Hudba Zdeňka Pololáníka povznáší i srdce krajanů v Americe

Jméno Zdeňka Pololáníka, vynikajícího moravského hudebního skladatele není nikterak neznámé i v daleké cizině, v Americe, v zemi daleko za mořem. Tak jako v „Novém světě“ proslavil českou hudbu před sto lety proslulý Antonín Dvořák, podobně zde zaznívá i současná česká hudba konce 20. a počátku 21. století. Spolu s naší „starou vlastí“ jsme v roce 2013 slavili velké Cyrilometodějské jubileum, kdy jsme si připomněli 1150 let od příchodu slovanských věrozvěstů na Velkou Moravu. Dvojnásob toto jubileum prožívala i Česká katolická misie v Chicagu, jejímiž patrony jsou též tito dva světci sv. Cyril a Metoděj. Mimo celé řady jubilejních akcí jsme též přivítali hudební dar k tomuto jubileu – novou operu Zdeňka Pololáníka na motivy divadelní hry Paula Claudela s libretem pana biskupa Mons. Josefa Hrdličky Noc plná světla. Protože jsme dlouhá léta v častém přátelském styku s mistrem Pololáníkem a on je pravidelným odběratelem a čtenářem našeho misijního časopisu Hlasy národa, poslal nám videozáznam z premiéry této opery v Moravském divadle v Olomouci 28. června 2013. Toto jedinečné dílo, jak všichni cítíme, je zářivým drahokamem v bohaté mozaice celoživotní tvorby pana skladatele Pololáníka.

Našim věřícím je mistr Pololáník znám především díky krásným písním v našem českém Kancionálu, které rádi zpíváme při českých bohoslužbách v naší misii v Chicagu, ale i díky jeho ordinariu a nesčetným žalmům, jejichž soubor byl nedávno vydán pro celý církevní rok. Rozsáhlé skladby duchovního charakteru – sbory, mše, hymny k českým světcům, oratoria, to vše známe a rádi posloucháme z audio a video nahrávek. Naši krajané znají Pololáníkovu hudbu i z řady filmů a televizních pořadů, např. z životopisného filmu o Leoši Janáčkovi Lev s bílou hřívou. V neposlední řadě jsme „na živo“ slyšeli jeho scénickou hudbu k mnoha pořadům, které zde v Chicagu představil v uplynulých letech herec pan Miroslav Gabriel Částek z Brna. Nezapomenutelné představení „Bůh je láska“ dokonce zaznělo v českém kostele v Chicagu o jedněch Vánocích místo kázání přímo na půlnoční mši svaté. A výčet děl mistra Pololáníka, která známe, by mohl dál pokračovat.

Operu „Noc plná světla“ jsme naší krajanské obci představili před rokem v sobotu 5. dubna 2014, kdy se uskutečnila projekce video záznamu při příležitosti ukončení více než 50 leté činnosti chicagské odbočky Společnosti pro vědy a umění v Americe. Ať už diváci z řad věřících nebo návštěvníci z řad široké veřejnosti ve velkém společenském sále misie s napětím sledovali děj zasazený do doby středověkých křížových výprav, kde se střídá láska a oběť se závistí a zradou, kde cesta z lidského neštěstí a bídy je ukázána skrze hlubokou víru a upřímné odpuštění, které nakonec vyznívá v absolutní akord Boží a lidské lásky. To vše mistrně zhudebněno, jako živé zpívané evangelium a úchvatná škála symfonie tónů a barev. Každý, kdo představení zhlédl, byl skutečně nadšen a duchovně a kulturně obohacen. Druhý den ještě následovala repríza pro další návštěvníky, kteří se prvního promítání nemohli zúčastnit.

Příběh Noci plné světla je však duchovním obsahem tak hluboký a po stránce hudební tak líbezný a krásný, že divákovi nestačí pouhé jedno zhlédnutí opery, aby vše vstřebal do svého nitra. Proto mnozí z posluchačů volali po další repríze. Tu jsme pro širokou veřejnost opět uskutečnili v České misii, tentokrát o posledních Vánocích o Slavnosti Kristova narození po obědě. Prožitek z celého hudebního a dramatického díla umocnila ta skutečnost, že ve spolupráci s mistrem Pololáníkem a technickým personálem olomouckého divadla se podařilo jednomu z našich farníků, panu Radku Thořovi opatřit celé představení českými podtitulky zpívaného textu. Díky tomu mohli všichni diváci bezvadně rozumět každému slovu a neunikl jim jediný detail celého děje a díky tomu, že myšlenky posluchačů nemusely být upnuty na porozumění textu, mohli se o to více ponořit do hudebních melodií, které dokonale vyjadřují dramatičnost děje i chování a vnitřní pocity jednotlivých postav. Všichni sledovali celé představení s velikou pozorností a usebraností a v určitých vrcholných momentech díla nezůstalo jediné „oko suché“ nejen u citlivějších žen, ale i u pevných mužů. Byl to pro nás všechny zde v Chicagu krásný Vánoční dar, kdy nejen uprostřed opery o Vánoční noci mrtvá holčička ožívá a je vrácena matce, ale my všichni si uvědomujeme, že do temnoty světové noci přišlo Světlo, narodil se Boží Syn, aby nás všechny vykoupil.

Pan Zdeněk Pololáník oslaví letos na podzim vzácné životní jubileum, své 80. narozeniny. Zatímco jiní v tomto věku jsou na odpočinku a užívají důchodu, mistr Pololáník je přímo nabitý tvůrčí energií a realizuje jeden hudební projekt za druhým. V oblasti duchovní hudby připravil krásné písně a sbory pro letošní národní Eucharistický kongres. Tomuto vzácnému člověku, velikému umělci, ale také věrnému křesťanovi, který víru nezapřel ani v době totality, ale neúnavně sloužil svému Pánu hudbou a zpěvem při bohoslužbách, dále vzornému manželovi, tatínkovi a dědečkovi přejeme do dalších let mnoho zdraví, síly, životního elánu a darů Ducha svatého, především hojné vylévání daru umění. Kéž díky jeho krásné hudbě „plesají Hospodinu všechny země“ a jednou kéž budeme společně všichni „hrát a zpívat Pánu před anděly.“

Mons. ThDr. Dušan Hladík, český misionář v Chicagu v USA

Autoři článků: