Uzavíráme jubilejní rok farnosti Veverské Knínice

Jiří Koch, vystoupení v kostele 6. 12. 2009 přede mší sv., jíž byl uzavřen vzpomínkový cyklus jubilejního roku

V letošním roce jsme si připomínali významné výročí 750 let trvání naší farnosti. Když jsme zhruba před rokem začali přemýšlet o formě vzpomínkových akcí, měli jsme na výběr dvě varianty: buď uspořádat jednu velkou slavnost a na ni soustředit veškerou energii, nebo vzpomínkové oslavy rozložit na delší období a v něm si postupně připomenout inspirující historické i reálně probíhající události z více stran. Zvolili jsme tuto druhou variantu. Byla podstatně náročnější na přípravu i vlastní průběh, byla náročná na čas, práci i samotnou organizaci, ale dala možnost hlubšího vnoření i trvalejšího zažití jednotlivých zastavení.

Zahájení jubilejního roku proběhlo při mši sv. v kostele sv. Mikuláše 29. 3. 2009 za účasti velkého počtu farníků a mnoha hostí - zástupců obce, veverského regionu, aj. Jubileum bylo připomenuto také v kostelích v Ostrovačicích a Říčanech, a z účasti přátel z obou těchto obcí jsme pak na každé další akci měli upřímnou radost.

Oslavy 750 let trvání knínické farnosti byly sestaveny z 12 akcí, které jsme veřejně ohlásili na programovém letáčku. Ten byl doručen do všech domácností v Knínicích s pozváním, aby mezi nás přišli i ti spoluobčané, kteří nejsou praktikujícími katolíky, neboť jsme přesvědčeni, že toto výročí náleží i jim. Musíme přiznat, že v tomto ohledu jsme příliš úspěšní nebyli.

Při dnešní mši sv., sloužené k oslavě patrona naší farnosti sv. Mikuláše, celou tu škálu akcí uzavíráme. Jsme rádi, že zde znovu vidíme farníky z Ostrovačic a Říčan. Vítáme tu opět zástupce obecního zastupitelstva - pí starostku Evu Kokoliovou, místostarostku (a ředitelku zdejší ZŠ v jedné osobě) pí Beatu Jandákovou, člena ZO Libora Kadlčka. Jsme rádi, že náklonnost k naší farnosti svou účastí opět potvrzuje pí Ludmila Zmeškalová, předsedkyně Svazku obcí bývalého panství Veverského.

Omlouvám se otci Ludvíkovi za časté používání slova "akce", neboť vím, že je v této souvislosti nemá rád. Ale mně se velmi z hlediska jednoduchého vyjadřování hodí.

Tedy těch akcí od zahajovací mše sv. až po tu dnešní zakončovací proběhlo podle zveřejněného programu přesně dvanáct. Nebudu je připomínat všechny, prvních osm bylo vyjmenováno v srpnovém čísle FZ Ořík.

Krátce připomenu jen zbývající čtyři, které byly realizovány od září k dnešnímu dni.

Celý program oslav vyvrcholil udílením svátosti biřmování 21 kandidátům z Ostrovačic, Říčan a Veverských Knínic brněnským biskupem otcem Vojtěchem Cikrlem 6. 9. 2009. Slavná mše sv. proběhla v srdečné, radostné a uvolněné atmosféře. Přispěl k tomu svým bezprostředním vystupováním otec Vojtěch, ale i říčanská Schola Petra a Pavla, která celou bohoslužbu doprovázela zpěvem, a varhaník Zdeněk Pololáník z Ostrovačic.

Po mši sv. otec biskup společně s biřmovanci a jejich kmotry poobědval v restauraci "U zlatého lva", kde osobně a se zaujetím promluvil s každým z účastníků, čímž si získal všeobecné sympatie všech.

Farníci a další účastníci slavnosti pak mohli ještě až do večera posedět v areálu U Hutků, kde k dobré pohodě hrála cimbálová muzika Jánošíček z Brna. Bylo to vřelé setkání mnoha známých a přátel.

Už od soboty předchozího dne si zájemci mohli prohlédnout zajímavé exponáty dvou výstav. V prostorách OÚ společně vystavovali svá díla ak. sochař Nikos Armutidis a ak. malíř Vladimír Kokolia. V základní škole návštěvníci mohli nahlédnout a listovat ve starých kronikách. Zájem byl také o informační panely obcí zdejšího veverského regionu, o ukázky keramiky Lucie Cardové a o fotografie ze života farnosti. Obě výstavy si se zájmem v neděli prohlédl i otec biskup se svým doprovodem.

