Svatocecilské setkání varhaníků

MUSICA SACRA (v překladu: hudba posvátná či duchovní) - Jednota pro zvelebení církevní hudby na Moravě - svolává kolem svátku patronky chrámové hudby sv. mučednice Cecílie (22. listopad) všechny, kteří se touto hudbou zabývají, do brněnské katedrály sv. Petra a Pavla - na Petrov.

Letos k takovému setkání došlo v sobotu 24. listopadu. Sešli se ze širokého okolí Moravy varhaníci, skladatelé, sbormistři, dirigenti, vydavatelé, zpěváci, členové chrámových sborů, někteří i z Čech, a zcela zaplnili lavice katedrály.

Jako hosté přijeli i dva členové vedení SDH (Sdružení pro duchovní hudbu) z Prahy dr. Jiří Kub a dr. Tomáš Slavický. Snad poprvé letos přijel na pozvání Musica sacra smíšený sbor katedrály Svatého Ducha z Hradce Králové s dirigentem a ředitelem kůru panem Mgr. Josefem Zadinou.

Jak takové setkání vypadá? Začíná mší svatou, kterou letos sloužil vzácný host, o. biskup Mons. Josef Hrdlička. Přicházel s asistencí průvodem hlavním vchodem celou katedrálou k oltáři za slavnostního zvuku varhan a uvítacího zpěvu hostujícího sboru. U oltáře ho uvítal jáhen a člen výboru Musica sacra pan dr. Willi Türk ze Znojma. Rovněž pan biskup vyjádřil dík za pozvání a radost z tohoto setkání. Sám je výborný hudebník, básník a překladatel, který činnosti přítomných nejen rozumí, ale umí je v této činnosti povzbudit, dát správný směr a rozměr, i ocenit jejich dobrou snahu.

Při mši sv. zaznělo moje slavnostní ordinárium (kancionál č. 505) v původním záměru, tj. lid, čtyřhlasý sbor a varhany i responsoriální žalm. K obětování zazněl můj Hymnus ke sv. Klimentu. Promluva otce biskupa byla zaměřena na liturgickou hudbu a její provozovatele. Po mši sv. udělil diplomy varhaníkům pan dr. Jiří Sehnal místo onemocnělého předsedy MS dr. Karla Cikrleho.

Následoval krátký koncert hostujícího sboru, v němž zazněl další z mých hymnů, Hymnus ke sv. Zdislavě. Na závěr zazpíval společně domácí a hostující sbor za řízení Mgr. Ondřeje Múčky a varhanního doprovodu Mgr. Petra Kolaře. Při východu z katedrály byly rozdány zúčastněným obrázky sv. Cecilie s modlitbou.

Všichni pak se shromáždili v budově biskupství, kde byly kromě pohoštění připraveny k zakoupení nové publikace not (např. i škola hry na varhany), knih a různých skladeb pro potřeby varhaníků na různé technické úrovni. Při tomto neformálním setkání si varhaníci mezi sebou mohli libovolně pohovořit, a navíc se osvěžit a posilnit z připraveného občerstvení na zpáteční, pro některé i několikahodinovou cestu.

Otec biskup setrval mezi námi i v této poslední závěrečné části Svatocecilského setkání a hovořil se všemi, kteří mu dali najevo svůj zájem.

Autoři článků: