Chráněné bydlení pro osoby s demencí v Rajhradě

V listopadu loňského roku byla oficiálně zahájena rekonstrukce starých původně vojenských objektů v blízkosti Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě, sídle Oblastní charity Rajhrad. Po rekonstrukci vznikne objekt chráněného bydlení s 12 pokoji s příslušenstvím a se zázemím pro 20 osob trpících demencí.

Tohoto aktu se zúčastnilo vedení Diecézní charity Brno a Oblastní charity Rajhrad, zástupci města Rajhrad, benediktinského opatství v Rajhradě a Kongregace sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova, v jejichž areálu Oblastní charita Rajhrad sídlí.

Přestavba objektu je ve velké míře realizována z dotace Regionálního operačního programu Jihovýchod a je spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Předpokládaný harmonogram stavebních prací je rozdělen do čtyř etap, přičemž celá stavba by měla být hotova v srpnu 2014. Rozpočet stavby činí 27 110 398 Kč.

Na vnitřní vybavení objektu budou použity prostředky z Tříkrálové sbírky Oblastní charity Rajhrad z roku 2014.

Demence je progresivní mozková dysfunkce, která vede k omezení denních aktivit, a ve většině případů vede k nutnosti péče. Demence je onemocnění nevyléčitelné a dál se prohlubující, při kterém dochází k úbytku rozumových a duševních schopností, až nemocný člověk zcela ztratí svoji soběstačnost. Výsledky nových studií ukazují, že výskyt demence je v současné době výrazně vyšší, než se dosud předpokládalo. S rostoucí délkou života se počet lidí trpících tímto onemocněním neustále zvyšuje. 

Na základě podkladů, které dodala Mgr. Romana Kestlerová, asistentka projektu, zpracoval Jiří Koch

Autoři článků: