Výstava o P. Bulovi

Pokud v těchto dnech vejdete do kostela v Ostrovačicích, všimnete si ihned zvláštní výzdoby a nových prvků v kostele. Jedná se o výstavu o životě a mučednické smrti P. Jana Buly, kterého jsme už měli možnost trochu poznat z vyprávění manželů Kasáčkových při setkání seniorů.

Brněnské biskupství tuto výstavu připravilo, a ona koluje po různých farnostech naší diecéze, abychom se mohli s P. Bulou seznámit a dozvědět se co nejvíce o tomto kandidátu na svatořečení z brněnské diecéze. Díky panu Kasáčkovi, který se na přípravě výstavy podílel, máme možnost výstavu shlédnout i tady u nás.

Kauza Robert Bezák

K případu biskupa Bezáka bylo řečeno a napsáno v poslední době mnohé. Kvalitních informací je však málo. Často slyšíme pouze emotivní závěry lidí, kteří soudí třeba jenom podle nadpisu článku v novinách. Je dobré mít informace a udělat si na jejich základě vlastní názor. Proto přinášíme článek pana RNDr. Miloslava Müllera, PhD, který shromáždil známá fakta, včetně mnoha odkazů a dalších užitečných myšlenek.

Setkání seniorů 20.6.2012

Setkání seniorů dne 20. června 2012 bylo speciální. Přijel k nám na návštěvu pan Miroslav Kasáček, autor několika knih spojených s tématikou komunistického bezpráví, spoluzakladatel Občanského sdružení Paměť. Pozvali jsme ho v souvislosti s plánovaným výletem seniorů v září „Po stopách P. Buly“.

Farní zájezd do Znojma a Laa

Každoročně konáme v našich farnostech nějaký větší výlet, kterému říkáme zájezd nebo pouť - ve skutečnosti je to obojí: poznávací a odpočinkový zájezd, spojený s modlitbami, mší sv. a jiným duchovním programem. Letos jsme se vypravili do Znojma a blízkého městečka v Rakousku Laa.

Eucharistické oslavy v červnu 2012

Letos se obě obvyklé eucharistické slavnosti konaly v červnu: Nejprve 3. června 2012 při nedělní mši sv. o slavnosti Nejsvětější Trojice přistoupilo 5 dětí k prvnímu svatému přijímání.

Vzpomínkové odpoledne 2012

Již pošesté se v Ostrovačicích konalo, při příležitosti nedožitých narozenin o. Bedřicha Provazníka, Vzpomínkové odpoledne, při kterém jsme, jak už napovídá název, vzpomínali na o. Bedřicha (i na další kněze, kteří v našich farnostech působili), modlili se za něj u jeho hrobu na místním hřbitově a prostě byli spolu – nejen my, farníci z Ostrovačic, Říčan a Veverských Knínic, ale také přátelé o. Bedřicha z Brna z komunity Emmanuel, jíž byl o. Bedřich členem.

Novéna 2012

Novéna k Duchu sv. před pár dny skončila. Jako obvykle se konala v kostele v Říčanech a na jednotlivých setkáních bylo tak 20-30 lidí nejen ze samotných Říčan, ale běžně tam byli i farníci z Veverských Knínic, občas i z Ostrovačic a z okolních farností.

Den otevřených dveří našich kostelů

Ve dnech těsně předcházejících populární „Noc kostelů“ se v našich kostelích v Ostrovačicích a ve Veverských Knínicích konala akce připomínající Noc kostelů: dne 19.5.2012 byly tyto naše kostely otevřeny, aby je mohli navštívit lidé, kteří v těchto kostelech ještě nebyli nebo kteří je běžně nenavštěvují. V obou případech byli iniciátory představitelé obce.

Rok biřmování a Seslání Ducha svatého

Blíží se slavnost Seslání Ducha sv., na kterou se jako každý rok chceme připravit modlitební novénou. O slavnosti Seslání Ducha sv. pak bude obnova svátosti biřmování, kterou jsme přijali – poslední před pár roky ve Veverských Knínicích, mnozí už hodně hodně dávno.

Svátky našeho křtu

O Velikonocích si připomínáme svůj křest a děkujeme za tento obrovský dar Boží. Letos jsme měli tu radost, že během Velikonoční vigilie ve Veverských Knínicích byl křest i udělován. Eva Kokoliová, která se více než rok na svátost křtu připravovala, se „znovu narodila“ a vstoupila touto svátostí do Božího království.

Ježíšovo zmrtvýchvstání

„Brzy ráno prvního dne po sobotě,“ tak píše Marek, „sotva vyšlo slunce, šly [ženy] k hrobu“ (Mk 16,2). Jsou to tytéž ženy, které v pátek odpoledne zažily pod křížem Ježíšovu smrt: Marie Magdalská, Marie, matka Jakubova a Josefova, a Salome. Tyto ženy se zúčastnily i pohřbu, na vlastní oči viděly, kam bylo Ježíšovo mrtvé tělo položeno.

Ježíšova smrt

„Když přišli na místo zvané Golgota, to znamená Lebka, dali mu napít vína smíchaného se žlučí, ale když je okusil, nechtěl pít“ (Mt 27,33n.). Podle židovské zvyklosti se na smrt odsouzenému podávalo víno okořeněné myrhou nebo kadidlem, aby se omámil, a aby se tak zmírnily jeho bolesti. Tak to totiž stojí v jednom traktátu v talmudu: „Tomu, kdo šel na popravu, se dalo do poháru s vínem trochu kadidla, aby ztratil vědomi“ (Sanh. 43“). Ježíš však víno odmítl, neboť chtěl kalich utrpení, který mu podával Otec, vypít při plném vědomí.

Naši poutníci ve Svaté Zemi

Ve dnech 20. – 27. března 2012 bylo několik poutníků z naší farnosti ve Svaté Zemi.

Přesněji řečeno, bylo jich víc než několik, okolo patnácti – většina z nich se nachází na fotografii z Brna před odjezdem autobusu. Dohromady s farníky dalších okolních farností vytvořili obrovskou skupinu, která se po Izraeli přepravovala ve dvou autobusech („zelení“ a „žlutí“), občas spolu, občas (většinou) rozděleně.

Velikonoční tvoření 2012

Založili jsme novou tradici! Maminky z Říčan uspořádaly na faře „Velikonoční tvoření“, jehož cílem bylo vytvořit ozdoby pro přicházející velikonoční svátky. A tak přišlo 17 lidí, možná by bylo vhodnější říci „žen“, protože dva účastníci mužského pohlaví se tam vyskytovali pouze sporadicky.

Postní rekolekce 2012

Dne 17. března 2012 se u nás opět konala postní duchovní obnova. Vedl ji tentokrát o. Pavel Konzbul, spirituál biskupského gymnázia v Brně. Zhruba 35 účastníků si vyslechlo ne plánované dvě, ale dokonce tři přednášky na témata 1) pokušení, 2) hřích a 3) odpuštění.

Stránky

Subscribe to OŘÍK RSS