Živý růženec

Růženec byl vždy prostředkem pro šíření víry a úcty k Panně Marii. Papežové ho doporučovali pro jeho bohaté duchovní plody. Je rozjímavou modlitbou.

„Živý růženec“ je zvláštní způsob modlitby růžence: 20 desátků je rozděleno mezi 20 osob. Každý člen zastupuje duchovně jedno tajemství, modlí se denně svůj desátek a tím je uskutečňována modlitba celého růžence. Nemá-li někdo čas či možnost modlit se desátek na kolenou před obrazem nebo sochou Panny Marie, může se ho pomodlit během práce, na cestě, v autě apod. Kdo se modlí celý růženec, není nutné přidávat desátek navíc, ale rozjímat o tajemství, které je mu přiděleno.

Pobožnost Živého růžence byla zavedena ve Francii Pavlínou Jaricotovou a je zasvěcena sv. Filoméně, kterou papež Řehoř XVI. jmenoval patronkou a ochránkyní této pobožnosti.

Jestliže se někdo z vážných důvodů rozhodne nemodlit se již svůj desátek, má sdělit své rozhodnutí vedoucímu růžence, aby mohl dát jeho desátek někomu jinému, aby byl růženec úplný.

Je několik způsobů, jak se modlit živý růženec. K nejživější formě patří vzájemné předávání kartiček s desátkem a rozjímáním mezi členy růžence v pravidelném měsíčním či jiném cyklu, a to v takovém pořadí, jak jsou uvedeni za sebou v seznamu, aby byl zachován řád v modlitbě. Pokud je některý člen nemocen, je dobré ho navštívit a kartičku mu přinést. V jiné farnosti se členové živého růžence pravidelně schází ke společné modlitbě, vytvoří živé společenství (případně i s knězem) a každý se modlí svůj desátek a tím i celý růženec.

V kostele sv. Petra a Pavla v Říčanech se modlí tuto modlitbu 25 věřících. Každý člen se modlí desátek po dobu jednoho měsíce. Je správné krátké rozjímání nad tajemstvím nebo si je přečíst z vhodné knížky či z rozdaných kartiček (např. příručka Růženec od sester Paulínek). Věřící, modlící se první desátek, začíná úvodem k růženci: Apoštolským vyznáním víry - Věřím v Boha, modlitbou Otče náš, třikrát Zdrávas, Maria a chválou k nejsvětější Trojici - Sláva Otci. Po pátém desátku věřící přidává Zdrávas, Královnou a závěrečnou modlitbu.

Modlíme se na úmysly, které nám předkládá Svatý otec a naši biskupové na jednotlivé měsíce, případně na vlastní úmysly, týkající se naší farnosti nebo které jsou právě aktuální v životě církve. Společné úmysly máme natisknuté pro každého člena jednotlivě a jsou rovněž vyvěšeny v předsíni kostela. Vlastní úmysl je věřícím sdělen při ohláškách po nedělní mši svaté a je též umístěn na vývěsce v kostele. Zde je uveden i jmenný seznam členů živého růžence, abychom věděli, s kým se modlíme.

Aby i v našem společenství docházelo k živému setkávání, bude dvakrát za rok v měsíci květnu a říjnu sloužena mše svatá za členy živého růžence a jejich rodiny. Po této mši svaté se společně pomodlíme jeden desátek (kdy každý člen myslí na své tajemství), a tak se pomodlíme celý růženec. Mše svatá na tento úmysl bude sloužena první neděli v květnu tj. 7.5. 2006 v 9:30 hodin v Říčanech a poprvé bychom se tak sešli ke společné modlitbě růžence.

Část převzata ze zpravodaje Modlitby matek
a z promluvy P. Petra Rösslera.

Členové živého růžence v Říčanech

Polanská Uršula
Neužilová Jarmila
Skvařilová Jaruška
Gotthardová Jindřiška
Slováček Arnošt

Stýblová Božena
Rousková Věra
Franzová Ludmila
Ševčáková Marie
Pospíšilová Františka

Staňková Anna
Pilátová Marie
Kašpárková Marie
Skvařilová Marie
Pavlíkovská Marie

Nováková Božena
Drápal Vladimír
Mikšová Marie
Ďásková Iva
Pospíšilová Zuzana

Ryšánková Dagmar
Valešová Magdaléna
Drápalová Yvona
Nekužová Věra
Volavá Stanislava

A. Slováček, D. Ryšánková

Autoři článků: