Vydávání farního zpravodaje

I. Farní zpravodaj Ostrovačice – Říčany

(vycházel od prosince 1993 po září 1995)

Milí farníci,
dostává se vám do rukou nulté číslo farního zpravodaje (Ostrovačice, Říčany), jehož obsahem jsou události, které stručné vypovídají o životě farnosti v tomto roce. Zároveň se omlouváme, pokud zde nenajdete některé údaje, které si myslíte, že by tu měly být uvedeny. Proto vás vyzýváme abyste připomínky a nové náměty sdělili buď Olze Bílkové nebo Yvoně Drápalové, aby mohlo vyjít případné další číslo i podle vašich představ. Rádi bychom také získali i další spolupracovníky pro příspěvky. Připojujeme se také k našemu panu faráři s přáním požehnaných svátků vánočních a pokoje v srdci do celého příštího roku 1994.
redakce

(Farní zpravodaj, č. 1 [1])

II. Farní zpravodaj Ostrovačice – Říčany, Veverské Knínice

(vycházel od prosince 2005 po prosinec 2007)

Milí farníci, bratři a sestry,
po několikaleté odmlce dostáváte do rukou první číslo obnoveného Farního zpravodaje. Jsme rádi, že je na co navázat a že ten předchozí ve vás zanechal podněty natolik silné, že jeho obnovené vydávání sami žádáte. V mnohém však dochází ke změnám: Dřívější farní zpravodaj byl určen pouze farníkům z Ostrovačic a z Říčan. Tento nově obnovený je adresován i farníkům z Veverských Knínic. Bude vydáván spojenými silami farnosti ostrovačicko-říčanské a veverskoknínické. Z toho důvodu hledáme vhodný název. Zatím jsme použili původní jednoduché označení „FARNÍ ZPRAVODAJ". Rádi uvítáme návrhy od vás samotných. Pokud budete mít dobrý nápad, předejte ho někomu z redakční rady. Zpravodaj obecně pojímáme jako nepravidelník s nepravidelným rozsahem. Přesto bychom chtěli dodržet vydání tří čísel do roku, vždy před vánočními svátky, před Velikonocemi a v průběhu letních měsíců. Doufáme, že se nám to i s vaší pomocí podaří. Věříme ve vaši čtenářskou náklonnost a případně i v poskytnutí zajímavých příspěvků. Za obojí dopředu děkuje
redakční rada.

(Farní zpravodaj, č. 1 [9])

III. OŘÍK, farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice

(vychází od března 2008)

Vydávání farního zpravodaje nebylo přerušeno. Pokračuje, ovšem s novým jménem. V prvním takovém čísle z toho důvodu není zvláštní článek či pozdrav věnovaný farnímu zpravodaji. Pouze v článku „Z jednání farní pastorační rady“ pana RNDr. Jiřího Kocha jsou tato slova:

Byly projednány obecné náležitosti pro vydávání tohoto farního zpravodaje, zejména:
* získání registrace na MK ČR podle požadavků tzv. tiskového zákona,
* určení názvu zpravodaje, který by symbolizoval příslušnost ke dvěma farnostem, resp. třem našim obcím,
* zajištění vhodného grafického návrhu pro jeho titulní stránku,
* formu a četnost vydávání s ohledem na finanční zajištění.
K tomu:
* Registrace byla jednorázovou administrativní procedurou.
* Název zpravodaje by měl vycházet z vůle farníků, proto p. farář už týden před FPR vyzval při mši sv. k předkládání návrhů. Sešlo se jich dvanáct, z nichž FPR vybrala čtyři. V dalším týdnu mohli farníci hlasovat pomocí anketních lístků. Návrh „TROJICE" získal 12 hlasů, „POSELSTVÍ" 16 hlasů, „TROJLÍSTEK" 19 hlasů. Vítězným návrhem se ukázal „OŘÍK", který získal 29 hlasů. Na vysvětlenou: není to slovo, jde o zkratku složenou ze 3 částí O - ŘÍ - K, které představují počáteční písmena našich tří obcí.
* Grafický návrh obálky (titulní stránky) zpravodaje v následujícím týdnu ochotně zpracoval pan PhDr. Lubomír Müller z Ostrovačic, jemuž i touto cestou FPR upřímně děkujeme.
* FZ bude vydáván v přiměřeném rozsahu 3x do roka s využitím služeb tiskárny Gloria Rosice.

(OŘÍK, č. 1 [16])

Přehled jednotlivých čísel farního zpravodaje a možnost jejich stažení ve formátu pdf se nachází zde.