Ve spěchu jedli velikonočního beránka

Drazí bratři a sestry v Kristu,

blíží se velikonoční svátky a my si budeme připomínat ustanovení eucharistie, která vychází z Pesachové, sederové večeře. I Pán Ježíš toužil spolu se svými učedníky jíst velikonočního beránka, jako symbol vysvobození Izraele z otroctví Egypta.

Pro nás v dnešní době je sederová večeře plná hlubokých symbolů, kterým těžko můžeme plně porozumět, sederová večeře je pro nás zdlouhavá a kulturně cizí, a přitom právě během této večeře Pán Ježíš ustanovil eucharistii a předal ji apoštolům, své církvi, jako stálou přítomnost sebe sama mezi námi.

Musíme si uvědomit moment vysvobození Izraele z Egypta: V tom okamžiku vyvolený národ neměl mnoho času ke slavení této večeře, nebyla tu žádná složitost gest a symbolů, jak se to vše vyvinulo během staletí, kdy si Izrael připomínal své vysvobození. Původně bylo vše prosté a jednoduché. Ve spěchu upekli nekvašené chleby a pomazali veřeje svých dveří, aby je minul anděl zhoubce, anděl smrti. Je tu Mojžíš, který má za úkol vysvobodit Izrael z otroctví Egypta a přivést vyvolený národ do zaslíbené země. Je tu nebezpečí ze strany faraona, který neustále mění svá rozhodnutí, tak, že vyvolený národ nesmí promeškat hodinu, okamžik svého vysvobození.

Zde je pro nás základní myšlenka, která nám přibližuje význam a krásu eucharistie. Pán Ježíš se ptá svých apoštolů, jestli mohou pít kalich, který on bude pít, a oni odpovídají, že ano. Pán Ježíš nám podává kalich plný beránkovy krve, to znamená své krve, aby i nás minul anděl smrti a my měli otevřenou cestu do zaslíbené země, do Božího království. On sám je Mojžíšem Nového Zákona, který nás provádí pouští každodenního života do zaslíbené země, do svého království. I my máme stejné pokušení reptat a být nespokojení, stejně jak reptal vyvolený národ proti Mojžíšovi, chceme se někdy vrátit nazpět do starého způsobu života, do našeho pomyslného Egypta.

A tak bych vám všem přál, když budete přistupovat k eucharistii, abyste upřeli zrak na Vzkříšeného Krista, to znamená, abyste měli upřený zrak na zaslíbenou zem, abyste měli před sebou tuto radostnou budoucnost Božího království a neotáčeli se zpět do minulosti svého otroctví, ale viděli v sobě Boží vysvobození.

To si přejme navzájem!

Autoři článků: