Jiří Koch

Sazovický kostel mezi 10 „nej“ stavbami světa

V září loňského roku jsme společně formou autobusového zájezdu navštívili nový kostel sv. Václava v Sazovicích u Zlína, který byl nedlouho před tím slavnostně vysvěcen a uveden do užívání.

Architektem stavby je Marek Jan Štěpán. Vnitřní výzdobu navrhl a realizoval Vladimír Kokolia z Veverských Knínic, profesor AVU v Praze, který nás při zájezdu doprovázel. Na místě nám poskytl zasvěcený výklad k vlastnímu pojetí, ale i k záměru architekta. Skvělou atmosféru, která na zájezdě panovala, zachytil článek v 29. čísle Oříku, takže není třeba tehdejší pocity znovu popisovat.

Tříkrálová sbírka v r. 2018

Už řadu let vždy začátkem ledna kolem svátku Tří králů putují tříkráloví koledníci dům od domu a přinášejí lidem radostnou zvěst o příchodu Boží lásky na svět. Přitom prosí o dar na podporu pro lidi v nouzi. My ostatní, jimi oslovení, můžeme tak prostřednictvím Charity ČR účinně pomoci svým neznámým bližním.

V letošním roce se v obcích Oříku vybraly opravdu vysoké částky, které svědčí o vaší štědrosti:

V Ostrovačicích 25.686 Kč, v Říčanech 85.178 Kč a ve Veverských Knínicích 30.692 Kč. Děkujeme, že pomáháte!

Nejkratší a nejdelší advent

Všichni víme, že advent je čas před Vánocemi, v němž se připravujeme na oslavu narození Ježíše Krista, které bylo pevně stanoveno na 25. prosinec. Tento den je po velikonočním Vzkříšení největším křesťanským svátkem, je to slavnost Narození Páně.

Víme také, že advent je definován čtyřmi týdny začínající nedělemi, které tomuto datu předcházejí. Advent tedy vždycky trvá plné tři týdny, délka toho čtvrtého posledního záleží na tom, na který den v příslušném roce připadne datum 25. prosince.

Brněnská diecéze ve fotografiích

Začátkem tohoto, pro Brněnskou diecézi, jubilejního roku vyzval otec biskup Vojtěch k uspořádání fotovýstavy ze života diecéze. Zúčastnit se jí mohl každý profesionální nebo amatérský fotograf. Snímky měly být tematicky zaměřeny buď na samotnou katedrálu, nebo na život farností. Organizace výstavy se ujalo Diecézní muzeum.

Pontifikální bohoslužba v katedrále na Petrově

V sobotu 2. prosince 2017 v 10:00 hodin se v brněnské katedrále uskutečnila slavnostní pontifikální bohoslužba při příležitosti 240. výročí založení Brněnské diecéze. Katedrála byla zcela plná, snad nezůstalo jediné volné místo, přijeli věřící ze všech koutů diecéze. Bohoslužbu celebroval sídelní brněnský biskup Vojtěch Cikrle za účasti velkého počtu dalších církevních hodnostářů, kněží, jáhnů, ministrantů a zasvěcených osob. Bohoslužba byla vyvrcholením letošních jubilejních oslav a vyzněla jako velké poděkování Bohu za založení a dlouholetou ochranu diecéze.

Poslední modifikace názvu naší obce proběhla před 70 lety

21. května 1947 se Knínice staly Veverskými

Velmi důležitou a významnou komponentou, jíž se obec vyznačuje navenek, je její název.

Jak je všeobecně známo, první doložitelná písemná zmínka o naší obci se objevila v zakládací listině tišnovského kláštera Porta Coeli z 31. října 1234, kterou ve Znojmě vydal moravský markrabě Přemysl. Obec je tam označena jménem Knenich.

V Knínicích byl postaven po letech „boží hrob“

Před dávnými lety bývalo v Knínicích zvykem postavit každým rokem na Velikonoce v kostele boží hrob. Z dob svého ministrování (zhruba před 60 – 65 léty) v éře pana kanovníka Fr. Čermáka si na to velmi dobře pamatuji. Ale dělo se to i za předchozích farářů P. Vybírala a P. Hodovského.

Připomínka vzácných mužů, kteří nás vedli k Bohu

Jedním z nich je Mons. Vladimír Petrů (*1920), oddaný služebník Boží a lidumil, od jehož smrti 15. května uplyne 15 let.

Rozloučili jsme se s ním v nedalekém Domašově, kde působil poslední kněžská léta. Je mnoha našim farníkům osobně velmi blízký, protože jistou dobu pracoval jako děkan rosický, pod jehož pravomoc naše farnosti patřily. Zemřel na Moravci a byl pochován v Radešínské Svratce do rodinného hrobu.

Čerstvý šedesátník Vladimír Kokolia

Vladimír Kokolia, jehož 60. narozeniny připomínáme v přehledu našich jubilantů, se sice narodil 27. listopadu 1956 v Brně, ale v porodnici tam zůstal jen několik prvních dnů. Dětství i mládí prožil se svými rodiči a sourozenci ve Veverských Knínicích, kde žije se svou rodinou dosud.

Je to významný současný český malíř, grafik a kreslíř, jehož umělecká aktivita je velmi široká, je také básníkem a textařem.

Dušičková pobožnost na opraveném hřbitově

Ve dnech kolem svátku Dušiček lidé navštěvují hřbitovy intenzivněji než v jiném období. Na hrobech rozsvěcují svíčky a pokládají květiny. Podle staré křesťanské tradice to symbolizuje víru ve věčný život a vyjadřuje přesvědčení, že život hrobem nekončí. K tomu patří vroucí modlitba za zemřelé. Mnozí si jistě vybavíme slova, která nás jako děti učili naši rodiče: Na dušičky pamatujme, z očistce jim pomáhejme! Budou na nás vzpomínat, až my budem umírat…

Kulaté narozeniny léto 2016

V období, které uplynulo od vydání posledního čísla zpravodaje, se několik členů společenství Oříku dožilo významného životního výročí. Při této příležitosti jim do dalších let přejeme všechno dobré, radost a štěstí, hodně zdraví a spokojenosti, a především hojnost Božího požehnání.

I letos jsme byli na Šmelcovně

V posledních letech se každým rokem začátkem září scházíme na Šmelcovně v údolí Bílého potoka, abychom krátkou bohoslužbou slova vyjádřili poděkování Panně Marii, vzdali jí úctu a prosili o další přímluvy. Zdejší kaple je zasvěcena Panně Marii Bolestné, v prvních zářijových dnech církev slaví její svátek, stejně jako svátek Narození Panny Marie a svátek Jméno Panny Marie.

Farní pouť k Božímu milosrdenství

V letošním roce, který prožíváme jako Svatý rok Božího milosrdenství, snad ani nešlo směřovat farní pouť jinam než do míst, která jsou významnými symboly Božího milosrdenství.

Proto hlavním cílem naší letošní farní pouti byl Žďár nad Sázavou, kde v tamější bazilice byla otevřena brána Božího milosrdenství. Vynechat jsme nemohli ani poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, který je ve správě téže farnosti. Druhým důležitým cílem byly Slavkovice s poutním kostelem zasvěceným Božímu milosrdenství a sv. Faustyně.

Madonu z Veveří konečně přivítá Brno

O vydání starého gotického deskového obrazu Madony z Veveří v rámci majetkového vyrovnání státu s církvemi požádala sousední farnost Veverská Bítýška. Využila této možnosti, protože její součástí je kaple Nanebevzetí Panny Marie u hradu Veveří, kde obraz původně až do roku 1938 visel.

Národní galerie se dlouho zdráhala církvi obraz vydat. Městský soud v Praze nakonec rozhodl, že v otázce vlastnictví dílo podléhá zákonu o církevních restitucích, neboť do vlastnictví státu se obraz dostal až v roce 1958.

Stopy ve sněhu

Krátký pohled do života Petera Žaloudka (nar. 14. 1. 1958).

V současnosti trvale žije v Rakousku, našim farníkům je velmi dobře známý účastí na bohoslužbách či dalších akcích, svými knihami, hlavně však svými příspěvky do tohoto zpravodaje.

Stránky

Subscribe to RSS - Jiří Koch