OŘÍK, farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice, číslo 10 (17. 4. 2011)

„Vezmi a čti“ v praxi našich farností

V letošním roce opět pokračuje na faře náboženství pro dospělé, připravované panem farářem Bradáčem. Je zaměřeno na Bibli, a to postupně od prvních knih Starého Zákona. Zatím jsme probrali první knihu Mojžíšovu – Genesis a pokračujeme druhou knihou Mojžíšovou – Exodem. Pan farář se ve své „výuce“ soustředil na méně známé, lépe řečeno ne ústřední postavy biblických příběhů. Seznámili jsme se hlouběji např. s postavami Kaina a Ábela, Abrahamovou ženou Sárou a její služkou Hagar, Jákobovým synem Judou a Mojžíšovými sourozenci Áronem a Miriam.

Zpívání koled u jesliček v knínickém kostele

V neděli 9. ledna se v knínickém kostele konala malá slavnost, jejímiž hlavními aktéry byly děti. Byl to navíc den, kdy odpoledne do ulic vyrazily 4 skupiny koledníků, aby při návštěvě knínických domácností požádaly o příspěvek v rámci Tříkrálové sbírky. Při mši svaté pan farář Ludvík Bradáč koledníkům a jejich vedoucím dopředu poděkoval a jejich počínání požehnal.

Vinná réva ve znaku Ostrovačic

Již v dávné minulosti se objevil zvyk používat v obcích symboly, které je měly odlišovat od ostatních – erby, znaky a prapory. Do těchto symbolů byly umísťovány znaky typické pro tu kterou obec a lokalitu. Kde se však vzala v erbu Ostrovačic vinná réva, když dnes po rozsáhlých vinicích a vinných sklípcích není ani památky? Nalézt odpověď není vůbec jednoduché a dovolím si tvrdit, že dnes už i nemožné.

Slavnost žehnání vína

27. prosince je svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty. Podle křesťanské tradice apoštol Jan kdysi požehnal nádobu s otráveným vínem a zbavil tím jed jeho účinku. Připomínkou události je žehnání vína, které se tradičně provádí v tento den především ve vinařských oblastech. Ale žehnání vína má i obecnější rozměr, protože se jím zdůrazňuje přikázání lásky zaznamenané ve spisech apoštola Jana.

Děti vám to řeknou

Jak si jistě vzpomínáte, v předvánočním čase připravily paní katechetky pro děti z náboženství nástěnku s vláčkem. Jak ubíhal advent, při každé mši sv. se na nástěnku připisovalo jméno stanice, kterou vláček projížděl, vpisovalo se tam téma příslušné homilie a vláček nakonec vjel do Betléma. Po skončení jsme se těch nejmenších zeptala: „Co se Vám nejvíce líbilo či nelíbilo na adventním vláčku?“ Zde jsou zaznamenané odpovědi:

Zelený čtvrtek

I přišel Ježíš ke svým učedníkům a nalezl je,
 jak spí. I řekl Petrovi: „To jste nemohli
ani hodinu se mnou bdít?“
(Mt 26,40)

Jak rok za rokem letí
ta noc vždy vyčítá
a v duši vyvstane ti
tvář krví zalitá.

Velikonoční pozdrav 2011

Milí farníci, přátelé, při Velikonoční vigilii uslyšíme slova apoštola Pavla: My všichni, kteří jsme byli křtem ponořeni v Krista Ježíše, byli jsme tím křtem ponořeni do jeho smrti. Tím křestním ponořením do jeho smrti byli jsme spolu s ním pohřbeni. A jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou, tak i my teď musíme žít novým životem. Neboť jestliže jsme s ním srostli tak, že jsme mu podobní v jeho smrti, budeme mu tak podobní i v jeho zmrtvýchvstání (Řím 6).

Stránky

Subscribe to RSS - OŘÍK, farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice, číslo 10 (17. 4. 2011)