Rodina a slavení neděle

Pro křesťany je neděle dnem odlišným od ostatních. Je to den, kdy si připomínají a slaví Kristovo vítězství nad smrtí. Její význam a postavení je tedy vázáno na zmrtvýchvstání Páně.

Neděli potřebujeme nejen proto, abychom byli křesťany, ale také proto, abychom vůbec byli lidmi. Slavení neděle je pro křesťanskou rodinu důležité, není to otázka povinnosti, ale její existence. Rodina je domácí církví, která buduje církev.

- Neděle je dnem vzkříšení – v Kristu je dána světu naděje do budoucnosti, je nadějí pro svět, který není pod mocí zla a smrti.

- Neděle je dnem Páně – poukazuje na Krista a jeho vládu nad světem a dějinami.

- Neděle je dnem odpočinku, který platí všemu stvoření. Vnímá život jako dar a vede ke smysluplnému využívání času – důležitější je být, než mít.

- Je dnem shromáždění – jako výraz jednoty a pokoje skrze smíření; křesťané by měli být otevřeni k sobě i jiným, citliví k potřebám jiných a světa.

- Je dnem bohoslužby, kterou slaví křesťané za celé stvoření. Liturgie varuje před nesprávnými hodnotami. Konzumem a užíváním věcí bez pocitu vděčnosti a bez vědomí zodpovědnosti. Člověk zapomněl, že by měl přijít a Bohu za jeho dary poděkovat.

V současné době se stírá rozdíl mezi všedním dnem a nedělí. Ani křesťané, kteří tvoří menšinu, se nechtějí odlišovat. Někteří se liší pouze tím, že jdou v neděli na mši svatou. Většina dnešní společnosti má totiž své priority jinde. Neuvědomuje si, že člověk, který neumí odpočívat, neumí ani slavit.

I v křesťanských rodinách často hodnoty materiální převládají a pro spirituální rozměr je málo místa. Pokud je člověk zahrnut vším možným, je neschopen vnímat duchovní věci! Je pro nás neděle dnem odlišným od dní všedních? Nesnažme se jako křesťané přizpůsobit tomuto světu. Važme si neděle, jako dne zasvěceného Pánu, dni odpočinku k načerpání sil. Vždyť po dobře prožité neděli následuje i požehnaný týden. Věnujeme tento den své rodině – svým blízkým, zvláště dětem, kterým nejvíc svého času dlužíme.

Nenechme se zlákat svody dnešního světa – v podobě otevřených obchodů, které se tak stávají novodobými „chrámy“. Neshromažďujme a nezasypávejme své domovy zbytečnostmi, ale zahrňme je především láskou, které není nikdy dost!

Autoři článků: