Pár slov k Roku biřmování

Blíží se vrchol letošního roku přípravy na cyrilometodějské výročí. Letošní rok je, jak víte všichni, rokem biřmování. V jeho centru je obnova svátosti biřmování o slavnosti Seslání Ducha svatého (27. května). Tuto obnovu provádíme každý rok, letos však se na tuto událost chceme zvlášť připravit a obnovit pak své biřmovací sliby co nejhlouběji a nejopravdověji.

Sami můžeme pro sebe udělat to, že budeme na své přijetí svátosti biřmování vzpomínat (většinou je to už hodně dávno) a především budeme o biřmování rozjímat, o jeho podstatě, plodech i o skutečnosti našeho života, často tolik vzdálené od ideálu biřmovaného člověka. Kolik z nás a jakým způsobem odvážně hovoří o své víře, svědčí druhým o Boží lásce, slouží obětavě potřebným, pomáhá ve farnosti? Můžeme si rovněž přečíst v Katechismu katolické církve (i na Internetu, např. www.katechismus.cz) články 1285-1321, pojednávající o svátosti biřmování.

V rámci farnosti jistě budeme mnohokrát o svátosti biřmování hovořit a přemýšlet. Velikým obohacením pro nás může být dne 27. května 2012 setkání s účastníky evangelizačních škol, založených komunitou Emmanuel (viz článek „Malé pozvání“). Jde samozřejmě o to, abychom nejenom se něco zajímavého o evangelizaci dověděli, ale především, jakožto biřmovaní lidé, se pro evangelizaci rozhodli.

V letošním roce nebude v našich farnostech probíhat udělování svátosti biřmování samotným biskupem, přesto budeme moci být účastníky obřadu svátosti biřmování. Dne 7. dubna ve Veverských Knínicích během mše sv. o vigilii Zmrtvýchvstání Páně (začátek ve 21 hodin) přijme, dá-li Pán Bůh, křest i svátost biřmování (i svátost eucharistie), tedy všechny tři svátosti křesťanské iniciace, naše milá farnice paní Eva Kokoliová. Pro farníky z jednotlivých farností našeho děkanství, kteří ještě svátost biřmování nepřijali, bude svátost biřmování letos udělována pravděpodobně v sídle našeho pana děkana v Troubsku. Podrobnosti budou zveřejněny později.

Prožijme tento rok co nejlépe a začněme žít z milosti veliké svátosti biřmování, tedy z milosti Ducha svatého, který má pro nás jistě v tomto roce připraveno velké bohatství svých darů!

Autoři článků: