Farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice, číslo 5 (duben 2007)

Pavel Posád, 19. biskup litoměřický

Otec Mons. Mgr. Pavel Posád, 19. biskup litoměřický

Komunita Emanuel

První část smutečních obřadů při pohřbu pana faráře Bedřicha Provazníka v sobotu 10. února 2007 probíhala v Brně v kostele sv. Tomáše. Jednalo se vlastně o poslední rozloučení komunity Emmanuel s otcem Bedřichem jako se svým dlouholetým členem. Rada lidíž komunity Emmanuel se pak ještě zúčastnila odpoledních obřadů a pohřbu v Ostrovačicích. Pro některé z našich farníků jde o málo známé společenství, i když víme, že pan farář a Helenka Malášková jsou členy komunity Emmanuel a na mnohých aktivitách komunity se podíleli.

Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou 2007

V letošní Tříkrálové sbírce vykoledovali koledníci v celé České republice 57 230 371,22 Kč. Více se vykoledovalo jen v roce povodní 2005. Počet zaslaných SMS k 6. 2. 2007 byl 22 575. Brněnská diecéze se podílela na celorepublikové sumě 12 949 324,50 korunami. Je to nejvyšší částka od roku 2001, kdy se v naší diecézi uskutečnila první sbírka. Již tradičně se vykoledovalo nejvíce v olomoucké arcidiecézi, kde v roce 2000 myšlenka tříkrálových sbírek vznikla.

V rosickém děkanství vykoledovali koledníci 719 890, 50 Kč.

Živý růženec - oznámení 2007

Třetí neděli v květnu, ti. 20. 5. 2007 v 8.45 hodin, bude sloužena v našem kostele mše svatá za členy živého růžence a jejich rodiny. Opět se sejdeme ke společné modlitbě jednoho desátku, který obětujeme na stejný úmysl.

Kdo má zájem zapojit se při této mši svaté přinášením obětních darů nebo vedením desátku, ať se přihlásí u pana Slováčka. U desátku nepředříkáváme žádné tajemství, aby každý mohl rozjímat nad svým. Tak se společně pomodlíme všechny čtyři růžence.

Kdo by chtěl připojit i vlastní úmysl, může ho rovněž nahlásit panu Slováčkovi.

Růženec dětí

Od roku 2002 se modlí děti v říčanském kostele společně růženec. Jak a kde se zrodila tato myšlenka? Maruška se začala učit hrát na varhany. Bylo potřeba ji zpočátku doprovázet do kostela, kde 2x týdně cvičila na nástroj. Čas mi krátil růženec zapomenutý v předsíni kostela, při modlitbě před svatostánkem. Snad i on byl příčinou myšlenky modlit se ho s dětmi.

Sestra Helena Malášková

Jak jsme ji znali i neznali

Zcela nedávno vešlo ve známost, že sestra Helenka Malášková ukončí působení pastorační asistentky v ostrovačické farnosti. Po Velikonocích se vrátí zpět do „své“ bystrcké farnosti. Žila mezi námi plných 10 let, ale znali jsme ji většinou jen oficiálně z výkonu její funkce. Jako osobnost stála celou tu dobu pokorně v pozadí za otcem Bedřichem, jemuž se všemožně snažila pomáhat na poli pastorace a administrace farností.

Udělej si čas

Najdi si čas myslet,
je to čas hledání pokladů.
Najdi si čas k rozptýlení,
je to čas k zachování mládí.
Najdi si čas na čtení,
je to čas k osvojení moudrosti.
Najdi si čas na modlitbu,
je to čas přibližování se Bohu.
Najdi si čas na lásku,
je to čas nejkrásnější přítomnosti.
Najdi si čas na přátelství,
je to čas pro cestu ke štěstí.
Najdi si čas na víru,
je to čas k přijetí klíče do nebe.
Najdi si čas pro Boha a bližního,

Pobožnost křížové cesty

Jeden důvod navíc pro návrat k pobožnosti křížové cesty

Nedávno jsem navštívil známé ve vesnici Probstdorf, severovýchodně od Vídně. Protože byla neděle, šli jsme všichni společně na bohoslužby do kostela. Upoutala mne tam nezvyklá křížová cesta. Ani ne tak svým uměleckým tvarem či velikostí, je duem současného rakouského sochaře, ale netypickým označe- ním jednotlivých zastavení.

