Statické zajištění bývalé rezidence rajhradských benediktinů v Ostrovačicích

Cílem projektu oprava a revitalizace architektonicky cenného objektu fary s prelaturou v Ostrovačicích. Jedná se o barokní objekt, který je zejména v části prelatury bez jakýchkoliv přestaveb a úprav se zachovanými autentickými prvky. 

Část fary je využívaná, slouží k bydlení faráře a farní činnosti. V budoucnu by měl objekt sloužit pro potřeby farnosti, část prelatury bude využita také pro potřeby městyse Ostrovačice, je navrženo zřízení denního stacionáře.

Část prelatury je v havarijním stavu, v klenbách i stropech jsou trhliny, způsobené statickým narušením. V současné chvíli jsou provizorně stabilizovány pomocí lanových táhel kotvených přes ocelový U profil na fasádě a klenba je provizorně podepřena výdřevou.  Krov je v havarijním stavu, krytina dožilá, fasáda bez omítkových vrstev, je zachováno několik oken, dveře jsou původní. Strop nad 2. np vzkazuje známky napadení dřevokazným hmyzem. Svislá zeď v suterénu je provizorně vydřevena šikmou výdřevou, protože je vyboulená se široce rozevřenou trhlinou. V 2. np jsou na stropě kaple a vedlejší místnosti cenné fresky. V roce 2017 proběhla první etapa statického zajištění objektu dle projektu, jednalo se o podepření klenby v 1. np pomocí příhradové konstrukce, opěrných pilířků a mikropilot.

Vzhledem k havarijnímu stavu budovy se bude jednat o dlouhodobou a náročnou opravu, která bude zahrnovat komplexní revitalizaci všech částí. Zejména se bude jednat o statické zajištění všech částí budovy, opravu krovu nad farou, náhradu krovu nad částí prelatury, náhradu stávajícího střešního pláště novým s použitím stejné krytiny - bobrovky, kompletní opravu klempířských prvků, opravu fasády včetně nadokenní štukatury podle zachovaných částí, osazení nových výplní okenních otvorů, které budou kopiemi podle několika stávajících. Dveře budou opraveny restaurátorským způsobem, podlahy očištěny a doplněny. Fresková výzdoba bude zpevněna a restaurována, vnitřní omítky opraveny.

Vzhledem k náročnosti bude celá akce rozdělena do několika etap, 1. etapa, která proběhla v roce 2017 zahrnovala statické zajištění klenby v zadní místnosti 1. NP prelatury, která ve východním směru nemá dostatečnou oporu proti působení vodorovných sil vyvozených v klenbě zatížením příčkami 2. NP s komínem a zejména oltářem v kapli. Navrhovaný způsob zajištění předpokládal vsazení čtyř ocelových příhradových nosníků umístěných na pilířích pod křížovými klenbami místnosti. Pilíře jsou po realizaci součástí zdiva obvodové stěny a jsou v základu zajištěny vrty s mikropilotami. Do sloupů byla provedena svislá výztuž. Vazníky jsou na sloupy uloženy pouze kluzně, aby nebyl přenášen tah do stěn. Sloupy byly zakotveny do železobetonových patek, které jsou vynášeny mikropilotami. Jednotlivé trhliny v cihelném zdivu a především v křížových klenbách 1.NP byly staženy helikální výztuží průměru 8mm. Rozvolněná místa klenby s vypadaným pojivem byla vyklínována dubovými klíny a zaspárována tak, aby byla klenba zaktivována. Provedení příhradových nosníků zajistilo obvodové zdivo v příčném směru a je také oporou pro klenbu. Tvar nosníků kopíruje tvar klenby. 

Práce provedené v roce 2017 bylo možno uskutečnit díky finanční pomoci MK ČR v rámci programu Záchrana architektonického dědictví ve výši 900 000,- Kč a díky dotaci Nadace ČEZ ve výši 150 000,- Kč. DĚKUJEME.  

Obrázek2 (page):