Poslední modifikace názvu naší obce proběhla před 70 lety

21. května 1947 se Knínice staly Veverskými

Velmi důležitou a významnou komponentou, jíž se obec vyznačuje navenek, je její název.

Jak je všeobecně známo, první doložitelná písemná zmínka o naší obci se objevila v zakládací listině tišnovského kláštera Porta Coeli z 31. října 1234, kterou ve Znojmě vydal moravský markrabě Přemysl. Obec je tam označena jménem Knenich.

To v průběhu staletí několikrát změnilo svou podobu. Pro tento přehled se spokojíme popisem Vlastivědy moravské (vydání z roku 1904), v němž je uváděna řada podob jejího jména, např. Chneniz, Khneniz, Kneknize, Kniehnice, Khnenic, Kněhnice, Knihnice, Kněnice Německé.

Z novější doby víme, že v roce 1924 platilo úřední označení Německé Kynice. Právě v tom roce bylo (asi z jazykových důvodů) oficiálně změněno na Německé Knínice.

Po 2. světové válce došlo obecně v celém našem státě (v odplatě za německé chování během války i před ní) k živelnému potlačování všeho, co německý prvek nějak připomínalo - i místních názvů. Takto motivovaná změna se dotkla i názvu naší obce.

Podle obecní kroniky byla prvotní žádost o změnu názvu obce zaslána na ústřední orgány do Prahy už v roce 1945. Jako nový název obce bylo Místním národním výborem, ale také Okresní osvětovou radou v Rosicích zvažováno několik možností – Kněhnice, Kněnice, Nové Knínice, Brněnské Knínice a Veverské Knínice. Jednání trvala dlouho a protahovala se, protože k výběru se vyjadřovala řada orgánů.

Změna nakonec definitivně vstoupila v platnost Výnosem ministra vnitra ze dne 3. května 1947 o stanovení nových úředních názvů míst. Výnos byl zveřejněn v Úředním listu republiky Československé dne 21. května 1947, čímž nabyl právní účinnosti.

V připojeném komentáři se uvádělo, že adjektivum „Veverské“ bylo zvoleno proto, že obec v minulosti dlouho náležela k panství hradu Veveří.

Každopádně se můžeme letos už 70 let těšit z toho, že naše obec má ten krásný název Veverské Knínice!

Autoři článků: