Hromniční pouť matek

V sobotu po svátku Uvedení Páně do chrámu (2. února) se koná ve Šternberku pouť matek, jejíž tradice sahá až do roku 1741. Tehdy poprvé obětovaly šternberské ženy svíci Panně Marii jako dar za ochranu jejich dětí. Svíce vážila 10 kg a měla hořet při každé mši sv. po celý rok. (Bylo to v době, kdy se Morava obávala pruského vpádu. Proto se v některých městech konaly prosebné pobožnosti za odvrácení nebezpečí).

Tento starobylý zvyk byl před 7 lety znovu obnoven. Několik maminek a babiček z naší farnosti se zúčastnilo této pouti letos poprvé.

I přes silný mráz, který ten den panoval, se v kostele Zvěstování Panny Marie sešlo víc než 800 matek i několik otců. V 10 hodin byla sloužena poutní mše sv. s darováním svíce. Velmi působivé bylo to velké množství matek, prosících za své děti. Vždyť dnešní doba je plná nebezpečí a nástrah.

Z kostela jsme se přesunuli do kulturního domu a po obědě z vlastních zásob a malého občerstvení pokračovalo naše setkání přednáškou sestry Veroniky Barátové (z komunity Blahoslavenství) na téma „Boží láska a mateřská láska“.

Z této poutavé přednášky uvádím jen několik bodů:

  • otcovská láska – chrání, vede
  • Bůh se k nám sklání, napomíná, učí
  • Panna Maria nám odráží tuto mateřskou lásku Boha
  • máme se učit být odleskem Boží lásky, přát dobro, dávat požehnání (rodičovské požehnání) – má obrovskou moc!
  • být darem pro druhé, zraněný vztah dávat Ježíši do rukou, nikdy se nevzdávat!
  • naše naděje je také nadějí pro druhé
  • láska, která si zoufá – už není láskou
  • mateřská láska je spojena s křížem Ježíše Krista
  • žádný skutek lásky nepomine nikdy

Po přednášce nás pozdravil P. Josef Červenka, popřál koordinátorce Modliteb matek paní Růženě Fialové k jejímu životnímu jubileu. Poprosil nás o modlitbu za kněze i mše sv. obětované na tento úmysl. Paní Fialová poděkovala všem, kteří tuto pouť připravili a organizačně zajistili (současně jim věnovala dort ve tvaru srdce, který dostala). Závěrem následovala adorace s modlitbou a odevzdáním dětí Ježíši Kristu.

Bylo to milé a radostné setkání matek ze všech koutů naší vlasti, umocněné společnou modlitbou za naše děti. Díky patří všem, kteří se zasloužili o její skvělý průběh. Pán Bůh zaplať! 

Autoři článků: