Farní zpravodaj Ostrovačice – Říčany, číslo 5 (9. 4. 1995)

Další zprávy z farnosti (1994)

  • Jak jistě všichni víme, v neděli 21. května bude v Olomouci-Neředíně při příležitosti svatořečení bl. Jana Sarkandera sloužit mši svatou papež Jan Pavel II. Odpoledne pak se uskuteční na Svatém Kopečku u Olomouce setkání Jana Pavla II. s mládeží. Věříme, že pro všechny, kteří se na tuto pouť vydají, bude hlubokým duchovním zážitkem a my, kteří zůstáváme doma, se v modlitbách se všemi poutníky spojíme. Podrobnosti týkající se organizačních záležitostí budou včas všem oznámeny.

Getsemanská zahrada

Lhostejně stály hvězdy na obzoru.
Cesta vedoucí pod zákrutem skal
obepínala Olivetskou horu.
V dolině po ní Cedron protékal.

Dopola byla sžatá louka, loučka,
svítilo za ní světlo Mléčných drah.
Strom olivový, štíhlá stříbroručka,
napřáhl se a hmatal po dálkách.

Na konci byly sady, čísi léno.
Tam u zdi pravil učedníkům svým:
"Srdce je žalem k smrti vysíleno,
postůjte zde a bděte se mnou. Bdím".

Pozvání k živému růženci

Přísliby Panny Marie křesťanům, kteří se modlí růženec

1. Každý, kdo mi bude vémě sloužit modlitbou růžence, obdrží znamení milosti.
2. Slibuji zvláštní ochranu a velké milosti všem, kteří se budou modlit růženec.
3. Růženec bude silnou zbraní proti peklu, zničí neřest, zmenší hřícha a porazí kacířství.
4. Způsobí, aby dobrá práce vzkvétala. Duše obdrží hojnost Božích milostí, zbaví lidská srdce lásky k světu a jeho pominutelnostem a naplní je touhou po věčných hodnotách. Tyto duše se tím posvětí.

Slovo mladým o manželství a o knihách

Je vám šestnáct, sedmnáct, možná i více roků a máte co dělat, abyste se vyznali sami v sobě. Dnešní doba vám v tom mnoho nepomůže. Spíše naopak. V církvi jsme však zodpovědní jeden za druhého. A jako křesťané máme navíc jednu velikou výhodu: Jedinečný příklad v Ježíši Kristu, Panně Marii a výjimečnou literaturu - Bibli.
Vy však máte tisíc dalších otázek a ty se stále více točí kolem slova láska a manželství.

O svátosti smíření

Jak dávno jsme někteří nepřijali tuto svátost. Jak pravidelně někteří chodíme „ke zpovědi“ a přesto nám podstata této svátosti uniká. Proč? Protože „zpověď nemůžeme chápat jen jako jedno z mnoha cvičení zaměřených na růst v duhovním životě. JE TO SVÁTOST, znamení nám dané samým Kristem, v níž se Bůh skutečně setkává s člověkem.“ (Josef Augustyn, Jak se zpovídat)

Přání ve Svatém týdnu

Neptej se, člověče, na to. co trpíš ty, nýbrž co vytrpěl On. Z toho, co pro tebe učinil, poznej, jak si tě cenil.

Sv. Bernard z Clairvaux

Subscribe to RSS - Farní zpravodaj Ostrovačice – Říčany, číslo 5 (9. 4. 1995)