Moje 1. svaté přijímání

Dne 16. června 2013 (v krásný sluneční den) jsme v kostele svatého Petra a Pavla v Říčanech slavili mši svatou, při které jsem poprvé přijala Tělo Páně.

Chtěla bych touto cestou poděkovat nejenom otci Ludvíkovi za krásnou slavnost, ale také za pečlivou přípravu, které se účastnily i děti z Veverských Knínic.

Velké díky patří i katechetce Zuzce, která mě (i ostatní děti) připravovala ke svatému přijímání, předávání vědomostí, trpělivost a otevření dětské mysli v cestě k Bohu. Přeji jí tímto hodně radosti a Božího požehnání při další práci s dětmi.

Ještě bych chtěla poděkovat paní Ševčákové za výzdobu kostela, paní Volavé za krásné a voňavé perníkové srdce a zpěvákům ze sboru za hudební doprovod. Radost, hřejivé chvění u srdce a po celém těle při zaznění nádherných tónů scholy, zvlášť když v písničce zaznělo moje jméno.

Všechny rodinné příslušníky, známé, ale i neznámé prosím o modlitby za děti, aby na tento den vzpomínaly jako na krásný nový začátek setkávání se s Pánem Ježíšem.

Poděkování patří i Vám všem, kteří jste se přišli o tu radost podělit se mnou.

Vám všem patří velké poděkování!

Nelka Černá (a maminka)

P.S.: Poznámka redakce:

Téhož dne se konalo 1. sv. přijímání i ve Veverských Knínicích. Bylo zvlášť slavné, protože poprvé přijalo svátostného Spasitele k sobě ve Veverských Knínicích 5 dětí.

Poděkování patří také všem, kdo se i tam podíleli na přípravě a vlastní slavnosti sv. přijímání: katechetce Hance Mikšové, Daně Cardové za vedení přípravy a jí i ostatním maminkám za úklid a výzdobu kostela.

Autoři článků: