Farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice, číslo 6 (září 2007)

Celostátní setkání Modliteb matek 2007

Celostátní setkání hnutí Modlitby matek bylo zahájeno slavnostní bohoslužbou v pátek 14. září v 17.30 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla.

Setkání pokračovalo také v sobotu 15. září v kongresovém sále Veřejného ochránce práv v Brně v Údolní ulici. Zúčastnily se ho mimo jiné Jana Pajanová, koordinátorka Modliteb matek ze Slovenska, a Galina Boltovská, koordinátorka hnutí z Ruska.

Charismatická konference (2007)

O tom, že bude charismatická konference letos v Brně a o její náplni jsme vás již informovali v minulém zpravodaji. Konference proběhla, Bohu díky, s velkým požehnáním. Zúčastnili se i zástupci našich farností ze všech tří obcí. Program byl naplněn podle harmonogramu, přednášející otvírali srdce všech přítomných, prostředí bylo velmi příjemné, atmosféra srdečná a radostná. Brno přijalo účastníky velkoryse, od uvítání otcem biskupem Vojtěchem při zahajovací mši sv. ve středu 25. 7., přes vřelou zdravici a osobní svědectví hejtmana Jihomoravského kraje Ing.

Národní pouť na Velehrad

Snad všichni křesťané naší vlasti spojují kořeny naší víry s Velehradem. Tam se také konaly velké poutě, sjezdy, konference v dobách minulých i nedávných.

Velkým mezníkem velehradských poutí byl 22. duben 1990, kdy Velehrad navštívil papež Jan Pavel II. Tehdy vyzdvihl dějinnou i současnou nezastupitelnou roli tohoto místa, jako průsečíku mezi Východem a Západem, jako spojnici dvou plící, kterými církev dýchá - západní a východní.

Jaká byla výtvarná soutěž

V minulém školním roce jsem poprvé ve svém životě učila náboženství na místní škole ve Veverskvch Knínicích. S dětmi, které jsem učila, jsem se zapojila do výtvarné soutěže. Moje děti kreslily úžasné obrázky z naší farnosti, jak ministrují, jaký máme kostel, jak jdou s rodinou do kostela a další krásné nápady. Než jsme obrázky zaslali na biskupství, vystavili jsme je v našem kostele, kde si je mohli všichni farníci po mši prohlédnout.

Maksík

Maksík aneb Jak být ještě blíž Bohu

Byla jsem požádána, abych napsala pár řádků o naší veverskoknínické schole.

Naše schola byla dlouhou dobu beze jména. Pak náhle, po krátké úvaze, jsme se rozhodli pro takovou slovní hříčku. Normálně se ve slově „maximálně“ píše x, pro nás to je MAKS jako zkratka slov M - malá A - amatérská K - knínická S - schola aneb hrajeme a zpíváme maksimálně pro Boží slávu a nám pro radost.

Vzpomínkové odpoledne 27. 5. 2007

Při posledním rozloučení nad hrobem otce Bedřicha nás otec biskup Pavel Posád vybízel, abychom často chodili k hrobu, zvláště v den narozenin otce Bedřicha. Dbalí této výzvy, jsme uspořádali vzpomínkové odpoledne 27. 5. 2007 na Hod Boží Svatodušní odpoledne. Otec Bedřich se narodil 31. 5. 1936 a shodou okolností také tehdy byla neděle Svatodušní.

O duchovní pomoci

V této rubrice zpravidla informujeme o pomoci farního společenství Veverské Knínice adoptivním dětem v Indii. Tentokrát bych ráda napsala něco o pomoci, která je naopak určena pro nás. Je to duchovní pomoc kněží a pastoračních asistentů v nemocnicích.

Moje první farní pouť

Rád bych se s vámi touto cestou podělil o svoje pocity z mého prvního farního výletu na Svatý Kopeček u Olomouce. Promiňte mi, že však zůstanu pouze u pocitu, ten den jsem totiž vůbec nic neviděl. Zato slyšel jsem toho opravdu moc...

Maminka se dlouho rozmýšlela, zda mě má vůbec vzít s sebou, nebo zda zůstaneme doma. Já jsem v té době měl teprve 38 týdnů a tak si nebyla jistá, jestli to společně zvládneme. Ale můj naprostý klid ji přesvědčil a tak jsme opravdu celá rodina vyrazili. Několik poznámek z mého deníčku:

Běží mládež k Táboru

Běží mládež k Táboru ukázat kříž národu

O prázdninách jsem se zúčastnila celostátního setkání mládeže, které probíhalo od 13. do 19. srpna na známém jihočeském poutním místě v Táboře - Klokotech. Touto cestou bych vám chtěla přiblížit nezapomenutelnou atmosféru celého setkání. Jelikož jsem se z naší farnosti chystala na setkání sama, připojila jsem se ke kamarádům ze zbraslavské farnosti.

Patron města Vídně

Svatý K. M. Hofbauer - patron města Vídně

V křesťanských zemích je tradicí mít svého patrona. Nejen státy, ale i hlavní města, ba dokonce i mnohé vesnice, mají nějakého světce ve svém erbu. Česko má sv. Václava, Rakousko sv. Leopolda.

Vzpomínka na P. Msgre Vladimíra Petrů

Letos v květnu uplynulo 5 roků od smrti emeritního faráře v Domašově a děkana rosického P. Msgre Vladimíra Petrů.

Na pana děkana jsme si vzpomněli s některými farníky v souvislosti s úmrtím dvou kně/.í v tomto roce, kteří působili v našich farnostech - Mons. Ing. B. Provazníka a P. Mgr. V. Dvořáka.

Za Vladislavem Dvořákem

Téměř na den přesně půl roku po smrti našeho zatím posledního faráře Mons. P. Ing. Bedřicha Provazníka přišla nenadálá zpráva o úmrtí jeho předchůdce v kněžské službě ve farnostech Ostrovačice a Veverské Knínice P. Vladislava Dvořáka.

Otec Dvořák se narodil v nedalekých Chudčicích 21. května 1943, na kněze byl vysvěcen 29. června 1974 v Brně. Jako kněz prošel dlouhou řadou farností. Naše dvě farnosti spravoval v létech 1985 až 1992.

Před nástupem nového kněze

Vážení a milí přátelé, bratři a sestry!

Dostáváte do rukou další číslo FZ společného pro obě ŘKF Ostrovačice a Veverské Knínice. Podařilo se ho připravit a vytisknout opět ke svátku sv. Václava, jemuž je zasvěcen farní kostel v Ostrovačicích.

Pastor novus

Drazí bratři a sestry, milí farníci,

těmito slovy bych se rád zamyslel nad naším společným poutním zájezdem k Panně Marii Pomocné do Zlatých Hor.

Subscribe to RSS - Farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice, číslo 6 (září 2007)