Postní duchovní obnova 2017-1

Před 2. neděli postní jsme se shromáždili na faře v Ostrovačicích na duchovní obnovu vedenou jáhnem Mgr. Ing. Miroslavem Barešem ze Zbraslavi. Po dvou blocích přednášek následovala mše sv. s naším panem farářem L. Bradáčem a milým jáhnem. Prošli jsme postní dobou, která znamená zintenzivnění našeho duchovního života, očištění se od hříchů ve svátosti smíření, abychom si o Velikonocích uvědomili velikost oběti Ježíše Krista pro nás. Pilířem postní doby je půst, almužna a modlitba.

Co míníme postem v době, kdy máme celkem dosti jídla, pití a jiných požitků? V postu se máme umírnit ve věcech nebo činnostech, které jsou nám běžně dovoleny, ale my se jich snažíme dobrovolně vzdát, abychom posílili svoji vůli a mohli lépe odolávat tomu Zlému, který pokoušel i Ježíše Krista na poušti.

Almužnou – peněžitou - podporujeme léčebné procesy pro návrat zdraví chudých a nemocných u nás nebo ve světě, přispíváme na výstavbu a opravu kostelů, varhan a jiných památek, které slouží mnoha lidem dnes, a budou sloužit v budoucnu.

Když poskytujeme almužnu druhým, bývá naše jednání podmíněno soucitem, milosrdenstvím. Jsme ochotni se dělit s druhými. Lidé štědří většinou nemají problém se podělit o cokoli s jinými, protože podíl na dobré věci je pro ně často větší radostí, než zůstat ve svém sobectví. Je dobré si uvědomit, že nás Pán Bůh obdarovává přátelstvím, mnohými pěknými dary, situacemi a my mu jen splácíme svůj dluh ve formě vděčnosti.

A konečně modlitba jako vrchol vztahu k Bohu a k člověku očisťuje naši duši, zkvalitňuje a zduchovňuje náš život, přináší klid a pochopení pro jednání našich bližních.

Buďme pravdiví a věrní ve své lásce k Bohu a k bližním a uvědomujme si cenu Ježíšova výkupného za naše hříchy. 

Autoři článků: