Rozhovor se sestřičkami z Porta coeli

V souvislosti s poutí do kláštera Porta coeli v sobotu 16. května nám sestřičky odpověděly na několik otázek. Tento elektronický rozhovor rádi otiskujeme a sestřičkám děkujeme! Za účastníky poutě se ptal J. Koch.

1. Přibližte nám, prosím, poslání ženské větve cisterciáckého řádu

Jsme mnišský řád, který je tvořen mužskými a ženskými kláštery. Ženské kláštery nemají jiné poslání než mužské. Mniši jsou lidmi liturgie, liturgické oslavy Boha. Naší první povinností je tedy chórová modlitba a slavení mše svaté. Na to se připravujeme i duchovní četbou, rozjímáním Božího slova. Všechno v našem životě krouží kolem setkání s Bohem tam, kde je - v Bibli, v bratřích a sestrách, v eucharistii...

Bůh je přítomný a mnich (mniška) se učí tuto jeho přítomnost vnímat a vědomě v ní žít. Tím zvěstuje i současnému světu, že Bůh opravdu není ani mrtvý ani vzdálený, je Stvořitel světa, dobrý Otec a suverénní Pán dějin. Tak to denně vyznáváme při modlitbě žalmů.

Stojíme tak trochu v pozici uzdraveného malomocného z evangelia, který se jako jediný z desíti uzdravených vrátil, aby Pánu Ježíši poděkoval. Děláme to, co jiní neumí, nechtějí nebo nemají čas. To je naše povolání.

2. Kde jsou v současnosti další nejbližší mužské a ženské kláštery?

V České republice v této době žije komunita mnichů pouze v mužském klášteře Vyšší Brod vjižních Čechách.

Nejbližší ženské kláštery za hranicemi jsou Marienfeld - opatství v dolním Rakousku, Marienkron taktéž v Rakousku. V blízkosti hranic s Německem se nacházejí Marienthal a Marienstern (diecéze Drážďany) a na západní hranici Waldsassen.

Ve slovanských zemích není jiný ženský klášter než Porta coeli.

3. Na který cisterciácký mužský klášter jste napojeny?

V současné době patříme do Mehrerauské kongregace, kterou vede opat z Mehrerau (Rakousko).

4. Působíte nějak i mimo klášter?

Jak se to vezme. V rámci ekonomie spásy zásadně ano. Síla oběti a modlitby sahá za hranice klauzury a je k tomu vlastně i určena. Klauzura je pomocí proto, aby náš život, naše zasvěcení přineslo maximální užitek pro Církev i svět. Jak říká sv. Terezie z Lisieux, bez lásky by se apoštolové zdráhali zvěstovat evangelium, mučedníci by se zdráhali prolít svou krev. Proto v srdci Církve chceme být Láskou. Do kláštera nás totiž přivedla šťastná láska k Bohu a lidem.

V rámci pozemské ekonomiky se jednotlivé kláštery živí různě. Také míra vnějšího apoštolátu je různá, některé kláštery mají školy, kněží někdy působí ve farnostech, některé komunity vedou zcela kontemplativní, klauzurní způsob života.

U nás v Porta coeli převažuje ekonomie spásy. Také kvůli malému počtu sester. Zajišťujeme chod a opravy kláštera a děláme práci zakristiánky pro farnost Předklášteří.

5. Jak zvládáte ve stávajícím počtu údržbu tak rozsáhlého areálu kláštera?

S pomocí Boží a dobrých lidí - těžko, ale přece. Je to škola důvěry v Boží dobrotu. Některé části areálu přesto udržovaně nevypadají.

6. Jak je to s vaším ekonomickým zajištěním?

Každý cisterciácký klášter je ekonomicky samostatný, to znamená, že si na sebe musí "vydělat" sám. Konkrétně naše situace je značně ztížená skutečností, že po komunistické totalitě byl klášter vrácen zničený, bez hospodářského zázemí (nedořešené restituce). S opravami pomáhá stát (klášter je kulturní památka). Část budov je schopna pronájmu. Velkou pomocí jsou pro nás dary dobrodinců z Česka i ze zahraničí, i když jich ubývá.

7. Na průčelí hlavního stavení bývalého "klášterního dvora" ve Veverských Knínicích je dodnes zazděn znak z roku 1635. Nad znakem jsou vytesána písmena A.S.P.A.K.T., která podle tradovaného výkladu znamenají Anna Skřinířská z Pilsenburka, Abatyše Kláštera Tišňovského. Vysvětlujeme si shora uvedenou zkratku správně?

Pravděpodobně ano. Abatyše Anna Marie Skřinířská z Plzně byla v úřadu v letech 1625-1653.

8. Byla abatyše Anna Marie Skřinířská pro klášter nějak významná?

Stála v čele kláštera v těžkém období třicetileté války. Podařilo se jí udržet klášter po stránce řeholní kázně i po stránce hospodářské. Byla to zřejmě žena velmi bystrá a houževnatá. Měla pochopení pro těžkosti obyvatel, kteří podléhali klášteru, a snažila se jim pomáhat.

Naše krátké poselství pro vás:

Na počátku dějin našeho kláštera stála vůle člověka dojít smíření, vnitřního pokoje, otevřít cestu k věčnému životu. Jméno Porta coeli - Brána nebe - vystihuje přesně vůli zakladatelů. Nezbývá než přát nám i Vám a všem, aby klášter toto poslání plnil a vyprošené milosti byly světem přijaty. K tomu je třeba nových, mladých sester. Modlete se s námi o dobrý dorost a pomáhejte povolaným přijmout Boží povolání.

Autoři článků: