Smysl Velikonoc

Smyslu (křesťanských) Velikonoc porozumíme na pozadí Velikonoc židovských, které došly definitivního naplnění v Kristu.

Židovské Velikonoce

Obsahem židovského svátku je oslava Boha - Zachránce (Spasitele). Židé si připomínají Boží záchranu z egyptského zotročení a slavné vyjití (exodus) z Egypta.

Hospodin vysvobodil Izraelity celou řadou mocných zásahů. Při posledním z nich pomřelo v Egyptě všechno prvorozené. Naživu zůstal pouze ten, kdo se postavil pod Boží ochranu. Na znamení této ochrany každá izraelská rodina obětovala Bohu beránka, který byl bez vady. Jeho krví potřeli rám dveří svého domu. Izraelité takto byli uchráněni, zkáza kolem nich přešla bez povšimnutí. Odtud pochází židovský název Velikonoc: „pesach" - „uchránění, ušetření, přejití".

Křesťanské Velikonoce

Vyvedením Izraelitů z egyptského otroctví ale Boží záchranná iniciativa neskončila! Záchrana Izraelitů se stala předobrazem spásy člověka od všeho zotročení, ponížení, zla a smrti. Bůh totiž neopustil člověka, který se od něj odvrátil a upadl tak do područí zla a smrti.

Všechny starozákonní předobrazy a proroctví o spáse došly svého naplnění v Ježíši Kristu, jehož jméno v hebrejštině znamená: „Bůh zachraňuje, Bůh je spása".

Ježíš sám zaujímá místo velikonoční oběti a stává se obětovaným beránkem bez vady. On, nevinný, bere na sebe hřích i jeho důsledky: utrpení, nemoci, bolest a smrt. Dává svou krev na ochranu (paschu) pro všechny.

Ve smrti nezůstal! Byl vzkříšen. Otevřel tak cestu novou a věčnou, cestu skrze smrt a vzkříšení k definitivnímu „exodu" - vyjití, „pesachu" - přejití z tohoto světa zotročení a smrti do světa Božího. Tato cesta je otevřena pro každého z nás...

Svátek Velikonoc je oslavou a zpřítomněním naší spásy. Svátek Velikonoc je oslavou vzkříšeného Krista.