List svatého otce všem věřícím k měsíci květnu 2020

Drazí bratři a sestry,

blíží se květen - čas, kdy Boží lid zvláště silně projevuje lásku a úctu Panně Marii. V tomto měsíci se tradičně modlíme doma s rodinou růženec. Omezení kvůli pandemii nás „nutí“ docenit tento rodinný rozměr také z hlediska duchovního.

Proto jsem se rozhodl vybídnout každého, aby v měsíci květnu znovu objevil krásu domácí modlitby růžence. Je možné tak činit společně, anebo jednotlivě, a podle situace se můžete rozhodnout využívat co nejlépe obě možnosti. Tak či onak tomu ovšem napomůže jedno tajemství, a tím je jednoduchost. Nejen na internetu lze najít dobré vzory, kterých se při modlitbě držet.

Vedle toho nabízím texty dvou modliteb k Panně Marii, které můžete připojit na konci růžence a které se i já budu v květnu modlit v duchovním spojení s vámi všemi. Přikládám je k tomuto listu, aby byly všem k dispozici.

Drazí bratři a sestry, budeme-li společně rozjímat Kristovu tvář srdcem Marie, naší Matky, sjednotí nás to ještě silněji jako duchovní rodinu, a tak dokážeme tento čas zkoušky překonat. Budu se modlit za vás, zvláště za ty, kdo nejvíce trpí, a vy se prosím modlete za mě. Děkuji vám a ze srdce vám žehnám.

Řím, u sv. Jana v Lateránu 25. dubna 2020 svátek sv. Marka, evangelisty

FRANTIŠEK

První modlitba

 • Maria,
 • ty na naší cestě stále záříš
 • jako znamení spásy a naděje.
 • Svěřujeme se tobě,
 • Uzdravení nemocných, tobě, která ses u paty kříže
 • spojila s Ježíšovým utrpením a uchovala si pevnou víru.
 • „Záchrano římského lidu“,
 • ty víš, čeho je nám zapotřebí, a my víme, že se postaráš,
 • aby se tak jako v galilejské Káně i k nám po čase zkoušky vrátila radost a veselí.
 • Matko božské lásky,
 • pomoz nám podřizovat se Otcově vůli a konat to, co nám řekne Ježíš. Neboť on na sebe vzal naše utrpení a našimi bolestmi se obtížil, aby nás - skrze kříž - dovedl do radosti vzkříšení.
 • Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko.
 • Neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky,
 • Panno slavná a požehnaná!

Druhá modlitba

 • „Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko.“
 • Za těchto dramatických okolností, kdy celý svět podléhá utrpení a úzkosti, se utíkáme k tobě, Matko Boží a Matko naše, a pod tvou ochranou hledáme útočiště.
 • Panno Maria, obrať k nám své milosrdné oči uprostřed této pandemie koronaviru.
 • Utěš ty, kdo jsou zoufalí a oplakávají své drahé zesnulé - pohřbené často tak, že to pozůstalé ještě více zraňuje.
 • Buď oporou těm, které trápí nemoc jejich blízkých a přitom jim kvůli prevenci nákazy ani nemohou být nablízku.
 • Naplň nadějí všechny, které trápí nejistá budoucnost i dopady na hospodářství a zaměstnanost.
 • Matko Boží a Matko naše, pros za nás u Boha, Otce milosrdenství, aby se toto veliké utrpení skončilo a znovu nám vzešla naděje a pokoj.
 • Tak jako v Káně se i nyní přimlouvej u svého božského Syna, aby rodiny nemocných i zemřelých došly útěchy a jejich srdce se otevřela důvěře.
 • Ochraňuj všechny lékaře, sestry, zdravotníky i dobrovolníky, kteří v této nouzové situaci stojí v první linii a pro záchranu druhých nasazují vlastní život.
 • Podpírej je v jejich hrdinském úsilí a dej, ať jim nechybí síla, velkorysost a zdraví.
 • Buď nablízku každému, kdo dnem i nocí pečuje o nemocné, a také kněžím, kteří se s pastýřskou starostlivostí a věrni evangeliu snaží pomáhat všem a všechny podpírat.
 • Svatá Panno, osvěť mysl všech, kdo působí ve vědeckém výzkumu, aby dokázali najít účinná řešení, jak tento virus překonat.
 • Pomáhej státním představitelům, ať jednají moudře, starostlivě a velkoryse, nabízejí pomoc všem, kdo postrádají základní životní potřeby, a hledají sociální i ekonomická řešení v duchu prozíravosti a solidarity.
 • Nejsvětější Maria, otřes svědomím lidstva,
 • aby ohromné prostředky investované do vývoje zbraní a jejich nákupu
 • sloužily raději na podporu výzkumu,
 • jak v budoucnosti podobným tragédiím účinně předcházet.
 • Milovaná Matko, dej, ať ve světě roste vědomí, že patříme k jediné a veliké rodině a všechny nás spojuje jedno pouto, abychom v duchu bratrství a solidarity pomáhali přinášet úlevu do bezpočtu případů bídy a nouze.
 • Daruj všem pevnost ve víře, vytrvalost ve službě a stálost v modlitbě.
 • Maria, Potěšení zarmoucených, obejmi všechny své soužené děti
 • a pros Boha, ať vztáhne svou všemohoucí ruku a vysvobodí nás z této strašlivé pandemie, aby se tak život vrátil ke svému obvyklému a pokojnému běhu.
 • Svěřujeme se tobě, která na naší cestě stále záříš jako znamení spásy a naděje, ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká Panno Maria!
 • Amen.