Velikonoční přání (2007)

Drazí bratři a sestry,

vstoupili jsme do doby postní, do doby pokání, doby, kterou nám Bůh dává jako čas milosti.

V této době máme možnost se pozastavit a udělat určitou inventuru svého života. Při této inventuře každý z nás jistě objeví ve svém srdci věci, které nás odvádějí od cesty Boží, a to je úkol hříchu. Odvést nás od Boha. I hřích má svou cestu, která nás vede k záhubě. Doba postní nám slouží k tomu, abychom se navrátili na cesty Boží, na cesty spásy.

Doba postní má svých čtyřicet dní, a to symbolizuje, že vyvolený národ vyšel z otroctví Egypta do zaslíbené země a putoval čtyřicet let pouští, místem strádání a utrpení, než došel do zaslíbené země. Tento národ mnohokrát reptal proti Hospodinu a chtěl se vrátit zpět k jistotám, které znamenaly návrat do otroctví Egypta. Něco podobného se děje i v naší duchovní oblasti. Bůh nás skrze svého syna Ježíše Krista vyvedl z otroctví hříchu, ale převádí nás každodenní pouští života do zaslíbené země, ale i my máme po- kušení reptat a vracet se k otroctví tohoto světa - hříchu a nevidět to dobro zaslíbené země, spásu vlastní duše.

Proto pohleďme na vítězícího Krista o Velikonocích, Toho, který nám dává podíl na svém vítězství, vítězství nad hříchem a nad smrtí. Proto využijme doby postní k návratu na cestu Boží, abychom měli plnou účast na radostném tajemství Velikonoc, účast v novém Jeruzalémě při hostině Beránkově. Požehnané prožití Velikonoc vám přeje

P. Dominik

Autoři článků: