Velikonoční pozdrav 2017

Milí farníci, přátelé!

Žijeme ve farnosti nejen nastávajícími velikonočními svátky, ale také blížícím se biřmováním, které u nás bude probíhat už za měsíc. Dá-li Pán Bůh, 14. května 2017 v Ostrovačicích 17 biřmovanců přijme dar Ducha svatého skrze tuto „svátost křesťanské dospělosti“. O to víc si v těchto dnech uvědomujeme důležitost Ducha sv. a jeho působení mezi námi.

Duch sv. byl činný už během stvoření světa, kdy se „vznášel nad vodami“. Byl při díle v různých událostech SZ, které hovoří o spáse, a jsou předobrazy toho, co se pak stalo příchodem Krista. V souvislosti s blížícími se největšími svátky je třeba si uvědomit, že slavnost Seslání Ducha sv. není zvláštním svátkem, zcela odděleným od Velikonoc, ale že letnice jsou součástí doby velikonoční. Je to totiž Duch sv., který vzkřísil Ježíše z mrtvých (viz Ř 8,11). Duch dává život (viz 2K 3,6). Duch svatý oživuje jednotlivé křesťany, společenství, farnosti. Z mrtvých kostí si vytváří svůj lid (viz Ez 37). O něj je třeba prosit. Jak píše sv. apoštol Pavel, „Jestliže ve vás přebývá Duch toho, který Ježíše vzkřísil z mrtvých, pak ten, kdo vzkřísil z mrtvých Krista Ježíše, oživí i vaše smrtelná těla Duchem, který ve vás přebývá.“ (Ř 8,11).

K Velikonocům chci tedy vám všem, a především našim biřmovancům, popřát srdce otevřené pro oživujícího Ducha a přijetí plnosti Jeho darů!

Váš duchovní správce P. Ludvík Bradáč

Autoři článků: