Kázání u Helenčiny studánky 2013

Poznámka redakční rady: Krátce po skončení letošní mše sv. v Podkomorských lesích, konané 24. července, několik přímých účastníků velice chválilo promluvu otce Ludvíka a žádalo její dodatečné zveřejnění - především pro ty, kteří se mše sv. nemohli zúčastnit. Otec Ludvík nakonec souhlasil a text dal k dispozici pro uveřejnění v Oříku. Jsme tomu rádi a děkujeme!

Když Ježíš kolem sebe shromažďoval své učedníky a když kázal zástupům, neměl k dispozici kostely (ano, taky kázal v synagoze, z ní ho ale hned po kázání vyhnali ven, protože říkal netradiční věci). A tak Ježíš většinou kázal v přírodě.

Na začátku dnešního evangelia jsme slyšeli: Ježíš vyšel z domu a sedl si u moře. Tu se u něho shromáždilo velké množství lidu. Proto vstoupil na loď a posadil se. Celý ten zástup stál na břehu. A mluvil k nim... Vy bratři a sestry sedíte, na rozdíl od těch lidí v evangeliu. Tehdy totiž neměli pana Buršíka, který by zařídil lavičky J. Jinak jsou ale věci podobné.

Podobně jako ti lidé se nacházíme v krásné přírodě, ne na břehu Genezaretského jezera, ale u Helenčiny studánky. Tak jako oni nasloucháme Ježíšovým slovům a chceme se nechat jimi poučit.

Podle mnoha autorů příroda zesiluje Boží hlas. Např. sv. Augustin říká: „Zeptej se krásy země, zeptej se krásy moře…, zeptej se krásy oblohy…, zeptej se všech těchto skutečností. Všechny ti odpoví: Hleď, jsme krásné. Jejich krása je svědectvím. Kdo je stvořil, když ne ten nejkrásnější, který není podřízen žádné změně?”

Příroda, spolu s Ježíšem, je naší učitelkou a my jsme pozváni, abychom pochopili její poselství, připojili se k ní a hlavně chválili Boha. Příroda to dělá už v této chvíli, zatímco my všichni možná ještě ne. Naslouchejme přírodě, dívejme se na vše krásné kolem sebe, nezavírejme oči, protože tato krásná příroda nás neodvádí od Boha, ale naopak nás k němu přivádí.

Ježíš, když kázal, neřekl na začátku: Podívejte, jsou tady kolem nás ty keře, pole, pouště, řeka, jezero (kterému se říká moře), poletují kolem nás ptáci a pobíhá divoká zvěř. Vy ale v této chvíli zavřete oči, zapomeňte na to všechno kolem sebe. To jsou jenom přirozené věci, prostě příroda. My se ale ponoříme do skutečnosti duchovní. Takže se od těchto všech věcí odpoutejte, zapomeňte na ně. Nenechte se jimi rušit, ptáci tak křičí, snažte se je neposlouchat a poslouchejte jenom mě. A zapomeňte na svou práci, na setí, sklízení, a věnujte se pouze věcem duchovním.

Pán Ježíš udělal opak – ukazoval na tyto věci a říkal: Mt 6,26 Podívejte se na ptáky: nesejí ani nesklízejí, neshromažďují obilí do sýpek, ale nebeský Otec je živí. Což vy nejste o mnoho cennější? 28 A proč si děláte starosti se svým oblečením? Podívejte se na polní květiny: nepracují ani nepředou, 29 a vidíte, ani Šalomoun ve svém královském majestátu nebyl tak oděn jako jedna z nich. A v dnešním evangeliu zase ukazuje na semena, různé druhy půdy a cest, trní, kameny, úrodu. Uč se, křesťane, protože tato příroda hovoří o tobě, o tvém srdci, o tvé přítomnosti i tvém budoucím osudu při žni na konci časů. Semeno Boží spásy padá v této chvíli do tvého srdce, záleží na tobě, jak se mu vystavíš, jakou budeš půdou, jak budeš o rostlinku Božího království v sobě pečovat a jaký vydáš užitek.

Stromy kolem nás rostou směrem k nebi, ukazují nám směr. Ptáci zpívají a zvou nás: zpívej se mnou, z plných plic chval Boha, vykřič svou chválu, ale taky svůj smutek a vše, co máš na srdci. A štípnutí komára nás probouzí, abychom nespali a nezůstali na místě. A tekoucí voda dává zaslechnout pramen Ducha sv., který je v nás možná zasypaný a chce vytrysknout.

Nechme se tímto vším poučit a vydejme užitek třicetinásobný, šedesátinásobný, stonásobný.

Autoři článků: