Náboženství pro dospělé ve školním roce 2012/13

Prožíváme období, které papež Benedikt XVI. vyhlásil Rokem víry. Měli bychom se zamyslit nad tím, co pro poznávání a prohlubování naší víry děláme. Opět pokračuje výuka náboženství pro dospělé na faře v pátek po mši sv. jednou za 14 dní. Náš pan farář Ludvík Bradáč navazuje na biblické kapitoly, které s námi probíral v předchozích letech.

Naposledy jsme skončili u Knihy soudců a zapamatovali si jednu z nejzajímavějších postav – Samsona, jeho pád a triumf. V následující knize Rut jsme si připomněli příběh o Noemi a Rut, líčící věrnost žen, tak ojedinělou ve Starém zákoně.

V První knize Samuelově se dovídáme o nespokojenosti lidí Starého zákona se soudci. Požadují krále, a tak se prvním izraelským králem stává Saul, kterého pomazal za krále soudce Samuel. V knize se také dovíme o Davidovi, bojujícím s Goliášem, s pobytem Davida u Saulova dvora, kde hrou na citeru zahání nudu a zlého ducha krále Saula. Saulovy sympatie ke schopnému Davidovi se postupně mění v závist a zášť, v charakteristické vlastnosti nejen u lidí Starého zákona. Negace vůči Davidovi je kompenzována přátelstvím Saulova syna Jónathana k Davidovi. Ten přes veškerou nevraživost Saulovu ctí jeho postavení jako pomazaného krále, vyvoleného Hospodinem. David není úskočný ani mstivý, když má Saula ve své moci v jeskyni En-gedi. Po Saulovi nastupuje na místo krále nejmladší Jišajův syn David.

Až potud probíraná témata z Bible. Neznalost Bible-neznalost Boha. Zatím jsme jen malé stádce se svým pastýřem.

Tak přijďte mezi nás - budete vítáni!

Autoři článků: