Svatý Kopeček a náš poutní zájezd

Svatý Kopeček je od Olomouce vzdálen asi 8 km. Vznik tohoto poutního místa je spojen se jménem Jana Andrýska, bohatého olomouckého obchodníka, který slíbil postavit na pahorku zv. Svatá Hora kapli. Legenda praví, že se mu zde zjevila ve snu Matka Boží. Kapli nechal postavit na pozemku premonstrátů. Ta však prostorově nestačila pro narůstající počet věřících. Později byl postaven větší kostel a správu nad ním získali premonstráti, kteří se o nynější baziliku minor, jak ji pojmenoval Sv. otec Jan Pavel II. v roce 1995, starají do dneška. Bazilika zaujme návštěvníky freskovými obrazy Nejsvětější Trojice, Nanebevzetí Panny Marie, Boží oslava a jiné.

Název této významné stavby je Bazilika Navštívení Panny Marie. Z historie se dovídáme, že byla a je doposud oblíbeným poutním a výletním místem. Často ji navštěvoval zbožný dědeček básníka Jiřího Wolkra. On sám Svatý Kopeček oslavil stejnojmennou básní. Sv. Kopeček je místem narození malíře a grafika K. Svolinského, který je tvůrcem Orloje na náměstí v Olomouci.

Nedaleko pod Sv. Kopečkem jsou Samotišky, kde bydlel spisovatel a překladatel O. Fr. Babler, kterého jsme s manželem a dětmi navštívili. On nám pak oplatil návštěvu se svou rodinou v Ostrovačicích. Při našem poutním zájezdu na Sv. Kopeček jsme si také připomněli účast Sv. otce Jana Pavla II. v květnu 1995, který se setkal s tisíci mladými lidmi, aby je povzbudil k šíření evangelia a života podle pravdy. Tehdy mladí skandovali: „Otče, Svatý Kopeček plný je Tvých oveček!“ A Sv. otec sdílel s nimi jejich spontánní radost, nadšení a odhodlání jít ve šlépějích nástupce sv. Petra.

Také naše farnosti Ostrovačice-Říčany a Veverské Knínice se 13. října 2012 vydaly s naším panem farářem Ludvíkem Bradáčem na toto památné poutní místo. Přijeli jsme jako první na Sv. Kopeček, ale nebyli jsme tam sami. V rámci děkanské pouti nás v ten den následovalo dalších 5 autobusů z okolních farností, abychom společnou mší sv. oslavili Krista a Pannu Marii. Bohoslužbu sloužilo několik kněží, kteří přijeli se svými farníky a jáhny. Hlavním celebrantem byl pan děkan Tomáš Mihula z Troubska, který zaujal svou promluvou. Bazilika Navštívení Panny Marie, kterou Sv. otec pojmenoval na minor, byla zaplněna asi 300 věřícími, kteří za doprovodu varhaníka Zd. Pololáníka společným zpěvem vyjádřili svou lásku k Matce Boží. Jeden z bratrů premonstrátů nám po mši sv. nechal uctít vzácný obraz Panny Marie, přednesl informace o bazilice a konstatoval, že tolik shromážděných poutníků v bazilice už dlouho nezažili. Poté následovala křížová cesta, kterou vlastními úvahami emotivně provázel P. Dominik z Domašova.

Pak už jsme se mohli „kochat“ pohledem na úchvatné panorama Olomouce a okolí. Krásný slunný den vybízel ke společné fotografii. Po vzájemné dohodě s naším p. farářem jsme se domluvili na dalším programu. Někteří zájemci a rodiče s dětmi navštívili nedaleké ZOO a vyhlídkovou věž. Ostatní směřovali k Olomouci.

Pro některé byla Olomouc novým, nepoznaným městem. Prohlídku památek si každý přizpůsobil podle svých okolností a zájmu. Cestou jsme si připomněli zavraždění Václava III., posledního českého krále z rodu Přemyslovců (poč. 14. st.) Za pozornost stála renesanční radnice, kterou má město už od 15. století. Na poč. 16. stol. jezuité zakládali gymnázia, jezuitskou akademii, z níž se r. 1573 stala druhá nejstarší univerzita v českých zemích po Karlově univerzitě v Praze. Obdiv vzbudil sloup Nejsvětější Trojice z poč. 18. století, který byl vyhlášen památkou UNESCO, dále barokní kašny, kostel sv. Michala, chrám Panny Marie Sněžné, katedrála sv. Václava, Svolinského Orloj a jiné. Město Olomouc se může pochlubit pobytem W. A. Mozarta, skladatelem a dirigentem Gustavem Mahlerem, který zde působil v opeře ve 20. stol., založením divadla atd. V závěru naší prohlídky městem jsme ještě vyslechli část generální zkoušky Moravské filharmonie Olomouc. Nakonec jsme se sešli u kávy a občerstvení v místní kavárničce. Zpáteční cesta autobusem byla velmi pohodová a opět jako vždy na našich poutních zájezdech jsme Bohu děkovali za bohatě prožitý den a šťastný návrat domů.

Autoři článků: