Z jednání farní pastorační rady

Jednání FPR společné oběma našim farnostem, celkově už osmé od jejího ustavení v červnu 2005, se konalo 30. ledna 2008 na faře v Ostrovačicích. Jednání se mimořádně zúčastnili také členové ekonomických rad ŘKF Ostrovačice a ŘKF Veverské Knínice. Výsledky jednání jsou sice očividně „hmatatelné" v tomto zpravodaji, přesto se pokusíme o stručný systematický přehled či vysvětlení následujícím výčtem probíraných témat:

• Pro blížící se Velikonoce byl dojednán pořad bohoslužeb v jednotlivých kostelech.

• Byl sestaven rámcový harmonogram společných aktivit obou farností pro období od Velikonoc do podzimu s určením osob, které se budou starat o jejich uskutečnění.

• Byly projednány obecné náležitosti pro vydávání tohoto farního zpravodaje, zejména: * získání registrace na MK ČR podle požadavků tzv. tiskového zákona, * určení názvu zpravodaje, který by symbolizoval příslušnost ke dvěma farnostem, resp. třem našim obcím, * zajištění vhodného grafického návrhu pro jeho titulní stránku, * formu a četnost vydávání s ohledem na finanční zajištění.

K tomu: * Registrace byla jednorázovou administrativní procedurou. * Název zpravodaje by měl vycházet z vůle farníků, proto p. farář už týden před FPR vyzval při mši sv. k předkládání návrhů. Sešlo se jich dvanáct, z nichž FPR vybrala čtyři. V dalším týdnu mohli farníci hlasovat pomocí anketních lístků. Návrh „TROJICE" získal 12 hlasů, „POSELSTVÍ" 16 hlasů, „TROJLÍSTEK" 19 hlasů. Vítězným návrhem se ukázal „OŘÍK", který získal 29 hlasů. Na vysvětlenou: není to slovo, jde o zkratku složenou ze 3 částí O - ŘÍ - K, které představují počáteční písmena našich tří obcí. * Grafický návrh obálky (titulní stránky) zpravodaje v následujícím týdnu ochotně zpracoval pan PhDr. Lubomír Müller z Ostrovačic, jemuž i touto cestou FPR upřímně děkujeme. * FZ bude vydáván v přiměřeném rozsahu 3x do roka s využitím služeb tiskárny Gloria Rosice.

• Byly stanoveny termíny a předpokládaný obsah tohoto čísla FZ. Konkrétní povinnosti převzala na sebe redakční rada, výsledek její práce držíte právě v rukou. Při této příležitosti FPR i RR děkují každému, kdo svým textem, fotografií, obrázkem či námětem přispěl k naplnění čísla.

• Obě ekonomické rady byly předchozím panem farářem P. Bedřichem Provazníkem ustaveny v roce 2002 na období 5 roků. Už loni mělo proto dojít k novému jmenování členů. Otec Ludvík Bradáč rozhodl, aby návrhy vzešly opět od farníků. Na anketním lístku o názvu FZ mohl proto každý napsat navíc jména tří kandidátů ze své obce. Výsledky po sečtení hlasů oznámil otec Ludvík v kostelech o 3. neděli postní. Členové ER ŘKF Ostrovačice (6) - za Ostrovačice: Václav Krška, Bohumil Kvarda, Vilma Smutná, - za Říčany: Jaruška Škvařilová, Josefa Sedláčková, Stanislava Volavá. Členové ER ŘKF Veverské Knínice (3): Jiří Koch, Jaroslava Čertková, Eva Cardová. • Pro ER bylo jako nejbližší úkol stanoveno provedení inventarizace majetku.

Autoři článků: