Kniha knih a volby

Demokratický systém, ve kterém žijeme, nám umožňuje vyjádřit svobodně svůj názor ve volbách, kterých se můžeme bez rozdílů dobrovolně zúčastnit, a tak si vybrat spoluobčany, kteří budou rozhodovat o hodnotách, které jsme zdědili, které jsme si svou prací vytvořili, a stále vytváříme. Podobně jako v biblickém podobenství o „hřivnách“ očekáváme, že naši zvolení zástupci je rozmnoží ve prospěch všech obyvatel naší země, pouze je nezakopou, či dokonce nevytunelují nebo nerozkradou.

Prezident bude poprvé zvolen „všemi“ lidmi, což si většina populace přála, a vkládá do tohoto systému určité naděje.

Výběr správného kandidáta zpravidla každý z nás dělá na základě informací, které si obstarává z různých zdrojů. Převážná většina si je však získává ze sdělovacích medií, novin, časopisů, rozhlasu a televize. Tyto jsou však vlastněny subjekty, o kterých toho mnohdy moc nevíme a které mají zájem prosazovat zájmy jejich vlastníků, což zpochybňuje důvěryhodnost sdílených informací. Další část našich spoluobčanů dá svůj hlas tomu, kdo se mu např. líbí, je známý herec, sportovec, umělec,…, aniž by znala jeho skutečné charakterové vlastnosti. Někdo se zbaví své spoluzodpovědnosti a k volbám ani nepřijde. Tak se občas stane, že svůj hlas dáme tomu, kdo nás po volbách zklame a koho bychom již nikdy nevolili.

Podstatně snazší přístup k informacím mají naši volení zástupci v parlamentě. Ti však jsou vystaveni velkým, a to nejen politickým tlakům, proto je občas jejich volba rovněž problematická.

Tak jejich přičiněním mnohdy vznikne vládní garnitura, která hraje pouze za sebe, které vyhovují kalné vody málo funkčního vládního a soudcovského systému. Tuto situaci umocňují některé nátlakové skupiny na pozadí rozvírání pomyslných nůžek mezi bohatými a chudými.

Nemusíme naříkat pouze na výsledky voleb do těch vrcholových politických funkcí, ale bylo by vhodné podívat se i na výsledky voleb do místních zastupitelstev, kde si můžeme obstarat pravdivé informace mnohem snadněji. Mnozí z nás, kteří se zúčastňují zasedání zastupitelstev, nebo si přečtou zápisy z jejich jednání, jsou překvapeni, že někteří zastupitelé za celé funkční období nepřinesou pro obec, tedy pro nás voliče, nic pozitivního, někteří si dokonce pro sebe z obecního něco odnesou, nebo obec poškodí. Tito by podle „podobenství“ neobstáli již před více jak dvěma tisíci lety, přesto i dnes dostanou od řady voličů opět svůj hlas.

Je skutečností, že vláda je obrazem naší ne zcela zdravé společnosti. Je třeba si uvědomit, že polovina našich spoluobčanů je traumatizována rozvody, nůžky mezi bohatými a chudými se již povážlivě rozevřely, velké slovo dostávají nátlakové skupiny za vyšší platy na úkor nemocných, dětí a důchodců, neúčinný, úplatný a pomalý soudní systém a o významu slova morálka ani nemluvě.

Je nutné, abychom kořeny nemoci naší společnosti hledali u sebe a slovy Bible, je nutné odstranit nejprve trám ze svého oka a teprve potom hledat třísku v oku souseda.

Velký vliv na naše rozhodnutí má i „pomluva“. Již z Bible víme, jak je tato zbraň, proti níž je téměř nemožné bojovat, účinná. Postavu biblického krále Davida v historii židovského národa zná téměř každý. Přesto pomluvy jeho ambiciózního syna Abšalóma uvedly v omyl a na scestí velké množství lidí, což vedlo až ke konfrontační válce mezi otcem a synem.

Z výše uvedeného je vidět, že každý volební systém má své klady a zápory a že lze vždy nalézt způsoby, jak ovlivnit volební výsledek ve prospěch některých jednotlivců, nebo určitých uskupení. Je proto nutné, abychom své informace správně analyzovali, a tak „oddělili zrno od plev“, a teprve potom se rozhodli, komu dáme svůj hlas.

Lze však také s jistotou říct, že zdravá společnost si vybere a zvolí zdravou vládu na všech stupních. Zdravou společnost však nikdy nikdo nikomu nedá, tuto je nutné dlouhodobě a cílevědomě budovat, k čemuž může přispět každý z nás.

Přesto, že volební systém za nás nic nevyřeší, chtěl bych nám všem popřát do nadcházejících voleb hodně štěstí, abychom si zvolili čestné a moudré občany, kteří mají dostatečný rozhled a zkušenosti, a dovedou nejen naslouchat svým spoluobčanům, ale zároveň jejich problémy řešit.

Autoři článků: