Začněme dnes

Postní doba je pro nás velikou příležitostí. Příležitostí obrátit se k Bohu, to znamená odvrátit se od hříchu a připravit svou duši na setkání s Pánem. Pán Ježíš chce, abychom se obrátili a dává nám k tomu možnost v každou minutu našeho života. Dělá to z lásky k nám, proč bychom tedy měli své obrácení odkládat na zítřek? Proč bychom měli neustále používat slov „měl bych“ místo „půjdu a udělám“?! A začněme s tím hned. V ten nejobyčejnější všední den, abychom pak v neděli nemuseli stát před Pánem s prázdnýma rukama a prázdnou duší.

Chceme-li žít s Pánem, musíme začít hned ráno. Na začátku dne. Nenechat na sebe padnout všechny starosti, obavy, nenechat se naplnit neklidem. Naopak. Pokřižovat se a tím vyznat, kdo je mým Pánem, kdo je Pánem nad nastávajícím dnem a v důvěře mu svěřit sebe i všechno to, co nás čeká. V krátké modlitbě vše zasvětit Jemu a také Panně Marii. Pokud se k nim obracíme opravdu celým srdcem, je čas, který tomu věnujeme v podstatě velmi krátký, ale naplněný. Takovou intenzívní modlitbou mohou být například slova: „Pane, jsem tady pro Tebe. Učiň mě svým služebníkem.“ Nebo: „Celý den chci žít pro svého Pána a Pannu Marii.“ Každý ať si najde ve svém nitru slova, která nejlépe vyjádří touhu jeho srdce a zaměří jeho ducha na věčnost. Pak již začíná den, který je pro každého z nás naplněný nějakou činností. Ale ať je to činnost jakákoliv, mohou nám být příkladem slova Edity Steinové: „Denní dílo, které mi On uloží, začnu klidně. On mi dá sílu, abych je dokončil. Nebudu přitom myslet na sebe. Nejde o mne, o mé malinké starosti a úkoly, jde o velkou Oběť smíru a já se na ní smím podílet.“

To jsou veliká slova, neboť je v nich mnoho důležitého obsaženo. Je v nich projev pokání, pokory, smíření, oběti i radosti. A právě tato slova chceme v postní době opravdově žít. Jak je tedy žít?

Vše, co bude v následujících pár řádcích napsáno, je jen inspirací, je jen malinkým výčtem možností, co lze udělat. A ten, kdo miluje, si vždy najde způsob, jak udělat ještě víc.

Řekněme si tedy:
DNES se chci opravdově smířit s Bohem i se svým bratrem. Připravím se na svátost smíření. Věnuji tomu čas, který bych strávil před televizí.

DNES chci více rozjímat tajemství svatého růžence. Může mi k tomu posloužit následující text:
1. Agónie našeho Pána v Olivové zahradě (který se pro nás krví potil); tímto tajemstvím vás prosíme o kajícnost za hříchy.
2. Bičování našeho Pána (který byl pro nás bičován); tímto tajemstvím vás prosíme o prominutí naší smyslnosti a o umrtvování.
3. Korunování našeho Pána trním (který byl pro nás trním korunován); tímto tajemstvím vás prosíme o prominutí naší marnivosti a našich špatných žádostí.
4. Nesení kříže naším Pánem (který pro nás nesl těžký kříž); tímto tajemstvím vás prosíme o podřízení Boží Prozřetelnosti.
5. Ukřižování našeho Pána (který byl pro nás ukřižován); tímto tajemstvím vás prosíme o Ježíšovu a Mariinu lásku.

DNES půjdu na mši svatou. Jsem připraven ke svátosti smíření, vyjdu tedy dříve, abych dokončil, co jsem si předsevzal.
Již dlouho jsem nenavštívil svého nemocného souseda. DNES mu věnuji čas a potěším ho slovem.
DNES svoji jednotvárnou práci budu dělat z lásky, radostně.
DNES projdu s Pánem křížovou cestu a budu rozjímat o Jeho utrpení a o Jeho cestě lásky. I já ponesu svůj kříž v tichosti a trpělivosti.
DNES nepůjdu do hospody, ale zůstanu s rodinou, s dětmi. Budu jim více naslouchat.
Nechci mít všechno, co se mi DNES nabízí.
Jsem vždy absolutně svobodný ve chvíli, kdy se rozhoduji pro dobro nebo pro zlo. Chci se i DNES rozhodnout pro dobro.
DNES se pomodlím za ty, na které neustále zapomínám, pomodlím se za nejposlednějšího člověka na světě.
Moje modlitba bude DNES opravdu úkonem srdce!
ANO, DNES! A OPRAVDU TO UDĚLEJME!

A zdá-li se nám, že Bůh si činí velké nároky na náš čas, pak vězme, že žijeme v omylu. Ten čas totiž není náš, ale Jeho. A On chce mnohem víc. Chce nás celé.
A tak pracujme s láskou a s láskou obětujme to nejvšednější, co děláme. Odpouštějme si navzájem, pomáhejme si navzájem, obdarovávejme se - a pocítíme radost a Boží přítomnost. A hlavně - dělejme to každý den. Dělejme to v tuto postní dobu, dělejme to i po jejím skončení, snažme se naplnit tím čas, který je nám ještě dán. Abychom se mohli se Vzkříšeným Pánem jednou setkat a už s Ním zůstat.