Jiří Koch

Poděkování Pánu Bohu za letošní úrodu aneb Církevní dožínky

Ve všech třech našich kostelích proběhlo poděkování Bohu za letošní úrodu o nedělních mší svatých 5. září. Kostely byly vyzdobeny květinami a různými druhy ovoce a zemědělských plodin, které tak symbolizovaly dary, kterých se nám po celý rok od Pána Boha dostávalo. 

V promluvě otce Ludvíka pak zazněla připomínka velkých Božích darů i v duchovní oblasti. Ve stručnosti řečeno, měli bychom po celý rok, ba po celý život usilovat a neustále Bohu děkovat především za dar víry, naděje a lásky!

Opět jsme šli na Šmelcovnu

Již řadu let bývá zvykem, že si krásné období tří velkých mariánských svátků první poloviny měsíce září (Narození Panny Marie, Jména Panny Marie a Panny Marie Bolestné) připomínáme bohoslužbou slova u kaple na Šmelcovně, která je zasvěcená Panně Marii Bolestné. Většinou se tam scházíme hned o první zářijové sobotě. Letos to bylo 4. září. Ovšem v ten den se konala ve veverskoknínickém kostele svatba, a proto se termín setkání na Šmelcovně musel posunout. Samozřejmě co nejméně. O týden později to však nešlo, protože ve všech kostelích se připravovalo poděkování Bohu za letošní úrodu.

Křesťanský tábor Radost na Americe v Orlických horách

V prázdninovém 32. čísle Katolického týdeníku jsme si mohli přečíst krátkou upomínku doprovázenou dobovou fotografií na letní dětské tábory Radost konané v křesťanském pojetí na Americe v Klášterci nad Orlicí v Orlických horách. Ta vzpomínka měla hořkou příchuť, neboť ji o týden dřív předcházela smutná zpráva o úmrtí P. Františka Fráni (* 11. 2. 1938, + 11. 7. 2021), zakladatele a dlouholetého vedoucího tohoto tábora.

Letošní Tříkrálová sbírka v obcích Oříku

Letošní Tříkrálová sbírka se opět uskutečnila, ovšem v úplně jiném provedení, než v předchozích letech. Vzhledem k přísným protikovidovým restrikcím se do ulic nemohly vydat tradiční skupinky koledníků. Ve všech třech obcích bylo vybráno několik vhodných míst (obchody, školy, OÚ, kostely), kde byly zapečetěné pokladničky na několik dní trvale umístěny. Do nich mohli občané vkládat své finanční dary ve prospěch dobročinných akcí Charity ČR. 

Překvapivý způsob oslavy výročí 17. listopadu

Před mnoha lety se Janu Antonínovi Baťovi za jeho pobytu v Americe podařilo zakoupit na tu dobu vynikající letoun Lockheed L-10 Electra. Jako nový majitel s ním obletěl svět a 1. května 1937 s ním přistál v Praze. Byla to tenkrát velká senzace, noviny byly plné zpráv a podrobností. Jan Antonín Baťa patřil k předním českým podnikatelům, šířil dobré jméno naší vlasti po celém světě. Ta sláva se přenesla i na použitý letoun, který se stal symbolem rozmachu svobodného ducha a nejvyspělejší techniky. 

Ještě další přání panu Pololáníkovi, i s odpovědí

Vážený pane profesore, 

srdečně Vám gratulujeme k Vašemu včerejšímu krásnému a významnému životnímu jubileu. Do dalších let Vám přejeme všechno dobré, pevné zdraví, štěstí a zasloužený pocit tvorbou naplněného žití. Jsme rádi, že při bohoslužbách nás často na cestě k Bohu doprovází Vaše hudba, která je oslavou a poděkováním Všemohoucímu. 

Při této příležitosti Vám přejeme především hojnost Božího požehnání a stálou blízkost Ducha svatého, aby Vám nadále byly zdrojem bohaté tvůrčí inspirace.  

Zdeněk Pololáník oslavil 85. narozeniny!

Uplynulo pět let a jsme opět účastni velké a radostné události. Náš spolufarník, hudební skladatel a varhaník z Ostrovačic, pan Zdeněk Pololáník se dožívá nádherného životního jubilea 85 let. A to v plné životní svěžesti a tvůrčí síle. 

Nelze než opravdově obdivovat jeho vitalitu. Vždyť po celý život svojí hudbou a dílem rozdává kolem sebe radost, krásu a ušlechtilé vnímání světa. K oslavě Boha, ale i života zde na zemi, k potěšení posluchačů, vnímavých lidí kolem sebe. 

Oslavy Dne Brna v roce 2020

V podzimním vydání (č. 35) ročníku 2019 jsme v Oříku věnovali rozsáhlou pozornost loňským oslavám Dne Brna. Tyto oslavy se konají pravidelně od roku 1995 a mají připomínat obyvatelům Brna a jeho návštěvníkům účinnou a slavnou obranu města na konci třicetileté války proti ohromné přesile švédských vojsk. Kromě hrdinných obránců z řad vojáků a občanů města tehdy významnou roli sehrály dvě výrazné osobnosti – plukovník Ludvík Raduit de Souches, který velel obráncům, a P. Martin Středa, představený brněnské jezuitské koleje, který obráncům poskytoval duchovní oporu. 

Naše „domácí“ pěší pouť k Matce Boží na Šmelcovně

O první zářijové sobotě se malá skupinka farníků z Ostrovačic, Říčan, Veverských Knínic a Domašova setkala před kaplí na Javůrku, aby pak pěšky pokračovala do údolí Bílého potoka k cíli, jímž byla tamější kaple zasvěcená Panně Marii Bolestné. Tam se skupina početně rozrostla o poutníky, kteří přijeli na kolech, a o ty, kteří ze zdravotních důvodů či z důvodu vyššího věku dorazili na místo motorizovaně. 

Už jsme si to přece s dobrými výsledky vyzkoušeli na jaře

Ministerstvo zavádí roušky ve vnitřních prostorách po celé ČR

Převzato z webu BB. Autor článku: Monika Klimentová

Na základě datových podkladů o vývoji epidemie covid-19 a doporučení epidemiologů dochází od 10. září opětovně k povinnosti nošení roušek ve všech vnitřních prostorách budov, a to na území celé ČR.

Tříkrálová sbírka 2020 v obcích Oříku

V období svátku Tří králů proběhla i letos v našich třech obcích Tříkrálová sbírka. Je organizována katolickou Charitou ČR, letos v celostátním měřítku už podvacáté. U nás nepřetržitě od roku 2006. 

Katedrála, Letná a Národní třída - opět po 30 letech

Celý letošní rok si naše společnost postupně připomínala události roku 1989. Četnost i gradace oslavných aktů se stupňovaly. Zcela zaslouženě. Protože tehdy se nečekaně a nenadále rodila naše současná svoboda. Najednou jsme se ocitli před samotným vrcholem - 30. výročím vzplanutí Sametové revoluce. 

Masarykova universita v Brně slavila letos 100 let své existence

Masarykova universita v Brně byla založena právě před sto lety. Právním vyjádřením tohoto kroku byl zákon č. 50 Sb. z. a nař. ze dne 28. ledna 1919. Zákon stanovil, že universita bude mít čtyři fakulty – právnickou, lékařskou, přírodovědeckou a filosofickou. Také, že studium na právnické a lékařské fakultě bude zahájeno studijním rokem 1919 – 20, na zbývajících dvou fakultách nejpozději rokem 1921 – 22.

Tomuto významnému kulatému výročí byla během roku vedením university věnována velká pozornost. Od ledna až k těmto dnům probíhala celá řada vzpomínkových akcí. 

Farní pouť na Českou Kanadu

Cílem naší letošní farní pouti byla oblast na jihozápad od Telče. 18. července jsme se vydali autobusem do oblasti České Kanady. 

Česká Kanada 

Další hrst vzpomínek k nedožitým 80. narozeninám Arne Linky

Arne Linka byl podle vyjádření mnohých, kteří měli štěstí se s ním poznat, nádhernou osobností s neobvyklým hudebním talentem. Setkání s ním zanechalo nesmazatelné stopy, a i po letech po jeho odchodu na věčnost na něho s uznáním, obdivem a láskou mnoho lidí stále vzpomíná. Už v předchozích číslech Oříku jsme zveřejnili několik příspěvků s tímto zaměřením. Nyní uvádíme další, abychom jeho osobnost co nejvěrněji přiblížili našim čtenářům. 

Dopis bratrovi

Jarmila Pololáníková

Milý Arne,

Stránky

Subscribe to RSS - Jiří Koch