100 dní pápeža Františka

Stanovisko rakúskej Iniciatívy Farárov

Konštatujeme...

... že pápež František naznačil v prvých mesiacoch svojho pontifikátu mnoho impulzov, ktoré vzbudzujú nádej a na ktoré prevažná časť Božieho ľudu už dávno čaká. Pápež František navrátil Petrovmu úradu jednoduchosť, skromnosť a blízkosť ľuďom a tým dáva najavo, že chce viesť cirkev novým spôsobom. Vkladá tak nádej a vzbudzuje veľké očakávanie,  že svojim osobným príkladom sa stane vzorom a povedie centrálu svetovej cirkvi k novým formám služby  pre cirkevné spoločenstvá roztrúsené  po celom svete.

Umocňuje to nádej...

… na prízvuk  kolegiálneho zachádzania pápeža Františka so svojimi bratmi v biskupskom úrade a očakávame, že čoskoro urobí kroky tiež k novej kolegialite s biskupmi vo vedení celosvetovej cirkvi: valorizáciou celosvetovej biskupskej synody na orgán skutočného spolurozhodovania a rozdelenia služieb a zároveň  valorizáciou jednotlivých regiónov svetovej cirkvi a biskupských konferencií v zmysle subsidiarity,  ako základného princípu kresťanského sociálneho učenia.

...na jeho prosbu k ľuďom, aby ho požehnali a očakávame, že čoskoro urobí kroky preto, aby bolo ľudom s ich najzákladnejšími a najosobnejšími skúsenosťami zo života viery, ale zároveň tiež  ich celoživotnými skúsenosťami, ako i osobnými talentami   umožnené spolurozhodovať o zásadných otázkach cirkvi: uznaním primeraných základných práv pre všetkých pokrstených, ako i synodálnymi štruktúrami pre zavedenie spoločnej aktivity  všetkých pokrstených na rozhodovaniach cirkvi.

… na jeho snahu o blízkosť k ľuďom a očakávame, že čoskoro spraví potrebné kroky k podpore  spoločenstiev v cirkevných bázach, (farnostiach, komunitách), kde sa cirkev spolupodieľa na  všednom dni s ľuďmi, s nimi oslavuje vieru a s nimi praktikuje tiež solidaritu v naliehavých situáciách: otvorením úradu vedenia spoločenstva pre všetkých pokrstených, ktorí majú na takúto funkciu charizmu – bez rozdielu,  či sú ženatí alebo neženatí, muži alebo ženy. Ukončením odluky ľudí pred prijímaním sviatostí cirkvi, keď zlyhalo ich manželstvo a oni hľadajú nový začiatok v novom partnerskom vzťahu.

...na jeho snahu, hovoriť nanovo o viere a očakávame jasné kroky za rozvoj jazyka, ktorému rozumejú ľudia dnešnej  doby, aby sa vedeli modliť a dokázali diskutovať o obsahu našej viery.

...na jeho víziu cirkvi chudobných a pre chudobných a očakávame, že sa táto cirkev oslobodí od nepotrebného majetku a bude podporovať spoločenstvá a kňazov v tom, aby sa angažovali za ľudské a spravodlivé globálne štruktúry.

...na ustanovenie skupiny kardinálov za reformu vatikánskej celosvetovej centrály a očakávame ďalšie kroky smerom ku  kultúre  transparentnosti a zodpovedného vydávania účtov, ako tiež nový spôsob dialógu a riešenia konfliktov vo vnútri cirkvi.

Vyzývame biskupov k tomu...

...aby nečakali na to, čo robí pápež a ako rozhoduje, ale aby sami naliehali na potrebu  reforiem v cirkvi a spravili potrebné reformné kroky.

...aby ukončili zlučovanie farností a spolu s pápežom hľadali nové cesty vedenia spoločenstiev.

...aby sa zriekli svojich práv spolurozhodovania pri nomináciách biskupov a namiesto toho sa začali zasadzovať za nové formy spoluúčasti pokrstených pri menovaní kandidátov na biskupov.

Naďalej sa zasadzujeme za...

...podporu  farských rád v tom, aby boli samostatné a chceme ich doprevádzať slovom i činom na ceste do živej budúcnosti – do budúcnosti bez strachu a bez obáv.

Rozšírili sme sa do mnohých krajín sveta...

...spolu s podobne zmýšľajúcimi skupinami  kňazov v Austrálii, Nemecku, Anglicku, Francúzsku, Írsku, Švajčiarsku a v USA. Spolu budeme bojovať za vierohodnú, dnešnej dobe odpovedajúcu a pre blaho človeka sa orientujúcu cirkev.

Wien 19. júna 2013

Preklad: Peter Žaloudek

P.S. Od  17. júla do 7. augusta 2013 sa zúčastní Helmut Schüller prednáškovej cesty po USA, kam ho pozvali kňazi z USA. Prednášať a diskutovať bude vo veľkých mestách ako je Los Angeles, Detroit, Chicago, Boston a iné...