Modlitba k Duchu svatému

Ty, který osvětluješ nejhlubší rokliny země
a ozařuješ nejvyšší vrcholky ledových štítů a skal,
Ty, který oživuješ hlubiny oceánů
a probouzíš život v písečných pouštních lavinách,
Ty, který září hvězd z vesmírných dálek
nám dáváš tušit existenci života
v nám ještě neznámých prostorách,
Ty, který jsi byl seslán k nám,
abychom víru nalezli a cestu do věčnosti neztratili,
Ty, který jsi ústy proroků promlouval
a ohnivými jazyky nad hlavami apoštolů plál,
před tvojí tváří se každá lež propadá,
panství zla ztrácí na síle,
a démoni v podzemí se svíjejí.

Ty, který jsi všemocný a z Otce i Syna vycházíš,
k Tobě se obracíme s prosbami nekončícími
o dary Nebe,
o lásku k Bohu Otci a Jeho Synu,
našemu Pánu Ježíši Kristu,
skrze Něhož jsme již nyní našich vin zproštěni,
a Boží království se před námi otevírá …

O lásku čistou vzájemnou Tebe prosíme,
o pokoj na zemi i v nás.
O pomoc svrchovanou se k Tobě utíkáme,
abys nám seslal anděla z nebeských řad,
až z tohoto světa budeme odcházet,
aby nás údolím smrti provázel,
až před Boží tvář,
která je i tváří Tvou.
Abychom mohli v náručí Boha Otce spočinout,
na Srdci Kristově, v lásce neskonalé,
v blízkosti Marie Panny, Matičky naší,
Královny nebeské, uprostřed rajských krás …

Ó Duchu Svatý,
Ty, který jsi ohněm Nebe,
ať Tvoje láska září v nás,
a jas Tvojí pravdy v nás nikdy neuhasíná. 

Autoři článků: