Ohlédnutí zpět za Bedřichem Provazníkem

V neděli 4. února 2007 zemřel v Ostrovačicích Mons. Ing. Bedřich Provazník. Narodil se 31. 5. 1936 v Tisovci na Slovensku. Na kněze byl tajně vysvěcen 6. 2. 1968, mnoho let působil ve skryté církvi, značnou část dokonce jako biskup. Po zhroucení totalitního režimu v roce 1989 v nečekaně nabyté církevní svobodě s pokorou přešel do veřejných struktur církve.

Od roku 1992 působil jako náš duchovní otec, farář v Ostrovačicích a Veverských Knínicích. V letech 1996 - 2004 byl současně děkanem rosickým. Byl výraznou postavou komunity Emmanuel, jejíž česká větev je ustavena při kostele sv. Tomáše v Brně. V lednu tohoto roku ho papež Benedikt XVI. jako zasloužilého kněze jmenoval Kaplanem Jeho Svatosti s právem užívat čestný titul Monsignore.

Slavnost rozloučení se zesnulým otcem Bedřichem proběhla v sobotu 10. února 2007.
Dopoledne v Eucharistickém společenství s komunitou Emmanuel v kostele u sv. Tomáše v Brně, odpoledne ve farním kostele v Ostrovačicích.
Po mši svaté byl uložen do kněžského hrobu na místním hřbitově.

Hlavním celebrantem obou částí pietního aktu byl litoměřický biskup otec Pavel Posád, který se s otcem Bedřichem osobně dobře znal z dob svého působení v Brně. Brněnské biskupství a nemocného otce biskupa Vojtěcha zastupoval generální vikář otec Jiří Mikulášek. Na poslední cestě přišli otce Bedřicha doprovodit kněží a jáhni rosického děkanství v čele se současným děkanem otcem Tomášem Mikulou, další kněží a přátelé, rodina, řeholní sestry a velké množství farníků a věřících z širokého okolí. 

Poslední rozloučení s otcem Bedřichem proběhlo v atmosféře vděčných díků zemřelému za jeho obětavé pastýřské služby, pokoru, lásku a radost, s nimiž plnil své kněžské poslání.

Redakční rada Farního zpravodaje připravuje mimořádné číslo, které bude věnováno životu a působení otce Bedřicha mezi námi. Touto cestou se obracíme na farníky, aby nám zaslali svou osobní vzpomínku na pana faráře Provazníka a pomohli tím co nejvěrněji zobrazit jeho osobnost.

Je také plánováno vzpomínkové odpoledne s modlitbou a zpěvem ujeho hrobu na hřbitově v Ostrovačicích dne 27. května 2007 na Boží hod svatodušní při příležitosti jeho výročí narození. V Katolickém týdeníku č. 7 z 19. února 2007 jsme si mohli přečíst vzpomínku na otce Bedřicha pod názvem „Církev byla jeho domovem“ z pera P. Jiřího Mikuláška, gen. vikáře brněnské diecéze. Otiskujeme ji v plném rozsahu:

Svědectví těch, kdo důvěrně znali před několika dny zesnulého inženýra a kněze Bedřichu Provazníka, hovoří o velké lásce k církvi. Právě z ní vycházela odvážná tajná angažovanost v době pronásledování. A také jeho pokorné začlenění do veřejné duchovní správy na počátku 90. let. Obětavě pracoval ve službě faráře a děkana, při organizaci kněžských setkávání v diecézi i v rámci celé Moravy, v hnutí Emmanuel a při spolupráci s ostatními církevními hnutími. Mimořádná byla i jeho láska k liturgii a liturgickému zpěvu. Joseph Ratzinger kdysi napsal: „ Církev je můj do- mov, moje velká rodina, a proto jsem jí zavázán láskou, jako je člověk vázán k rodině“. Toto pouto mohl otec Bedřich pociťovat i během své nemoci a v této atmosféře proběhly také obřady jeho pohřbu v sobotu 10. února u sv. Tomáše v Brně a později v Ostrovačicích, kde věrně sloužil Božímu lidu a nyní čeká své vzkříšení.

Autoři článků: