci těchto hnutí nabyla velehradská pouť mnohem větších rozměrů. 4. července prakticky již od časného odpoledne probíhají akce pro rodiny a dětí na Velehradě i v okolí, je otevřena výstava přibližující aktivity a služby církve v naší vlastí právě skrze jednotlivá hnutí a komunity. Na malém pódiu probíhá program zpěvů a svědectví. V prostoru baziliky jsou vyčleněna místa pro individuální rozhovory o víře, pro přímluvnou modlitbu, přijetí požehnání, svátost smíření. Účastníci si mohou na lísteček napsat osobní prosbu, vložit do urny, která je nesena s obětními dary k oltáři při půlnoční mši svaté. Každý návštěvník baziliky si může vzít lísteček s Božím slovem pro sebe. Paralelně na prostranství před bazilikou probíhá mediálně známý „Koncert dobré vůle“ za účastí významných osobností uměleckého i veřejného života. Po koncertě asi od 21 hod. následuje příležitost k ztišení při moderované adoraci, která vrcholí půlnoční mší svatou.

Tyto rozmanité služby církve v předvečer 5. července již. vešly v tradici a do povědomí mnoha účastníků. Prakticky všechny tyto služby jsou hojně vyhledávány. Všichni služebníci na jednotlivých postech mohou svědčit o velikých Božích věcech, které se po tento večer v prostorách Velehradu dějí. Nu a vlastní poutní slavnost 5. července již znáte blíže z osobní účasti nebo televizního přenosu.

Na závěr slavnostní bohoslužby bývá předáván „Řád sv. Cyrila a Metoděje“ některé významné křesťanské kulturní osobností. Zde se hodí připomenout, že „za stylovou originalitu a silné duchovní poselství křesťanské naděje v díle sborovém i symfonickém a za tvorbu liturgickou a kancionálovou“ byla tato pocta před šesti lety, 5. července 2001, udělena i našemu bratru v Kristu Zdeňku Pololáníkovi.

Autoři článků: