Postní duchovní obnova s P. ThDr. Petrem Marečkem

V sobotu 20. února dopoledne se ve farním centru v Ostrovačicích sešlo 35 farníků k postní duchovní obnově, aby se lépe připravili na Velikonoce, svátky oslavující utrpení, smrt a zmrtvýchvstání Pána Ježíše.

Letošní postní duchovní obnova proběhla s P. Petrem Marečkem, který mezi námi před 13 lety působil za pana faráře Provazníka jako farní vikář. V současnosti jako docent vyučuje na CMTF UP v Olomouci.

Postní duchovní obnova se skládala ze dvou bloků přednášek. P. Mareček se v nich zaměřil na ty části Písma (především Nového zákona), které souvisejí s postní dobou. Pro posluchače bylo cenné upozornění na jejich vzájemné spojitosti a na souvislost se Starým zákonem.

Znovu jsme si uvědomili, že půst nespočívá jenom ve střídmosti v jídle, ale že zahrnuje i omezování ostatních citových a smyslových požitků.

Křesťansky prožívaná postní doba se ovšem kromě půstu projevuje důležitými duchovními aspekty. Především je to modlitba (častější než jindy), pročítání Božího slova, odříkání, milosrdenství a dobročinnost vůči potřebným, prakticky projevovaná třeba almužnou.

Je vhodné dopřát si chvíle samoty a ztišení, probrat se vlastním svědomím, prozkoumat vztahy ke svému okolí, k bližním. Během postní doby mít stále na zřeteli Ježíšova slova, kterými odpověděl jednomu z farizeů na otázku, které přikázání v zákoně je největší: „Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání“ (Mt 22,37-38). Souběžně s tímto přikázáním Ježíš vyslovuje a zdůrazňuje přikázání další, které je stejně závažné: „Miluj svého bližního jako sám sebe. Na těchto dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci“ (Mt 22,39-40).

Po přednáškách byla postní duchovní obnova ukončena mší sv. v ostrovačickém kostele. Modlili jsme se a prosili za to, aby nám Pán dal sílu tyto pravdy nejen poznat a chápat, ale také podle nich žít.

Otec Ludvík Bradáč jménem svým i zúčastněných farníků P. Petru Marečkovi poděkoval a popřál mu posilu Ducha Svatého k jeho dalšímu konání. Mnozí farníci pak otce Petra obklopili jako svého starého dobrého známého a srdečně si s ním dlouze povídali.

Autoři článků: