Kardinál Miloslav Vlk

Lidé naší sekularizované doby si nás nepřicházejí poslechnout pod kazatelnu, ale nevěřící lidé žijí vedle křesťanů na pracovišti, v sousedství, potřebují vidět a zažít život křesťanů, aby se konkrétně setkali s alternativním stylem života pro tuto dobu - se životem podle evangelijních hodnot u křesťanů.

Evangelijní hodnoty, které jsou základem života každého člověka, základem života společnosti, jsou v této době téměř neznámé. Je třeba, abychom nežili své křesťanství jen soukromě, pro svou spásu, v ghettu farnosti, ale abychom hodnoty evangelia denně vystavovali ve svém životě. Tam, kde stojíme, aby ti druzí kolem nás viděli a zažili, že my křesťané jsme v životě šťastni, že máme pokoj a klid v duši, že dovedeme nést i bolesti a utrpení, které běžně přicházejí, že dovedeme druhým pomáhat, že žijeme úctu k životu druhých. Musíme být připraveni „vydat počet, svědectví“ o své víře i v diskusi s lidmi jiného přesvědčení.

Společnost totiž žádnou jinou alternativu pro obnovu života a kultury vzájemných mezilidských vztahů ve společnosti nemá. Ti, kteří nesou odpovědnost za společnost, jsou bezradní, nevědí, nemají program, jak měnit srdce a smýšlení lidí, snad si dostatečně neuvědomují, že svoboda je omezená pravdou a shůry danými zákony, platnými pro všechny. Opravdu zbývá jediné – cesta evangelních hodnot, které musíme v pokorné nabídce a bez povyšování se, přinášet ostatním.

Citováno z knihy Bůh je blízký, vydalo Nové město v roce 2012, úryvek uveden v KT č. 13, kráceno.