O svátostech před biřmováním (1995)

NESMÍRNÁ CENA SVÁTOSTÍ

Svátosti jsou v životě člověka - křesťana - nepostradatelné.
"Teofán Zatvornik přirovnává ty, kteří odmítají svátosti, k člověku, který chce na druhý břeh široké řeky, ale odmítá člun a most. Je možné, že přeplave, ale je možné, že utone, nebo se alespoň nerozumně unaví".

Tomáš Špidlík, Prameny světla

Po celé dva roky probíhala v naší farnosti duchovní příprava těch, kteří zatoužili a odpovědně se rozhodli přijmout svátost biřmování.
Ve 34 lekcích, které byly velmi pečlivě připraveny sestrou Helenou Maláškovou a naším duchovním otcem, si biřmovanci měli možnost prohloubit své znalosti v otázkách víry a života z víry a opravdu duchovně prožít celý církevní rok. S blížícím se datem této veliké slavnosti si asi každý z nich více uvědomuje, že okamžikem přijetí této svátosti musí mít na paměti nejen svůj duchovní růst, svoji spásu, ale také spásu druhých.

„Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naši doby, zvláště chudých a postižených všeho druhu je radostí a nadějí, smutkem a úzkostí učedníků Kristových".

Druhý vatikánský koncil

Že jeden za druhého zodpovídáme. Že tvoříme společenství.
Katolík musí pochopit, že vůbec nemůže být katolíkem, jestliže svou víru neprožívá společně s druhými".

Riccardo Lombardi

A tak bezprostředně před přijetím svátosti biřmování byla všem nabídnuta možnost vykonat si generální svátost smíření a ve dnech 13.-15. září završit duchovní přípravu formou Tridua v rámci večerní mše sv. v Ostrovačicích. Službu přijal P. Miloslav Kabrda.
Dík patří všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě důstojného prostředí v naší farnosti.
Věříme, že všichni, kteří prosí, budou obdařeni dary Ducha sv. a že každý z našich biřmovanců se stane světlem, které zapaluje.

Společně volejme: PŘIJĎ, PANE NÁŠ
Ref: Přijď, Pane náš, naplňuj nás, Přijď, Pane náš, zapaluj nás, přijď, Pane náš, oživuj nás, Duchu svatý, přijď!
1. Láskou srdce naplňuj, vírou duši upevňuj, sám nás pravdou uzdravuj, Duchu svatý, přijď!
2. Přijď k nám, Duchu svatosti, přijď k nám, Duchu moudrosti, přijď k nám, Duchu lásky, Duchu svatý, přijď!
3. Přijď, ó Duchu, sjednoť nás, přijď, ó Duchu, posvěť nás, přijď, ó Duchu, obnov nás, Duchu svatý, přijď!

H: GOCAM, Modlitba zpěvem, komunita Emmanuel