Poděkování scholy Bedřichu Provazníku

Po celou dobu zpívání v kostele jsme se těšili velké přízni našeho milého otce Bedřicha. Sám hudebník a zdatný zpěvák sloužil svým zvučným hlasem při mších a s radostí se připojoval i ke zpěvu písní se sborem. Jeho zásluhou byly zakoupeny elektronické varhany pro potřebu scholy nejen v kostele, ale i k možnosti zúčastňovat se koncertů, dobročinných vystoupení a jiných akcí, na nichž schola reprezentuje naši farnost. Zvláště pak na setkáních chrámových sborů dětí a mládeže v Brně, kde nás jako jediný kněz po celé roky pravidelně a s nadšením doprovázel.

Ohlédnutí zpět za Bedřichem Provazníkem

V neděli 4. února 2007 zemřel v Ostrovačicích Mons. Ing. Bedřich Provazník. Narodil se 31. 5. 1936 v Tisovci na Slovensku. Na kněze byl tajně vysvěcen 6. 2. 1968, mnoho let působil ve skryté církvi, značnou část dokonce jako biskup. Po zhroucení totalitního režimu v roce 1989 v nečekaně nabyté církevní svobodě s pokorou přešel do veřejných struktur církve.

Co nás čeká do prázdnin? (2007)

Co nás ještě čeká do prázdnin...

14. dubna Přednáška p. Žaloudka o Molokai v Říčanech
12. května Děkanátní pouť rosického děkanství do katedrály
18.-26. května Svatodušní novéna
19. května Pouť dětí a rodičů na Sv. Kopeček
16. června Farní pouť do Zlatých Hor
29. 6.-1. 7. Tři dny modliteb matek v našich farnostech
1. července Pouť sv. Petra a Pavla v Říčanech

A PAK UŽ HURÁ NA PRÁZDNINY!

Pokoj vám!

Nebylo učiněno dost

Nebylo učiněno dost
a nikdy nebude

pro lásku
pro pravdu
pro spravedlnost

A nikdy dost pro lásku

Ona jde světem dál a dál
s průstřely na nohou
na rukou i v srdci

aby všechny cesty k ní
všem byly zpřístupněny

Láska ukřižovaná
vítězně zmrtvýchvstalá

Velikonoční přání (2007)

Drazí bratři a sestry,

vstoupili jsme do doby postní, do doby pokání, doby, kterou nám Bůh dává jako čas milosti.

V této době máme možnost se pozastavit a udělat určitou inventuru svého života. Při této inventuře každý z nás jistě objeví ve svém srdci věci, které nás odvádějí od cesty Boží, a to je úkol hříchu. Odvést nás od Boha. I hřích má svou cestu, která nás vede k záhubě. Doba postní nám slouží k tomu, abychom se navrátili na cesty Boží, na cesty spásy.

Beránek a velikonoční přání

Když Bůh po stvoření světa se zálibou a radostí pozoroval stvoření, všiml si jedné bytosti smutné a zamlklé: nevinný beránek.
Bůh viděl utrpení zarmouceného zvířete a zeptal se: „Co ti chybí?“‘ Beránek odvětil s povzdechem: „Jsem slabý a bezmocný, vydán týrání zvířat! Proč jsi mi nedal na obranu žádné zbraně? Ostatní mají špičaté rohy, ostré drápy, silné rypáky nebo jedovaté zuby. Mohou uletět, rychle utéci nebo se ponořit do vody. Jen já jsem bezbranný, vydaný svévoli nepřátel.“

Subscribe to RSS - Farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice, číslo 5 (duben 2007)