Poslední zářijový víkend byl zcela ve znamení návštěvy Svatého otce Benedikta XVI. v naší republice. Také řada našich farníků se v neděli 27. 9. 2009 zúčastnila jím sloužené mše sv. na letišti v Tuřanech. Několik mladých odjelo přímo z Brna na pondělní (28. 9. 2009) mši sv. do Staré Boleslavi.

Jako díkůvzdání za 20 let svobody a k poctě sv. Anežky České byla sloužena mše sv. ve středu 18. 11. 2009 v knínickém kostele. Standardní průběh bohoslužby byl obohacen přede mší připomínkou těchto událostí a recitací veršů k Anežce České na závěr mše svaté.

Poslední z plánovaných akcí je tato poutní mše ke sv. Mikuláši, patronu našeho kostela a farnosti. Odpoledne od 14 hodin se při této příležitosti uskuteční na faře v Ostrovačicích přátelské setkání farníků. Budou požehnány rekonstruované prostory v zadním traktu fary, otec Ludvík se podělí se svými postřehy z dovolené v daleké cizině a - možná přijde i Mikuláš.

Kromě těchto 12 akcí probíhaly po celý rok standardní bohoslužby a slavnosti. Jen letmo a namátkou připomenu předvelikonoční dobu s postní obnovou a křížovými cestami, nádherně prožité Velikonoce, radostné 1. svaté přijímání, Svatodušní svátky, nedávno Dušičky. Nacházíme se v adventu a těšíme se na Vánoce.

Samotný program oslav byl ještě ve svém průběhu z iniciativy mnohých z vás obohacován a rozšiřován. Na Zelený čtvrtek se několik věřících rozjelo do Zbraslavi, aby na vlastní kůži zažili večeři probíhající v židovském stylu, takovou, jakou asi prožil před svým umučením Pán Ježíš. V květnu jsme měli možnost slyšet výklad o postoji sv. apoštola Pavla k problému židů a pohanů v prvokřesťanské éře. V srpnu se skupina farníků spolu s panem farářem zúčastnila dvoudenní pěší poutě z Ratíškovic na Velehrad. V září jsme prostřednictvím mše sv. vzdali dík Bohu za letošní žně a veškerou úrodu. V den příletu Sv. otce do České republiky jsme uskutečnili farní výlet do Šmelcovny, kde jsme u kaple Panny Marie Bolestné prosili o zdar jeho návštěvy. Začátkem listopadu jsme uspořádali Hubertskou mši sv. s koncertem trubačů na lesnice z Mendlovy university v Brně.

Do prvních 5 lavic v kostele bylo zavedeno vyhřívání, bylo provedeno pozlacení monstrance a dalších liturgických nádob. Byl opraven elektrický systém ovládání zvonů. Byly obnoveny práce na farní kronice. Ustavila se další skupina 5 mladých žen, které si v projektu Adopce na dálkuvzaly na starost třetí indické dítě.

Ohlížím-li se nazpět na celé vzpomínkové období, mám velmi příjemné a obohacující pocity. Těmito akcemi jsme se v myslích a ve svém srdci dokázali přenést daleko k počátku historie své obce i farnosti a v modlitbách jsme vzpomenuli předcházející generace. Často jsme děkovali Bohu za všechny dary a milosti, kterých se jim i nám dostávalo. Děkujeme Bohu i touto mší svatou a cítíme, že děkovat musíme znovu a znovu a v tomto děkovném úsilí nepolevovat.

Dokázali jsme uskutečnit řadu zajímavých akcí. Většina z nich se setkala se značným zájmem, účastníci projevovali radost a mnohdy neskrývané nadšení. Věřím, že účast na nich byla požehnáním pro každého zvlášť, i pro farní společenství jako celek. Domnívám se, že se nám podařilo prokázat, že naše farní společenství není žádný skanzen staromilců a konzervativců, ale naopak, že dokážeme za podpory a s posilou Ducha svatého jít životem radostně a optimisticky!

V závěru vám všem chci poděkovat za iniciativu a pomoc při přípravě akcí jubilejního roku i za samotnou účast! Musím poděkovat obci, místní základní škole, Svazku obcí panství Veverského, přátelům z Ostrovačic a Říčan, řadě spoluobčanů a spolků (Mysliveckému sdružení). Především však své ženě Heleně, Haně Mikšové, Zdeně Nejezchlebové a Evě Cardové, které tvořily přípravný výbor a velmi účinně se podílely téměř na všem.

Velké díky a uznání patří hlavně našemu panu faráři otci Ludvíkovi, který to vše s námi vydržel a za mnohé z toho "nese" přímou osobní odpovědnost.

Autoři článků: